Malomujság, 1942 (8. évfolyam, 1-36. szám)

1942-01-01 / 1. szám

Lapunk I« VIII. évfolyam. 1. szám. qközelebbi száma 1942. január Ю-én j< Kishirdetósét január 8-iq kaid je be! »lenlk meg. Budapest, 1942. január 1. SZERKESZT Ő S É в ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, T., HOLLÁN-UTCA 9. S Z. — TELEFON: 114-934 Belföldi előfizetési árak 1942. január 1-től: Egész évre .......................................................... 20 pengő Félévre .................................................. -.......... 10 pengő R. T. B. T. K. F. T. cégek részére egy évre 30 pengő Külföldi előfizetési árak : Egész évre — ........................... — -.......... 30pengő Félévre ... ........... .......................................... 15 pengő FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: CSÁSZÁR FERENC SZERKESZTŐ : ILLÉS SÁNDOR Megjelenik minden hó 1-én, 10-én és 20-án Hirdetési árak : Egy hasábos (60 széles) milimétersor ... 30 fillér Egy hasábos (40 széles) milimétersor ... 20 fillér Apróhirdetések szavankint 10, vastagbetűből 20 fillér Postatakarékpénztári csekkszámlák ; Magyar kir. postatakarékpénztár Budapest 32.275 Bucuresti ......... 24.954 <3» Zagreb ............... 41.649 Boldog újévet! Elfő bet.ünk, amely az új esztendő ben dozatokat a magyar malomipar jószív­<)1 vasomkhoz szól, a szívből jött jókíván­ság legyen : szerencsésebb, emberibb, bé­késebb ójesztendőt a magyar ma­lomiparnak ! Mert a világhelyzet sem egyforma mértékkel mér az egyes foglalkozások­nak s a rendkívüli idők rendkívüli ter­he az egyik foglalkozási ágat jobban nyomja, mint a másikat. A malom­ipar az »első vonalban« teljesít állandó szolgálatot. A mindennapi kenyér alap­anyagát adja s ez a világ legelső kér­dése, de legféltetteb kincse is a kenyér- biztonság minden államnak. A malom­ipar vállán tehát sok teher, de nagyon szép, bár áldozatos feladat és elsősor­ban óriási felelősség is nyugszik. Még­is az 1941. év a terhek és a felelősség mellett elsősorban az áldozathozások esz­tendeje volt. S hozta, meghozta az, ál­vel, nem is várt kitartással, zúgolódás nélkül. Azt kívánjuk : az ójesztendő hozzon mindenekelőtt kisebb áldozathozási kö­telezettségeket és nagyobb boldogulási hetőségeket a malomiparnak. De ingyen még a sorstól sem lehet semmit kapni. A magyar malomiparnak is rá kell szolgálnia jobb jövőjére! F élre a torzsalkodásokkal, a, kenyér- irigységgel, a sok nem tiszta verseny­nyel, a köz semmibe vételével! Helyet­te jöjjön az egyetértés, az egymás em­beri és anyagi értékeinek megbecsülése, végre-valahára az oly régóta áhított mól nárösszetartás! Legyen az 1942, éve komoly történelmi időkben az eljövendő jobb korszak haj- nalpirkadása! Újabb általános munkabéremelés A kormány átérezve a kisebb munka­bérben, illetőleg fizetésben részesülő munkavállalók helyzetét, újabb rendel­kezéssel gondoskodott megélhetésük ja­vításáról. A Budapesti Közlöny december 21-i száma közli a kormánynak erre vonat­kozó két rendeletét. A 9080'1941. M. E. számó rendelet az iparban (kereskedelemben), valamint a bányászatban és a kohászatban foglal­koztatott munkásságnak és a kereskedő­segédeknek járó bérpótlék mértékét to­vábbi 15°/o-kal, vagyis összesen 30 °/o-ra emeli fel. A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen, valamint a v isz- szafoglalt délvidéki területen — ahol eddig a bérpótlék, figyelemmel arra, hogy ezeken a területeken a katonai közigazgatás alatt a munkabérek mint­egy 70/0-kai emelkedtek, 80/0 volt — a bérpótlékot ugyancsak további lő százalékkal, összesen 23 százalékra emeli. Azok a munkaadók, akik önként felemelték az egységbéreket, az ebből származó többletet a bérpótlékba to­vábbra is beszámíthatják ; nincsen azon­ban helye a beszámításnak, ha az eme­lés előléptetés folytán következett be. A magasabb pótlékot visszamenőleg: már december 1-től kezdődően kell fi­zetni. * Hasonló rendelkezéseket tartalmaz a 9070 1941. M. E. számó rendelet a magántisztviselők, utazók és általában az ezekhez hasonló munkavállalók te­kintetében. Lényegesebb eltérés csak abban van, hogy a 30 százalékos pót­lék csak azokat az alkalmazottakat il­leti meg, akiknek fizetése az évi 8000 pengőt nem haladja meg. Az ennél ma­gasabb fizetésű alkalmazottaknál a pót­lék mértéke fokozatosan 20, illetőleg 10 százalékra csökken. A jutalék szá- zalékszerüei:. megállapított kulcsát ezek­nél az alkalmazottaknál sem lehet le­szállítani, de a jutalék után pótlék nem jár. A rendeletek könnyebb áttekinthető­ség és kezelhetőség érdekében — a ha­sonló tárgyú eddigi rendeletek liatá- lyonkívül helyezésével — az idevonat­kozó összes rendelkezéseket egybefog­lalják. Ezen fontos, rendeleteket szószer int kö­zöljük a most megjelenő MALMI KÉNDE­LETEK GYŰJTEMÉNYE II. 267—272. oldalain. A könyv 4 pengő 50 fillérért rendelhető meg- lapunk kiadóhivatalában Újévre megjelenik a n MALMI RENDELETEK GYŰJTEMÉNYE“ II. kiadásban Tartalmazza az első kötet óta hatályonkívül helyezett rendeletek helyett kiadott ÚJ rendele/eke/, = valamint sok más. a malmok szempontjából fontos jogszabályt teljes szöveggel Megrendelhető 4.50 pengőért a MALOMUJSÁG kiadóhivatalában, Budapest V., Hollán-u. 9 Lapunk előző számához mellékelt csekklapou kérjük a.,Maio mufság“ előfizetési diját beküldeni a 3^.275 sz. posíaíakarékp. számlánkra

Next

/
Thumbnails
Contents