Malomujság - Magyar Malomipar, 1944 (10. évfolyam, 1-16. szám - 1. évfolyam, 9-12. szám)

1944-01-01 / 1. szám

J (} Lapunk legköselebbi száma 1944. január Ю-én jelenik meg. X. Й folyam, i. szám. Kihirdetésé* Január 7-i, küldje be! B„llil|i(.s, mi janIlár L SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAP EST, V., HOLLÁN-UTCA 9. SZÁM - TELEFON: 114-934 Belföldi előfizetési árak 1943. julius hó 1-től : Egész évre .... ................................................30 pengő Félévre................................................................................15 pengő R. T. - B. T. - K. F. T. cégek, szövetkezetek részére egy évre 40 pengő Külföldi előfizetési árak : Egész évre .... 40 pengő — Félévre .... 20 pengő Megjelenik minden hó 1-én, 10-én és 20-án SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ : CSÁSZÁR FERENC FELELŐS SZERKESZTŐ: ILLÉS SÁNDOR Hirdetési díjak Egy hasábos (60 mm széles) millimétersor ... 60 fillér Egy hasábos (40 mm széles) millimétersor......................45 fillér Apróhirdetések ÁLLÁST KERESŐK rovatban szavankint 13 fillért vastag betűből 26 fillér. A többi rovatokban szavankint 26 fillér» vastag betűből 52 fillér. — A hirdetési dijak előre fizetendők­Postatakarékpénztári csekkszámlák : Magyar klr. postatakarékpénztár Budapest 32.275 Bucuresti . . . 24.954 ф Zagreb . . . . 41.649 Boldog újévet! — szokott szólni e helyen, az, év első lapszámának élén la­punknak szívből jövő jókívánsága. Boldog újévet! — hangzik most is tiszta lélekkel minden hűséges olvasónk felé. De túl az önként értődő jókívánsá­gon, ezúttal hadd szóljanak — kivéte­lesen — saját magunkról is ezek a sorok. * A lapoknak éppúgy, mint az emberek­nek, életük van. És a lapok élete ha­sonlatos az emberek életéhez. Születnek, élnek: küzdenek és egyszer felettük is megkondul az elmúlás harangszava, mint minden felett, ami emberi alkotás. És miként az embereknek életében, úgy a lapokéban is komoly, nagy határkövek az X-ek. A cikkünk címét adó X ezúttal ró­lunk szól s azt jelenti, hogy ezzel a számunkkal lapunk a tizedik évfolyamba fordult. Tíz év! Mennyi harcnak, milyen sok kemény küzdelemnek, mennyi jószán­déknak, tisztes energiának és önzetlen jóakaratnak, mennyi fejtörésnek és ál­matlan éjszakának, milyen sok keser­ves csalódásnak, de mindig újjáéledő tetterőnek és elszánt »esakazértis«-nak a beszédes tanúja! Ezerszer találkoztunk az évtizedes vándorúton az emberi rosszasággal. Már a megszületés előtt és azóta is napon­kint. A csúnya féltékenységgel és a kaján irigységgel, amely a mi szei'cny kezdetünk szerény életigényeit maga el­leni merényletnek tekintette. Az emberi közömbösséggel, amely a munkát, a fej­törést, a rohanó vágtatást, az önmegta­gadó áldozathozást nemtörődömséggel fi­zeti ki. Találkoztunk a lap születése- előtt s azóta is igen-igen sokszor az alattomos álnoksággal, amely a bérgyil­kos orozva-döfésével százszor kísérlete­zett. Találkoztunk a méltánytalansággal, amely minden számunkban fillérekért szállított jótanácsokat, haszonteremtő útbaigazításokat, bajok ellen védelmező biztos kioktatásokat mibe sem vesz, leg­feljebb természetesnek talál. Találkoz­tunk az emberi korlátoltság és üresfej ű- ség sárga irigységével is, amely sárba húzni igyekszik mindent, ami jó, ami haladás, csak azért, mert nem tőle ered, mivel nem is tud tőle eredni. És mind­ezek nyomán sokszor találkoztunk a sa­ját megtorpanásunkkal, amely százszor feltette a kérdést: hát érdemes? De — Istennek bála — találkoztunk elég szép tömegével a megértésnek, a segítő emberi jóságnak, az önzetlen hű­ségnek, a hűséges kitartásnak, a mél­tánylásnak, az elismerésnek, sőt a kö­szönetnek is. És egyetlen ilyen találko­zás jóvátette akár ezer csalódásnak a megtorpanását. Az első X küszöbén köszönjük mind­ezeket mindazoknak, akiktől kaptuk, akármilyen formában is. Elapadhatat- lan erő és naponta újjáéledő ambíció forrása az a tapasztalat, hogy azok, akikért élünk és küzdünk, észreveszik, hogy minden percünk őérettük van. Köszönjük a sokszor néma, de meleg biztatást, amely mint láthatatlan örök energia, űz-hajt bennünket: még többet, még jobban, még hasznosabbat! A tíz év története? Gyorsan beszá­molhatunk róla. Meg nem szűnő igye­kezet azon, hogy mindenhonnan min­dent összehozzunk, amit a magyar ma­lomipar művelőinek tudniok kell üzem­igazgatási, üzletvezetési, vállalatgazda­sági és haladó műszaki téren. S hogy ezt abban a formában adjuk közre, amit mindenki megérthet és hasznára for­díthat. Áldozatosan álltuk magunkkal szemben ezt az állandó célkitűzést, amely sohasem akart rideg üzletet látni a lapban. Míg az ország anyaggazdálko­dási helyzete megengedte, nem egyszer s nem tízszer ott a nyomdában, az össze­állítás közben született meg a 4 vagy a 8 többletoldallal vaskosabb szám, csak hogy egy-két jó cikk ki ne maradjon vagy későbbre ne maradjon. A szoros értelemben vett lapon kívül állandóan elláttuk s ellátjuk a molnárságot az előírt hivatalos nyilvántartási könyvek­kel. Immár harmadik kötetével jelen­tettük meg a malomipart valamennyi vonatkozásban érintő rendeletek gyűj­teményét. A vámőrlési kiszolgálások sza­bályainak minden változása után új és mindig célszerűbbé tett táblázattal, ki­fejezetten a malomiparra készített mun­karenddel és munkabérhirdetménnyel, majd nedvesség- és súlytáblázattal siet­tünk a szakma segítségére, nekik időt megtakarítandó és biztonságot nyúj­tandó. Mert minden kiadványunk igazi szakértők lelkiismeretes munkája. És ne legyen dicsekedés részünkről: kiadtunk — csupán az irántunk való bizalomra alapítva a súlyos, szinte egzisztenciális kockázatot — olyan szakmai műszaki szakkönyvet, amely a magyar molnár­irodalomban eddig megközelítően sem fordult elő. endeletszerű malmi könyvek legolcsóbb beszerzési forrása! R kiadóhivatalában : Budapest, V,, Hollán-u, 9, sz, alatt ■ Postai szállítólevélért és csórna- ШШ Solásért 35 fillér fizetendő. ИН Vámfeljesyzési könyv, szállltőbárcéval, egy perforált s egy rögzített lappal .......... ... Ara darabonként 10.— P Váltsásköteles vámőrlések (vámcserék) könyve Ara darabonként 5.50 P Darálási könyv (árpa, kukorica, Gabonaraktárkönyv ... — .. Orleményraktárkönyv ....... Őrlési (gyártási) könyv ....... Tárolási folyószámlakönyv . Pénztárkönyv stb. darálásához) Ага darabonként 4.— P . Ára darabonként 4.— P . Ára darabonként 4.— P . Ára darabonként 4.— P . Ára darabonként 4.— P Ára darabonként 4.— P Alkalmazottak fizetési- és nyilvántartási könyve 10.— P Elszámolási táblázat vámőrléshez (az országosan egységét vám- őrlési kiszolgálásnak megfelelően búzára és rozsra) Ara drb-ként4.- P Zsáklisztsúly- és viztartalomtáblázat Ara darabonként 2.50 P Zsákbárca, külön színben a gabonához és az őrleményhez Ára 500 darabonként csomagolva 1.50 P Tájékoztató, kőnyvrendelőinknek 3 példány díjtalan Egyébként darabja 50 fillér Malmi munkarend, az ipartörvénynek és az új munkaügyi rende­leteknek megfelelő tartalommal, 3 drb ára (kérvénymintával) 3.— P Munkabérhirdetmény ......... Ara darabonként 1,— P Malmi Rendeletek Gyűjteménye III. úi kötet. ... Ara 15,— P MALOMIPAR gyakorlati műszaki szakkönyv ... Ára 40.— P

Next

/
Thumbnails
Contents