Molnárok Lapja, 1927 (34. évfolyam, 1-53. szám)

1927-01-01 / 1. szám

2 MOLNÁROK L’APJÁJ Budapest, 1927. január 1. oßefszsfz. TÜZELÉSTECHNIKAI ÉS ÉPÍTÉSI R-t cya'rkémények, KAZÁN BE FALAZÁSOK. IPARI KEMEHCÉK.TÉCLAÉS MÉSZÉGETŐ KEMENCÉK DUDAPEST vm.ARÉHA-ÚTeO.-TEL.JÓZSEF 29-0*». Mnrtűrn slkérismeret czim- mouern mei dr. Adorján Jó­zsef vegyész irt egy olyan ta­nulmányt a Molnárok és Gé­pészek Kézikönyve 1926, évi kötetében, amelyet minden molnárnak el kell olvasni. A könyv 70.000 koronáért meg­rendelhető a: Molnárok Lapja kiadóhivatalában, Budapest, VI., Podmaniczky-utcza 31. ßan* 3/8-os kombinált hen- UdUa gerszék, teljesen jó karban eladó. A hengerek méretei: a sima 218/475 mfmre rovátkolté 215/475 n. Eladó továbbá egy db 16 os sima Oanz-hengerSzék, mérete 247/ 500 Ezen hengerszékek mindegyikének a csapágyai és fogaskerekei teljesen jók, törés egyáltalán nincs bennük és küiön-külön is kikapcsol hatók. Ugyanott egy db 4-es sz. Ha ggen machet-féle dara- és derczetisztitógép és egy pór 42“-os franczia kő eladó. Orosháza-Monori Hengerma­lom r.-t., Orosháza, II. kér.. Nyílt u. 163. (Békésm ). 23951 i dinamó Brown- Bo very gyárt­mány 16 kilowatt teljesít­ményre, 230 Volt feszültség­gel, teljesen komplett, rend­kívül előnyös áron, raktárról azonnal szállítható. Aczél és Székely, Budapest, V., Váczi- ut 6. Telefon: L. 985-66. 24178 ÍJnorrlö féle malmi henger- niMJIUÜ- csiszoló és rovát­kológép, 800 %11-es hengere­kig, üzemképes állapotban jutányosán eladó. Kovács Ba­lázs géplakatos, Mezőtúr. 24184 aq prima csépiőgarnituni liMJ-ü» eladó. Herczku gé­pész, Pócspetri. ge­24185 Oser1 műmalomban egy l/s henger, egy szimpla henger, egy pór franczia kő, egy Farkas-féle Sirius daráló, alkalmi áron eladó vagy bérbeadó. Bőveb­bet: Beer Antalnál, Pécs, Rá- kóczi-ut 66. 24171 megvé­telre ke­resek. Részletes, pontos le­írást kérek : Mellis Lajos, Sze­ged, Petófi-sugárut 27. 24236 ihengerszék egy pár 400x160 mim hengerrel jutányos áron eladó. Péthy, Kisszékely (Tolnám.). 23727 IToiincnlr hérbe 10 Mm. — 80 Ikvlvoua Mm. napi teljesítő­képességű, jó karban levő malmot, éves bérletre. Aján­latot kérek: Szente Imre mol­nár, Budapest, Elemér-utcza 14, I. 11. _______________24287 P aánlfiffán teljes felszerelés- VSJpiUgep sei, &arantált jó karban eladó. A cséplő 42"-os, a mótor szivógáz. Bollok S. János, Jászdózsa. 24238 IhtfuQTi Állami mótoros, kö- fliagjal rülgyürüs cséplőgar- nitura, alakított szivógáz, ki­tűnő karban, társasviszony megszűnése miatt eladó. Me­leg Ferencz, Tiszanána. 24172 Malmnlr többfélék,gőz, szivó- uiCÜUlUh g-ázas, vízzel hajtot­tak, eladók, bérbeadók. Ér­deklődni: Illésnél, Mezőkö­vesd. 24147 Ríhanctnr német gyártmá- JblUdUStUr nyUf kifogástalan üzemképes, tiszta vasból, na­gyobb malom ventillálására alkalmas, 2 millióötszázezer­ért eladó. Miskolczi és Lévai hengermalma, Hódmező vásár­hely.____________________24228 megvételre vasesz­tergapadot 1 60—2 méter csucstávolságig. Klein Tibor, Heves. ___________242B3 Mö ttau 16—20 HP magánjóró lUdjGl szivógázmótor, 48"-os cséplővel, 30“-os daráló daru­val, felvonóval eladó. Széles Zsigmond, Szilsárkány (Sop- ronmegye). 24232 JTnfhßm» 18éves,hatosmagán­üümerr jóró, 48«.os móv., gyűrűs cséplővel 250 Mm. bú­záért, kétszeri lefizetésre el­adó, esetleg idősebbért el­cserélhető. Csik Endre, Kis- ujszállás. 24229 QAA vaey iOOO^/m-es cséplőt vVv keresek megvételre. Tör- tely, Hird (Pécs mellett). 24241 Darálómalom torral, kettő pár 42"-os kővel, egyik uj franczia, továbbá egy teljesen uj Graepel-henger- szita, előtéttel stb. eladó. Gé­? észnek fele átadható. Sánta ól, Dús nők (Pestm.). 24242 I/jom'SHP huzatos benzin- AUdlilmótor, Hofherr 800 es, körülgyürüs, cséplővel, építkezés miatt sürgősen el­adó. Reisz János, Borsod- ivánka. 24247 Egyjáratü rálómalom beren­dezése : 10 HP nyersolajmótor, kitűnő karban, 42"*os kójárat- tal, felvonóval, egészségi okok miatt eladó, esetleg a vám 10 °/o-óért haszonbérbe is kiadó. Üzemben megtekinthető. Egy csalód részére biztos megél­hetés. Azonnal átvehető. Sze­mélyesen tárgyal: Lukács Gyula, TiszafÖldvár. 24244 ßanT 16 HP magánjáró petro- Udilá leummótor, 800 1n/m-es Máv. golyós cséplővel, teljes felszereléssel eladó: Marton Testvéreknél,Mindszent.24245 Máv 81/2 HP garnitúra, 1070 •Vm-es golyós cséplővel, továbbá 10HP Wohanka nyers­olajmótor, 900 "fa- es Hof herr- cséplovel, külön is eladó. Vá­laszbélyeg. Madarász Lörincz, Jásztelek (Szolnokm.). 24246 Malomberendezés: 2n4yersP olajmótor, 42“-os kő, hosszú páddal, felvonókkal, szíjakkal eladók. Ara 120 Mm. búza, kétszeri lefizetésre. Horváth, Czegléd, Könyök-utcza. 24248 Shuttleworth ttíflrededdob^ gyűrűs, 33659. sz. cséplószek- rény, kedvező feltételekkel eladó. Autóért, traktorért el­cserélhető. Erős 6 HP, 6 lég­körös Hofherr magánjáró, iia- tal, dobgyürüs Shuttleworth- cséplővel, kedvező feltételek­kel eladó. Polgár, Debreczen, István-ut 7. 24249 RnnHann traktor 85 millióért, r unison- io HP mótor aló való kocsi 5 millióért eladó. Ugyanott 1000 mhnés 1100 mim-es vegiggyürüs Hofherr-cséplők. Madách M , Budapest (Gát- utcza 24.). 24256 Gazdasági Í„H^ széles járkerékkel, 6 éves, B. jelű 48"-os cséplővel, ki­tűnő karban eladó vagy ki­sebbért elcserélhető. Sisák A. János, Kistelek, (Csongródm.). 24191 Tntámrna árban szállítunk, UlltdlljUű kedvező feltételek mellett, gyárilag javított 8/8, 2/7, 11a, 11, 21, 22-es Ganz- hengerszéket és kevéabbé használt 2 db Radiól-szitát. FáberSándorésTórsa malom- épitőgépgyár, Budapest, V., Sólyom-u. 18. 23927 Szivógázmótor ail"™yoHbp bitás miatt olcsón eladó. Még rövid ideig üzemben látható. Salamon József, Budapest, Eötvös-utcza 26/b. 28886 Kiskunhalastól íi^SSSSi müut mellett egy kétjáratu mótormalom, nagy őrlő vidék­kel, szőlővel, szép lakással olcsón eladó. Személyesen érdeklődőknek vasúthoz ko­csit küldök. Magyar Kálmán, Kiskunhalas. 24078 Pnrrf«ftn traktor, Oliver-eké­roruson- veif teijes feiSze­reléssel, Mayer-cséplő, here­fejtővei, mázsával, összes szí­jakkal, tárcsás borona jutá­nyosán, külön is eladó, ösz- szes gépek másfél évesek, kifogástalan jó karban van­nak. Kardos mérnök gépmű­helye, Hódmezővásárhely. 24088 is ims 6 lóerős nyersolajlokomobil, gyárilag javítva, 16 lóerős, 4-ütemü stabil nyersolajmótor olcsón eladó. Schillinger és Diamant, Budapest, VI., Bul­csú-u. 13. 24069 keresek 20—25 —0----------HP szivőgázmó­t ort, két pár86"-os szijhajtásu kőjóratot és egy db szecska­vágót. Ajánlatokat ármegje­löléssel kérek: Szabó Lajos gépész, Szakmár (Pestmegye). ________________________24077 Re ndkívül s°Ic^ 6x280 ótm. tömlős porszürő- gép, kefetisztitással: 3 m. szerkezeti magassággal, vég­telenített csiga kerék-meghaj­tással. Megfelelnek egyen­ként: legnagyobb méretű dup­la Retorm-daratisztitóhoz vagy 3 sz. nagyságú koptatógépek­hez. Gruber Ferencz és Per- nyéz Dezső, Bpest, VI., Aradi- utcza 82. 28258 A jó és rossz ?0rjst őr//srői Scherman Richard (20 dia­grammal) irt nagyszerű tanul­mányt a Molnárok és Gépé­szek Kézikönyve 1926. évi kötetében. A könyv 70.000 koronáért megrendelhető a : Molnárok Lapja kiadóhivata­lában: Budapest, VI., Podma­niczky-utcza 31. magónjáró 8 HP,54"-os, 1924-beli Hoiherr-csép- lőgarnitura eladó: Darányi Károlynál, Kiskunhalas. 23938 Gazdasági ^gÄ'fokHo­mobil, múlt évben alakított, 23 éves, egy 8—9 négyszög­méter tüzfelületü 6 légkörös álló kazán, kisebb fürdőbe igen alkalmas, egy 8 HP Wo­hanka stabil nyersolajmótor, egy dupla detasőr, egy Wör- ner-féle 250 kg. hordképes- ségü malomfelvonó, szánkó­val, 16 méter hevederrel, tel­jesen uj, egy gyárilag javított egykaru faapritóbalta, erőhaj­tásra, egy komplett köles­hántoló papiraljjal, szelelóvel, szálvassal és szijtárcsávalju­tányos áron eladó. Bagi, Kaba. 28940 Üzemvezetés Ulbrích Hugó oki. gépészmér­nök 12 ábrával ellátott nagy­szerű tanulmányt irt a Mol­nárok és Gépészek Kéziköny­ve 1926. évi kötetében. A köny 70.000 koronáért meg­rendelhető a: Molnárok Lap­ja kiadóhivatalában, Budapest, VI., Podmaniczky-utcza 31. Magánjáró Állami 6-os, kitűnő, jó álla­potban eladó. Bővebbet a tulajdonosnál: Erdei László­nál, Törökszentmiklós, Batthyány-u. 127. 24054 Galamboki 5S22S5U­dern, hétjáratu, Nagykani­zsától 12 km. kitűnő ut mel­lett, elsőrendű körzettel azon­nal eladó. Hajtóerő 60 HP Langen és Wolf szivógázmó­tor. A malomhoz tartozik 7 szobás lakás és több gazda­sági épület. Érdeklődni lehet: Kollár Ferencznél, Galambok (Zalamegye).____________24056 RlflílÁ egy 1924# ®vben telje- Cüauu sen újonnan szerelt, buzaőrlő rendszer, mely áll: 4 db dupla Ganz-hengerből, 2 db dupla Radiálszita, egy 4-rétü lengő sikszita, egy daratisztitó és koptató, összes felvonók és minden, ami a rendszerhez be van szerelve. Bármikor üzemben megte­kinthető. Esetleg az egész telep is, 2 pár daráskővel el­adó. Esetleg társulok. Ked­vező fizetési feltételek. Czim: Joó Sándor, Királyhegyes, up. Makó. 23994 S TonnaH fizetés mellett el- AáUlHldll adó: 1000 nfa-es üzemképes cséplő, uj tenge­lyekkel, 12-es hibátlan benzin­motorral, összes szíjakkal, ekékkel, hévérrel húszmillió­ért, alászerelhető 1100-as here­fejtő három millióért, 80“-os függőköves daráló kétmilllió- ért, szivógázgenerátor 20—25 lóerős mótornoz kétmillióért, Lakos-féle hegesztő, műsze­rekkel, kétmillióért. Személye­sen tárgyal: Mauks, Kisköre (Hevesmegye). 24106 Szivógázmótorok h8tt*p náltak, gyárilag javítottak, üzemképességét szavatoljuk. Egy uj 30 Kwattos golyós csap­ágyas dinamó, motorok, di­namók, újak használtak azon­nal, igen jutányosán kapha­tók. Székely és Társa mér­nökök, Bpest, Liszt Ferencz- tér 4. 21867 Qilrovita 2 komplett elevátor- OlKSZIld rai, használt álla­potban eladó. Bővebbet: Schvarcz József és Társa czégnél, Budapest, Vilmos császár-ut 58. 28851 ÍaHitatA fizetési feltételek AUUIÜZU m©iiett eladó: 2 db teljesen uj dupla Reform dara- és derczetisztitógép, Ewart- Iánczos keferendszerrel, a kereteknek mérete 60X85 cm., 1 db uj hámozógép, Seck- rendszerü, 2. sz. Ezen gépe­ket buzahitelre is adjuk. Csak személyesen tárgyalunk. Meg­tekinthetők : Műszaki és Ma­lomfelszerelési Vállalatnál, Bu­dapest, V-, Csáky-utcza 8. Telefon: 122—04. 93449 ^ 1416 hengerszékek: 11, 11/a, 2/7, 8/8, 9/14, 22, 21, 21/a, Wetzig-fóle 80/60 gyá­rilag javitottan, teljes garan- cziával, kedvező fizetési fel­tételek mellett kaphatók: Jakab és Hegedűs malom- építészet és gépgyár r. t., Bpest, V., Váczi-ut 86. 22140 Osers; és Bauer-féle 16 lóerős jó benzinmotor, kere­keken, 86 millió koronáért, egy Máv. 48*-os cséplő 35 millió koronáértés egy Hoffherr-fóle javítást igénylő szalmakaza- lozó 4 millió koronáért eladó. Vásárhelyi Nagy Sándor ma­lomtulajdonos, Dobosérhát, up. Kisbereczki. Vasútállo­más: Sárospatak (Zemplén- megye). ________________28926 i ranjpeng5ti,teír“,?: sárolok ócskavasat, ócska­fémeket, selejtezett gépeket, ,Tiszamenti" Vál­mótorokat. lalat. Szentes. 28297 Mind An elfogadható áron el- lillIlUcIl adó. egy db Röck. féle, 1897"ben készült, 47 m* tüzfelületü, 10 légkörös viz- csöve8 gőzkazán. A kazán üzemen kívül, azonnal szállít­ható. Eladó továbbá egy 1840 mfm átméretü, 320 talpszé- lességü, 105 "Wyukfuratu szij- kerék. Bohus Mihály és Társai gőzmalom, Orosháza. 23794 Riadó kedvező fizetési fel- ““MU tételekkel 1 db 22/65 Ganz vasszekrényes dupla sima hengerszék, 1 db dupla „Reform" dara- és derczetisz­titógép, 1 db „Simplex" dupla daratisztitógép. Pap és Kraus, Budapest, Aradi-u 82. 28869 (TaqapÜ liszt-ről dr. Varga AC8ÜIU Oszkár kimentő ta­nulmányt Irt a Molnárok és Gépészek Kézikönyve 1926. évi kötetében. A könyv 70.000 koronáért megrendelhető a : Molnárok Lapja kiadóhivatalá­ban, Budapest, VI., Podma- nfcsky-utcza 31._____________ g épek, mo­torok szak­szerű javítását olcsón elvál­laljuk, bármilyen alkatrésze­ket vetőgépekhez és egyéb gazdasági gépekhez jó kivi­telben, olcsón szállítunk. Ár­ajánlattal készséggel szolgá­lunk. Szűcs Ödön, Budapest^ Nagymező u. 66, IX karban levő régi Clayton- Shuttleworth 8-as gőz- cséplőgarnitura eladó. Napi teljesítménye 160—200 Mm Báró Schell József uradalma, Katalin, up. Tengelicz (Tolna- megye). ________________22032 R nlinripr DUimuer nyersolajmótor, jó karban, 20 millióért eladó. Azonnal szállítható. Bodnár Péter, Tiszalök_________23860 E lcserélném ÄÄ; üzemképes/ aczélfogasrend- szerü maganjáró gőzlokomo- bilomat, használt Fordson- traktorért vagy eladnám. Gugánovits Dezső, Baja. 23888 szivattyúkat 52 magyarázó ábrá­val ismerteti Tettamanti Jenő a Molnárok és Gépészek Kézi­könyve 1926. évi kötetében. A könyv 70.000 koronáért megrendelhető a: Molnárok Lapja kiadóhivatalában, Buda­pest, VI., Podmaniczky-u. 31. Gyapjnk4rtol6*iSÄS2: ra olcsón eladó. Ugyanott 4 HP komplett Máv-garnitura eladó. Weimann gépész, Köb­lény, u. p. Szalatnak (Bara- nyamegye). 23871 Hacvnálf traktorokat, gőz- nabilldlt ekéket, traktoreké­ket és cséplőgépeket előnyö­sen vásárol és cserél: L. Lu­kács Vilmos gépnagykeres­kedő, Nyíregyháza. 23109 6 DD garnitúra, Hofherr- cséplő, Marshall-loko- mobil és egy magányos 4-es H o f h e r r - lokomobil eladó. Slavkovszky János, Kösd, Vácz mellett (Nógrádm.). 23866 8 lXpnfn egyemeletes, tiszta -JditUU téglából épült gőz­malom, amelynek berende­zése most égett le, de a hen­gerszékek kevés javítással használatba vehetők, a ma­lomépület szintén megsérül­ve, de sértetlen különálló gépházzal, téglakéménnyel és 50 lóerős stabil géppel, 8 szo­bás urilakással, gépészlakás­sal, emeletes gabonaépülettel és a tüzból kimentett malom­felszerelésekkel eladó vagy érték szerint betársulható. Á malom jó búza- és rozstermő vidéken, öt község és több uradalom között lekszik. Bő­vebbet: Terelmes Endrénél, Kiskunlaczháza (Pestm.). 28853 MlLTKlhaN 8 Hp£őzs©P eladó. mdnJUdll Bende-malom, Szo- lád (Somogymegye). 23859 MaImászatiSzé*kk?néypvé8Af vetkezőket tartalmazza: A malmászat ismertetése. — A malomkövek kezelése. — A napraforgómag feldolgozása és termékei. — Diesel-, szivó­gáz-, benzinmőtorok szerke­zete és kezelése, — Gőzloko- mobilok. — Mótorok és gőz- lokomobilok lóerőszámának kiszámítása. — A szélmótor. — Villamosgépek szerkezete és kezelése. — Cséplőgépek szerkezete és kezelése, stb. stb. Megrendelhető a: „Mol­nárok Lapja" kiadóhivatalá­ban, Budapest, VI., Podma­niczky-utcza 31. Ára postakölt­séggel : 50.000 korona. WflfPrlAA 8 HP favágómótor, ndWIOO komplett hegesztő készülék eladó. Válaszbélyeg. Bódi Pál, Makó, Úri* u. 24087 vennék, amely a ma­lomban felesleges­nek bizonyul. Négyzetméter­ért 50—60.000 koronát fizetek. Gáspár bajuszkötőgyár, Buda­pest, VIL, Kertész-u. 38. 23088 RAfhfiFT 1901 hői való, 1000 QlHUWi ^es gőzmagánjázó cséplőgarnitura, teljes felsze­reléssel eladó. Szekerka Jór nos, Dobozmegyer. 24037 RAlÍndpl>.rendszerür jő kar­Duimuer ban levőy e?yhen_ f eres fekvő magánjáró mótor, 5—58 HP, stabilra is átszerel- hetó, levegőinditóval, továbbá egy 110 V. 55 amp. és egy 110 V. 28 amp. egyenáramú di­namó eladó. Esetleg a mótor 12 HP Bolinder á'ló motorért elcserélhető. Csávolyi Gőz- hengermalom, Csávoly (Bács- megye). 24025 Ismertetése czimmel, 24 ma­gyarázó ábrával Boldizsár Fe­renc* minden molnár részére kitűnő tanulmányt irt a Mol­nárok és Gépészek Kéziköny­ve 1926. évi kötetében. A könyv 70.000 koronáért meg­rendelhető a: Molnárok Lapja kiadóhivatalában. Budapest, VI-, Podmaniczky-utcza 31. 900 m/m-es gf^S'íí évesig. Amszel,Kisvárda 24011 vállalkozás miatt eladó egy négyjáratu gőzma­lom berendezése, ötrészü sik- szitával- Üzemben bármikor megtekinthető. Czim a kiadó- hivatalban. 24022 keresek 1 darab dupla vasszekré­nyes 220x500 vagy 220x650 *%.- es sima hengert, használt, de kifogástalan állapotban, to­vábbá egy Wörner-gyértmé- nyu 42"-os kőfészket. Rónay István, Karczag. 24024 Selymet TínfliAiti) 4 HP 12 éves, hibátlan nUHloIÍ garnitúra, továbbá egy jó karban levő, 26 éves, 42"-os Nicholson-garnitura, eladó vagy 18 évesnél nem idősebb 48 czollősért elcserél­hető. Válaszbélyeg. Kovács Mátyás, Tompa, Nagy-sor 19. (Bácsmegye). ___________24015 J ómenetelü nyÄÄr­malom felerésze vagy az egész is eladó. Mindennap üzemben látható. VladárPál, Tiszabura. ________________________24048 S zivógázmótor g2y5^ar”p cziával jutányosán eladó. Elő­nyös fizetési feltételek. Miá- kits, Budapest, VII., Kerepesi- ut 62. 23916 Hirdetmény. Mosonszentpéteren (Mosonmegye) egy 16 lóerős Dieselmátorral felszerelt nyersolajra berende­zett, napi 60 méter­mázsa teljesítőképes­ségű teljesen felszerelt daráló’ malom tBlekliel .s £pDlBÜEl együtt 24178 eladó. Felvilágosítással szolgál: Láng Mátyás Mosonszentpéter. 28776 Vállalom hibásan szerel! nlmeli rendbeneiatalál (erről elismerő - leveleim garantálnak 1) mDdernizólósohsf. dz idönKiní Felvonók, csövezések, csigák, siksziták átalakítá­sát a helyszínen. FANCSIK DEZSŐ főszerelő, ÓCSA (Pestmegye). Samott-tfyjlák faerátorteglák Agyag kásaköhOz , Sómalmok. TÓTH JÓZSEF ÚJPEST, Aradi-Dtczl 43. Halmokat tervezek! REKONSTRUÁLOK, BERENDEZEK. KÉSZÍTEK: SZABADON LENGŐ ésAlló sikszitAkat, golyós csapágyakkal a leg­modernebb kivitélben. MECHANIKAI SZÁLLÍTÓ BERENDEZÉSEKET, raktárak és silók részére, a legjutányo- sabb árban. 24035 Szita József mlXeesht,nívkr Visegrádi-utcza 3. Mótorok nélt állapotban, gyári garan- cziával, legolcsóbban besze­rezhetők: Schillinger és Dia- jnantnál, Budapest, Bulcsu- utcza 13. 24068 Volt- és ampéremérfik, hő­mérők, pyromaterek, őrórák. MARX ÉS MÉREI tudományos műszerek és feszmérők gyára Budapest,VI, Bulcsu-u. 7. Telefon: 21-06 és 154-88. »PESTALOZZI« Svájcz legrégibb és legjobb szitaselymének védjegye Minden malmászat! czikk legjutányosabban. PflRflbOii ^impregnáló UQ VHP angol ■■ ü ■ ■ csapágyfém ét GOLYÓS-CSAPÁGYAK KAHBID — BEHftlfl SCHVARCZ JÓZSEF esTARSA BUDAPEST m&QS ÜÁÍZÁRW OLAJ. ZSIRADŐt sra. Siklós nagyközség kép­viselőtestülete elhatározta, hogy a tulajdonában levő vár alatti kb. 1 kát. hold terjedelmű parkot, az ott levő természetes 22 C°-u gyógyforrásuizQ régi fürdőteleppel és a szomszédos volt uiilanyteiep épületével együtt hosszobb lejáratú bériéibe fidja oly válla Kozőnoh, aki a meglevő tüköríürdőt át­építi egy 60 m. hosszú versenyuszodává és strand­fürdővé. a kádfürdőket átszereli és a volt villanytelep épületét be­rendezi 24143 modern gőz* és légfürdövel, az idevonatkozó és szakem­ber által készített részletter­veket bemutatja, a bérlet fel­tételeire vonatkozólag aján­latát előterjeszti és azokat a nagyközség elfogadására al­kalmasnak ítéli. A beérkező ajánlatok felett a nagyközség teljesen szabadon dönt. Helyszinrajzot, leírást és szakszerű tájékoztatót a nagy­község elöljárósága küld az érdeklődőknek, de azok Péterfl Jenő ny. főmérnök, oki. gé­pészmérnöknél, Budapest, Te- réz-körut 23. (Telefon : 29—98) is megtudhatók. Az ajánlat benyújtási ha­tárideje 1927, február 16. Siklós, 1926, decz, 28, Kovács Pál s. k. nközs. főjegyző. Mekler Ferencz a. k. nközs. bíró. vízimalmában. Bánki torbinávti pótolja. Rövid szállítási határidő. Könnyű részlatfizetés. Szakmérnökeink a viz- méréat díjtalanul végzik. Gazdaságberesdezfi ás Motoreke ri. tatafest, VI. •rssáfUré-a. N. Tel.! Upót 909-68,909-64. Sürgöny czim : Dip ling a. Mutatványszámot ingyen küld a „Molnárok Lapja" kiadóhivatala, Budapest, VI., Podmaniczky-u. 81.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents