Molnárok Lapja, 1932 (39. évfolyam, 1-53. szám)

1932-01-02 / 1. szám

2 MOLNÁROK LAPJA ▼ Budapest, 1932 január 2. oßchaim. TÜZEL ÉS TECHNIKAI ti ÉPITÍJI KX 0 OYA'RKÉMÍNYIK. | KAZÁN BEFALAZÁSOK. , IPARI KEMEMCEK.TÍCUÚ g MCSZCCETO KEMENCÉK BUDAPEST VE JiRÍ HAUT 60.-TEL. JÓZSEF 3ÍS-OA fllpQlín efladó Marshall hatos UlüOUII gözraagánjáró garni­túra és egy négyes, huzatos RustoiHgarnltúra. Vér Dániel, Kocsér (Pestmegye) 56498 Trakfnrprt elcserélném kis- 11 alMUI Cl I {0gyasztású sze­mélyautómat: Qarbacs, Kispest (Ribényi-u. 24) 56496 Fnrrteíírtraktor ekével, laka- I US LoUSI tosszerszámmal, jó karban eladó. Ügynökök díjaz- tatnak. Rónyai Imréné. Öcsöd 672. sz. 56495 Vnnf|jnpo7 keretfűrész, sza- IMUIUIGdl iagfürész. garan­tált minőségben: Glóbusnál, Budapest (V.. Váci-út 12) 2385/a 1000 VÍ7Ímfllnm Közgépnél. lakó­IIZMIIOIUIU h-ízza[ és mellék­épületekkel eladó és azonnal átvehető. Kurityák. Oalgagyörk 56335 Szerszámok “SríSi: gok, mentőláda bevásárlási helye: Globus. Budapest (V., Váci-út 12) 2385/c _po Hofherr-cséplő egye- dűl. 800-as Hofherr- cséplő. MÁV 17%-es motorral olcsón eladó. Noszál. Cinkota 56321 Szivógázmótorok £®55££ ral is, 100—120 HP Ganz- Körting, 40 lóerős Langen-Wolf, 35—40 HP MÁV. 50—60—70 HP Schlick-Nicholson és kisebb mó- torok, gyárilag javítva, kedvező ár és feltételek mellett kap­hatók. Csereüzletet kötünk. Kurucz Testvérek, Budapest (VI., Angyalíöldi-út 6) 55663 ElfldÓ egy 120 HP Nicholson­a-iauu gyártmányú gőzgép, egy Simonis-Lanz 10 atm. gőz­kazán, egy esztergapad. Meg­bízott: Varga Zsigmond. Szol­nok (Szapáry-utca) 56290 1ílf)fl-1fl7fl"es Hofherr-csép- IUUU IUIU löt keresek meg­vételre. 10 évesig, jó karban, Fordson- vagy Hofherr-trak- torral. 1000 pengőt készpénz­zel fizetek, többit keresetből .törleszteni. Fedezet van. Le­írást gyári szám és ármegje­löléssel kérek: Furák András, Pestszentlőrinc (Állami lakó­telep 19/13) 56527 Kpppopk megvételre használt Aul udbl\ hengerszékeket: Kozma Andor, Budapest (Szi- nyei Merse-u. 31) 56528 Kfirfíirnií szivattyút három nuiiuilju collosat veszek, kettő és felleset eladok: Márkus Dezső. Adács 56529 ellenében szívesked­jenek régi, szabá­lyos szerződéseket rendelkezé­semre bocsátani, akik 1916. évben, január 1-től július 23-ig hatos. 1897-beli (lehető­leg MÁV-) gyártású, üzemké­pes magániáró cséplőgarnitú­rát vettek vagy eiladtak, ugyanúgy, akik 1917-ben ja­nuár 1-től július 23-ig nyolcas, 1882. évi (lehetőleg MÁV-) gyártású üzemképes, magán­járó cséplőgarnitúrát vettek vagy eladtak, tiadási árat tar­talmazó leveleket továbbiak megüeszélésére ,.Biztos 56544“ jeligére a kiadóhivatalba ké­rek 56544 iifií Fortex, raktárról állandóan szál­lítható: Kemény Manó, Buda­pest (V.. Rudolf-rakpart 8) 56543 Flarln nagyközség egyedüli, Liauu nyolcjáratú, 50 lóerős szívógázmótoros malma. Nagy Ernő. Esztár 56545 iflpnuptplrp keresek buzater­IncyVclcirC mö vidéken jó. forgalmú, vegyestípusú. tur­bina- vagy szívógázmótorhaj- tású malmot, egészséges kis lakással. A malomépü'let lehe­tőleg emeletes, a hajtóerő 30— 50 HP-ig legyen. Oszter Jó­zsef, Pestszentlőrinc (Fenyő- u. 9) 56531 Florin üzemünknél szükségte- Liauu ieiin^ vált két egyen­áramú dinamó, Pichler Franz- féle. egyik 220 Volt. 50 amper, 250 pengő, másik 220 Volt. 10 amper. 200 pengő. Ugyanott eladó alig használt, 36 collos francia kő. kettes keménységű úgy darálásra, mint kiőrlésre nagyon alkalmas. Püspök Antal főmolnár. Alsószilvágy up. Acsád (Vasmegve) 56490 Fa; Cormick Falüzelésű «£,”4t°a£ szállítunk, a meglevőket át­alakítjuk a legmesszebbmenő fogyasztási szavatosság mellett: Kurucz Testvérek, Budapest (VI., Angyalföldi-út 6) 55664/a 67PI1PQ mótorját fatüzelés- vlGHCO re helyszínen ala­kítja át: Bukovits, Budapest (Istyán-út 37) 56367 FpfÍQmPPpfíí keveset használt, LllidinCIGIU jó esztergapadot keresek 2—3 m csúcstávolsá­gig; Szép Imre. Magyarkeszi 56379 20 HP, javított, üzemképes állapot­ban 2000 pengőért eladó. Schil- linger. Budapest (Bulcsu-u. 13) 56416 A|Ln4pnQ7pG Fordsonhoz, Hindii CdlGlV újak, használ­tak, féláron kaphatók. Henger­csiszolást, komplett dugattyú­val 150 pengőért garanciával készítek: Schillinger. Buda­pest (Bulcsu-u. 13) 56414 Fnrrknn Üzemképes. 450 pen- I Ul UoUII g5£rt kapható. Schil­linger, Budapest (Bulcsu-u. 13) _______________________56415 Sfpt'PQpk megvételre. 30 évesig l\CI GÖGH 8 Hp huzatós MÁV­lokomobilt. Eladó egy gyári­lag javított egyfcarú faaprító balta. Bagi, Kaba 56253 Hnfhppp 20 HP nyersolai- I1UIIIGII traktor, fiatal Ford- son olcsón eladó. Diamant. Budapest (Futó-u. 39) 56194 fi lip cséplőgarnitúra eladó. u Odor Róza, Hajdúbö­szörmény (Petőfi-tér 5) 56525 Fplhíunm a malomtulajdono- I GIIIIvUlll sok figyelmét fa­és csutkatüzelésű generáto­romra, amellyel 40—50% -os ármegtakarítást garantálok a faszénnel szemben. Gyártok továbbá mteorokat centrifugál- szivattyú va“ konyhakertészetbe vagy gazdaságba, új dugattyú­kat, új karikákat, hengerfeje­ket, törek- és szalmarázó ten­gelyeket. Vállalom az összes főjavításokat, készítek henger- fúrásokat és csiszolásokat mesz- szemenő szavatossággal. Bartkó György gépgyára, Budapest, VI., Szegedi-út 48. Telefon: Aut. 915—50. (Villamosmeg­álló: Béke-tér) 1395 Hengercsiszolás! ubzeen;^: újabb rendszerű amerikai hertgercslszoló-gépet állítottunk be. Ttraktor- és automobiltulaj­donosok megbízásait a legpre­cízebben és leggyorsabban tel­jesítjük. Solymossy és Társa, Bpest (VIII., Tavaszmező-u. 6) 1897/a Fpprfpfl magánjáró garnitúrát LIGUGII veszek 15 évesig, jó karban. Kovács-gépműhely. Bi- harnagybajom 56439 \fpn7p|/ 21, 21/a hengerszéke- 1 uu£ul\ jtetj rossz állapotban. Eladok 11, 11/a hengerszékeket tartalékhengerrel, jó állapotban. Üzemben mindennap látható, megvehető. Eladok alulcsapott. maJlom-vasberendezést vasge- rendellvel, rózsákkal, nagy fo­gaskerék-előtéttel. kúpkerék- előtéttel, kb. 25 Mm. ára wag- gonba rakva 400 P. Berecki Gábor. Mihályháza 56435 Hengerrovátkoló he"; fogaskerekek, malomalkatré- szek kaphatók. Pucsik. Buda­pest (Váci-út 64) 56464 Ha 56392 őrleményeit jól és gyorsan akarja értékesíteni forduljon Vidéki malmok liszteladési irodájához: Budapest, VI. Andrássy-út 50. II. 21. Telefon : 22-6-76. TÖRÖTT GÉPRESZEK repedt, kimart kazánok elektromos hegesztése Lakes és Székely gépgyár, Budapest, VI., Béke-ter 3. Uj berendezések gyártása és hegesztő oktatóműhely. ALAPÍTTATOTT: 1869. KANN és HELLER RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BPEST, V., VILMOS CSÁSZÁR-UT 62 Malomkőgyár X., Halom-u. 6, ——— Malomfelszerelési és üzemszükségleti cikkek és anyagok, legolcsóbb beszerzési forrása. Eredeti svájci Reiff-Franck szitaselymek. [Rendkívül olcsó árban szállítunk í • • • MALOMKÖVET „Budai special“ malomkő „La Ferté“francia malomkő „ Hu ngá ria “ műmalomkő Jindrich-, Monarch- Irus-, Greno- és más da­rálókhoz gyártunk műkövet, minden méretben francia quarcból és Naxos smirgli anyagból. Eredeti svájci szitaselyem ALBERT WYDLER (Zürich) MÁRKA szavatol tartóssá­gáért és legnagyobb szitálóképességéért. Azonnali szállítás friss gyári áruból. Kozma Sándor, Budapest VI., Podmaniczky-utca 69. Parcsi Ugo mérnök, Milano, a 87460 számú Két vagy több hajtó kerék-párral ellátott, helyes kanyariutásu automobil“ című magyar szabadalom tulajdonosa szabadalmának gyártása cél­jából magyar gyárosokkal összeköttetést keres, szabadalmát esetleg el is adja. Bővebb felvilágosítást ad: Kelemen András hites szabadalmi ügyvivő, Budapest, V., Árpád-utca 8. 56526 Tisztelt barátaimat, üzletfeleimet, a malomtulajdonos urakat értesítem, hogy ■ irodámat és üzememet Budapestre alanti címre helyeztem át. Vállalom a legkedvezőbb feltételek és teljes garan­cia mellett sok évi tapasztalat és gya­korlat alapján nyert és kidolgozott speciális és bevált diagrammjaim szerint új malmok berendezését, átszerelek régi malmokat a legkisebb költséggel modern és a mai kor igényeit töké­letesen kielégítő telepekké. Szállítom az összes malomgépeket a technika legújabb és legtökéletesebb ki­vitelében, úgyszintén az összes műszaki anyagokat a leg jutányosabb árakban. Számos elismervény az ország min­den részéből. sesoo Fancsik Dezső. Bpest, VI., Csengeri-u. 62/a K éményépítés, azánöefalazás, emenceépités. WELVÁRDésKUTASI oki. mérnökök, Bpest, IV, Muxeum-körút 21 Telefon : Aut. 835-64. Fatüzelésre megbízható szakem­berrel alakíttassa át faszenes mótorját. Bukovics Mátyás motorszerelő, Bpest, VH., István-űt 37. Malmunk 100 HP szívógázmó- torjának generátorán végzett fatűzelésre való átalakítása, 50“/. tüzelőanyag-megtakarításra törekedve — teljesen bevált, amiért ezúton is köszönetét mondunk és Önt. mint meg­bízható szakembert kartársaink­nak ajánlhatjuk. VALÉRIA «ALOM Stampf és Társ*, 56366 Kúmn iduras Winkler János elektromos hegesztő és gépjavító üzeme Bpest, VI, Frangepán-u. 18 Váci-úti villamos megállótól 2 perc. Telefon : Aut. 93-0-60. Vállalja helyben és vidéken gőzkazánok, tartályok, repedt vagy korrodált kazánlemezek, gépek, iokomobflok, mező­gazdasági gépek, mótorok, autó- alkatrészek, főtengelyek, stb. el ektr o mos hegesztését Előkelő referenciák. Vidéki látogatás díjtalan. Olajmalom berendezése 56425 eladó, amely áll két víz­nyomású olaj sajtó­ból, szivattyúkkal, magdarálógépből, perge­lőbői stb., kifogástalan karban tartva, el­adó. Megkeresések: Öhlmiihle Irrasch, Treibach (Österreich) J a lelke minden köp tatónak. | Vezérképviselet: J GERLACH JENŐ | gépészmérnök, I Bpest, III, Bécsi-ut 112. I Telefon: Automata 622—66. Javítunk szívógáz- és Dieselmótorokat ugyanazon pontos kivitelben, mint ahogyan 6j gépeinket készítjük. Vállalunk átalakításokat fatűzelésre. MOTOR ÉS GÉPGYÁR MARTOS ÉS HERZ Bpesl, VII., Erzsébet királyné-útja 87 Mielőtt PLOMBA szükségletét fedezné, kérjen árajánlatot: UJÁGH ÁRPÁD cégtől, Bpest, I., Horthy Miklós-út 90. salgú-tarjAni köszénbAhya Rész vény "T ársulat Budapest, V., Arany János«utca 25. sz. Bányák: Nógrádmegyében : Salgótarján, Pálfalva,'Bag- lyasalja, Csibaj, Kisterenye, Mátranovák. Esztergom- megyében: Dorog, Tokod, Csolnok, Annavölgy. Tolna- Baranyamegyében: Nagymányok, Szászvár, Máza. Villamos telepek: Salgótarján, Dorog, Mázaszászvár, összesen 50.000 HP teljesítménnyel. Szénosztályozás: Darabos (tömör) kocka és diószén, szoba-, takaréktüzhely-, cséplőgép- és gőzeke fűtésre. Diószén, rostált aknaszén, aknaszén, rostált daraszén gyári kazánfütésre. Aprószén körkemencefütésre. Kovácsszén. Bánvölgyi Szénbánya Részvénytársaság: Borsodi szénbányák : Darabos-, dió- és daraszén. Mésztelep és Karbidgyár: Dorog. MEGRENDELÉSEK: Központi irodánkhoz, Bpest (V.f Arany János-u. 25.» intézendők. Társvállalatok: Egyesült Tégla- és Cementgyár R.-T., V., Sas-utca 25. Cement, tégla, tetőcserép, mész. Magyar Kerámiaigyár R.-T., Vili., József-körut 14. Chamotte- áru, keramit, tégla. Salgó'arjáni Palackgyár R.-T., V„ Sas-u. 25. Mindenfajta zöld-, fehér-, öblös üveg, fonott ós fonatlan palackok, préselt és csiszolt üvegáruk._____________________ Malomhevederek Végtelenül szövött pamut- és teveszörszfjak. Szállító hevederek. Géphajtókötelek hazai és tengerentúli kenderből és pamutból is. Gazdasági kötelek. Kötélszerelések. HELLE ANTAL Sebrenk Hibáé lievcdersiővS-, kender- és sodron j kötél* jár», Rákospalota, Bocskay-utca 124 Alapittatott: 1880. Telefon: 85-2-8 K SZÉHÁRDSITÖ RÉSZVÉMTTÁRSASÁB X BORSODI SZENEI K kazántttzelőshez. osépléshez, gőzekeszántáshoz, fatélhez kitűnően beváltak! Olnó Araki Pontos klnoliAlAal Megrendelések t BUDAPEST. V. ZOLTAN-UTCA í. szám alatti irodánkba dmsendők. 3Í Német Molnáriskola Dippoldiswalde I. Sa. Városi felsőbb molnáriskola 3 szemeszter. _____ Malomépitőknek 4_____._______ Vi zsgák állami ellenőrzés alatt. A Német Malmok Egyesületének Szakiskolája. Az Iskola a Német Kereskedelmi Ma mok Egyesületétől, a Német Malomszövetaógtől és a Német Malomépitők Szövetsé­gétől el van Ismerve. 1931. nyarán a 100-ik tanév. Tanrend díjmentesen. V

Next

/
Thumbnails
Contents