Mosó- és Tisztítótechnika, 1936 (3. évfolyam, 1-10. szám)

1936-02-01 / 1. szám

£ 5/X 1936. I. szám. MOSÓ- ÉS FESTŐ­TECHNIKA Textil-kémiai szakközlöny textil-, textilfestő-, kelmefestő- és gőzmosógyárak részére Szerkesztőség és kiadóhivatal : Szerkeszti: Telefonszám: 22-1-90. Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. ERDŐSJENŐ Postatakarékp. csekksz. : 20732 Kombinált fehérítés a pamutárunál (fehérneműnél) Irta: Erdős Jenő, vegyész Az elmúlt évek folyamán állandó vita tárgyát képezte a növényi rostok, illetőleg a pamut fehérítése. Míg ezen anyagok a múltban főleg a klóros fehérítést vették igénybe, ma már, idevágó kísérletek alapján, bebizonyult, hogy ezen eljárás egymagában nem teljesen kielégítő, úgy az elérendő fehérszínt, mint a gazdaságosságot illetőleg. Lapunk hasábjain is a közelmúltban kiváló szakértők pro és kontra véleményeket nyilvánítottak. Egyrészről a kló­ros, másrészről pedig a hidrogénhiperoxidos fehérítést javasolva. A sors iróniájának nevez­hető az a körülmény, hogy sem egyik, sem másik, hanem a két anyag kombinációja vált be legjobban a legújabb tapasztalatok alapján. A kombinált fehérítés lényege abban áll, hogy hidrogénhiperoxidot a klóros fehérítés után alkalmazzuk, mikoris az egyrészt mint antiklórozó anyag szerepel, másrészt utófehérí­tést fejt ki. Az eljárásnak több előnye van, neveze­tesen: 1. A klór a hidrogénhiperoxid hatására teljes mennyiségében oxigént fejleszt, miköz­ben maga a klór lekötődik és egy vízben jól oldható sóvá alakul át. NaOCl + ELCL = NaCl + E0+20 A fenti folyamat a közönséges klórozásnál nem megy teljesen végbe, ezért az öblítővízben a klór nagyrésze szabad állapotban megtalál­ható, ami bizonyítja, hogy ezen klórmennyiség nem fejtett ki aktivitást. 2. Gyors, egyszerű és tökéletes klórtala- nítást (antiklórozás) biztosítja az áru friss, üde, kellemes szagát. Ezt a közönséges klóro­zásnál csak legfeljebb igen hosszas és gondos műveletek útján érhetjük el. 3. Gazdaságos, mert csak fele klórmennyí- ségre van szükség, azonkívül vizet, energiát és időt takarítunk meg általa. 4. A hidrogénhiperoxid ellensúlyozza a klórlúg erősségében elég gyakran beálló, káros következményű változást. Ha ugyanis, a klór­lúg erőssége bomlás következtében csökken, akkor természetszerűleg több hidrogénhiper­oxid marad feleslegben az antiklórozásnál, ami viszont nagyobb utófehérítést eredményez és megakadályozza azt, hogy a klórlúg csökkent aktivitása szürkén vagy sárgán hagyja az árut. Viszont ha a klórlúg túlerős, úgy a hídrogén- híperoxid alkalmazásánál veszély nem forog fenn olyan mértékben, mint a közönséges kló­rozás esetén, minthogy kevesebb klórmennyi­ségre van szükség. Eredetileg Lunge volt az, aki még évekkel ezelőtt ajánlotta (sőt szabadalmaztatta is) a hídrogénhiperoxidnak, mint klórtalanító szer­nek a felhasználását a textil-nagyiparban. Ezen javaslatot később hasznosítani kezd­ték a fehérneműtisztító iparban is. A klórozás után visszamaradó klórnak hidrogénhiperoxíd- dal való lekötése, — mint az eredmények iga­zolták — kitűnően bevált. A hidrogénhiperoxid alkalmazásának elő­nye az antiklórozásnál az egész mosási folya­mat lényeges leegyszerűsítésében jut kifeje­zésre, mert kétszeri vízcsere, legalább azonban egyszeri vízcsere a gépben elmarad, továbbá a fehérítőszer lényegesen jobb kihasználása válik lehetővé, miáltal viszont a klórlúg szűk-

Next

/
Thumbnails
Contents