Műszaki Lap, 1904 (5. évfolyam, 1-24. szám)

1904-01-20 / 1. szám

r3f yf O rrw**' <**"**'*'" 1904. JANUÁR HÓ 20-ÁN 1. SZÁM. USZAKI ». . AZ ORSZÁGOS MŰSZAKI EGYESÜLET» HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE, Az Országos Műszaki Egyesület tagjai részére a lap előfizetési ára egesz évre : 2 korona. Nem tagoknak egész évre : 6 kor.---------fél évre 3 kor.----------­Hirdetéseket felvesz a kiadó- hivatal. Az egy egész oldalra terjedő egyszeri hirdetés ára 16 kor. ; fél oldalért 8 kor. ; 15 mm. magas, 55 mm. széles hasáb 60fill. Megjelen minden hónap 5-én és 20-án. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Váczi-körut 64. II. Tisztv. és szerk. hivatalos órái: Kedden és Pénteken este 8—0 óra között. A hideg gőzgép. \ '1 ^ Tudvalevő, hogy a jelenleg használatban levő gőzüzemű munkatelepek, a reájuk fordított tüzelő anyag melegség-tartalmának átlag mintegy 18°/o-át változtatják át mechanikai‘munkává. A többi meleg részint a kazán, részint a gőzgép kedvezőtlen hatásfoka folytán s nagyrészt a fáradt gőzben vész el. A vizgőzüzem gazdaságosságának javításán már néhány év­tizede fáradoznak és már 50 év előtt talált Du Trembley e célra alkalmas eljárást és gépet, a mely bár a gyakorlatban is igen hasz­nosnak bizonyult, mégis csak most kezd valóban tért hódítani. Az ily célú gép alkalmazása a vizgőzgép hengerében már expandált, tehát a gőzhengerből már távozó gőzben levő melegmennyiség kihasználására irányul. Behrend és Zimerman a francia Du Trembley nyomán haladva, a fáradt gőzzel alacsony forrpontu anyagokat (a milyen a §zén- dioxyd, ammóniák, aceton, bensői, áther, szénsav, stb.) változtat­nak gőzzé, illetve alacsony forrpontu anyagok gőzét tulhevitve, az igy elért feszültséget egy a gőzgép hengeréhez hasonló hengerben mechanikai munkává alakítják. Ugyancsak e célra E. Jossé scharlottenburgi tanár a kénes­savat választotta, mert ez — a mint az a jéggyártásnál bebizonyult — hengerkenést nem igényel. A Jossé-féle gépet a Bettinger és| y\lelj^ frai^SHÉjili gyár készíti, mely gép a vizgőzgéphez valói alkalmazásiaBinli i ábránk tünteti fel. A a gőzgép alacsony nyomású hengere ; B a vizgőzgép süritője; C a hideg gőzgép hlngere fe©hfl,hifkgrg&gép süritője ; E a hideg gőzgép vezetékébe iktatott szivattyú ,G, ffles'F a hideg gőzgéphez tartozó csővezetékeiI. Josde.d jíiífií &£■ kitűnik, süritős vizgőzgéphez alkalmazza jpic módon, hogy a vizgőzgép süritőjén hiitőv vezet. Az alacsony nyomású hengerből kit- jolt fáradt gőzneT 0,1—0,2 atm. nyomásnak megfelelő mintegy 00° C. hőmérsék-

Next

/
Thumbnails
Contents