Műszaki Lap, 1905 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1905-01-05 / 1. szám

AZ »ORSZÁGOS MŰSZAKI EGYESÜLET» HIVATALOS ERfESITŐJEi ' Az Országos Műszaki Egyesület tagjai részére a lap előfizetési ára egész- évre: 2 korona. Nem tagoknak egész évre : 6 kor. Megjelenik minden hónap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Podmaniczky-utca 37. II. 6 — fél évre 3 kor.---------­Hirdetéseket felvesz á kiadó­hivatal. 5-én és 20-án. Tisztv. és szerk. hivatalos órái: Kedden és Pénteken este 8—9 óra között. Műszaki iskola. (H—) Egy nemzet nagyságának, jólétének alapját képezi a különböző gazdasági ágak arányos, összhangzatos kifejlődése. Olyan állam, melynek existenciája akár tisztán mezőgazdaságra, akár tisz­tán iparra, avagy kereskedelemre van alapítva, elérheti egy bizonyos fokát a virágzásnak, de magában hordja a bomlás csiráit. A régi feniciaiak, Karthágó, Velence példája bizonyítja, mily rövid életű egy tisztán kereskedő-állam. A közgazdaság tudománya rég eldön- tötte, hogy a mezőgazdaság egyoldalú kultusza szükségkép a föld kiélésére vezet s a nép vagyoni romlását és degenerálását idézi elő; a mai kor történelme igazolja, hogy tisztán, mondjuk tulnyomólag ipari foglalkozást űző nép is folytonos belső villongások által gyön­gül visszafejlődik. Mig ellenben azok a népek, melyeknél az egyes gazdasági ágak harmonikusan fejlődnek, úgy az anyagi, mint szel­lemi jólét magas fokára emelkedtek s biztos lépésekkel haladnak a tökéletesedés felé. íme az uj kor ifjú államóriásai, az Egyesült államok és Németország mily szép példáját nyújtják ezen igazság­nak. Virágzó mezőgazdaság mellett, hatalmas gyáripar és pezsgő kereskedelem. Ott a föld nyers terményei nem vándorolnak feldol­gozatlanul idegen országba s igy nem kevesbítik az igazi és örök nemzeti tőkét. Van hatalmas ipar, mely a nyers anyagokat feldol­gozza, sőt fejletlenebb államok nyersterményei özönlenek a dolgos kezek alá, van élénk kereskedelem, mely közvetíti, irányítja a javak forgalmát s megakadályozza, hogy a haszon idegen országba hú­zódjék, sőt más országok, más népek kincseit halmozza össze saját hazájában. íme az uj kor ipari államainak, Belgiumnak, Angliának példája bizonyítja, mennyire igyekeznek mesterséges utón gyarmato­sítással segíteni azon, hogy az ipar túlsúlya által okozott bajokat orvosolják, a túlnépesedést és az ezzel járó bajokat ellensúlyozzák, mezőgazdasági terményeik elégtelenségét pótolják. Ezeket az álla­mokat a természet mostohasága a területnek mezőgazdaságra alkal­matlan volta és csekélysége ipari és kereskedő államokká fejlesztette, de egészséges érzékkel biró polgáraik, államférfiaik, már korán fel­ismerték a veszélyeket, melyeket egy gazdasági ág egyoldalú tul- fejlődése okoz, azért már elég korán gondolkodtak arról, hogy azt a csekély földterületet, ami rendelkezésre áll, a mezőgazdasági kul-

Next

/
Thumbnails
Contents