Műszaki Lap, 1907 (8. évfolyam, 1-24. szám)

1907-01-05 / 1. szám

c ■'/ / I960 Vili. évfolyam. l. szánvaM------------------------------•••*■■** i->­Ti Bll&fNóro^Vfianuár 5.-------------------------------------------------------------------------------------­m m 17t>* MŰSZAKI LAP AZ ORSZÁGOS MŰSZAKI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Megjelen minden hó 5-dikén és 20-dikán. >m Kiadó: az «Országos Műszaki Egyesület». Előfizetési ára: EGÉSZ ÉVRE.......................... KORONA 8.— FÉLÉVRE ..................... « 4.— Felelős szerkesztő: ZÁCH ARA LAJOS. Szerkesztő: JAKOBOVITS DÁNIEL. Szerkesztőség: Budapest, VII., Lövölde-tér 2., 11. 27 Hivatalos órák: kedd és péntek este 7-9-ig. A kiadóhivatalnak szóló küldemények Budapest, II. kér., Bimbó-utca 22. címre intézendők. TARTALOM : Szemle. Irta : Z.L. - A marónátron}>yártásról. Irta : Kiss- Kovdcs Rezső. — A mozdony hajtó és kapcsolórúdjainak, azok alkat­részeinek javítása és kimérése. Közli: Schmidt Gyula. — Közgazda­ság. — Egyesületi élet. SZEMLE ="--------~----- --­(Z. L.) Az újesztendő kezdetével természetszerűen fölmerül az a fontos kérdés, vájjon gazdasági szem­pontból milyen esztendőre lehet kilátásunk. Az újév a pénzdrágaság jegyében született. A nyu­gati államokban utóbbi időben tapasztalható óriási ipari fejlődés, a fogyasztás és a munkabérek emelke­dése, tehát a nagyobb pénzkereslet arra indította a jegy­bankokat, hogy a hitelt megdrágítsák. A nemzetközi pénzviszonyok ily természetes konstellációja oka például annak, hogy a német birodalmi bank váltóleszámítoló kamatlábát 70/o-ra emelte. Mi, a kik nagyrészben a külföldi tőkére vagyunk utalva, ezt a pénzdrágulást, mely egyelőre állandónak ígérkezik, különösen állami és bank címleteink elhelye­zése tekintetében súlyosan fogjuk megérezni. Gazdasági bizonytalanságunk, mely viszont bizony­talan politikai helyzetünknek természetes folyománya, a kedvezőtlen pénzpiaci viszonyokat még sulyosbitja. Ez a vigasztalan körülmény valószínűleg károsan fog hatni a nálunk különben sem élénk vállalkozó szellemre, a mezőgazdasági hitelre és a kereskedelmi forgalomra. Iparunk fejlődése azonban nem csupán a pénzpiac állapotától függ. befolyásolják azt egyéb körülmények is. Ilyen nálunk a munkáskérdés és Ausztriával való viszonyunk végleges rendezése. Valószínű, hogy a folyó esztendő politikáját eme utóbbi kérdés fogja lekötni, a mi nagy hatással lesz az ipari vállalkozásokra. A munkáskérdés, helyesebben a munkáshiány kérdése szintén sürgős megoldásra vár. Szomorúan tapasztaljuk, hogy épen legjobb munkás­anyagunk vándorol ki. Az emberanyag nálunk a leg­jövedelmezőbb kiviteli cikk. A múlt évben közel kétszázezer munkabíró ember hagyta el Magyarorszá­got, hogy tűrhetőbb megélhetést keressen. A munkás­hiány legszembeötlőbben a gépiparban jelentkezik. Újabb iparágak keletkezését szintén gátolja a mind- nagyobb mérveket öltött munkáshiány. Bár utóbbi esztendőkben a munkabérviszonyok nálunk is tetemesen javultak, ennek dacára a munkás­ság nálunk nem képes magának munkájával a legsze­rényebb megélhetést biztosítani, mert bérének emel­kedésénél aránytalanul nagyobb mértékben súlyosbodtak a megélhetési viszonyok. Ez készteti arra, hogy Amerikába vándoroljon, ahol a megélhetési viszonyok kedvezőb­bek, mint Magyarországon és emellett még a munka­bérek is mintegy 60—100°/o-kal magasabbak, mint nálunk; de a józan amerikai társadalom is jobban becsüli meg a munkásságot, mint a még mindig keleties felfogású magyar. A munkáshiány okainak megszüntetésére a szerve­zetlen magyar társadalom egymaga képtelen; itt a kormánynak kell nagy energiával és odaadással közre­működnie. A megélhetési viszonyok javítása a kormány és törvényhozás egyik legfontosabb feladata. Osztályérde­keket nem szabad respektálni és kérlelhetlenül meg kell hiúsítani minden egyoldalú törekvést, mely az élelmiszerek és lakás árának indokolatlan emelését célozza. Erre sok eszköz kínálkozik, anélkül, hogy ezek igénybevételével a szabad tevékenység elve megsértetnék. Ha a belpolitikai viszonyok, melyeknek jövő ala­kulása ma még nagyon bizonytalannak látszik, az intéző körök lelkiismeretes kezelése mellett tisztázódnak és a kormány erélyes gazdasági és észszerű munkáspoliti­kát fog kifejteni, úgy a kezdődő esztendőben, dacára a kedvezőtlen pénzügyi viszonyoknak, gazdasági termelé­sünk mégis fokozható lesz. Bizonyítja ezt ama körül­mény, hogy az ország fogyasztóképessége utóbbi idő­ben jelentékenyen emelkedett, míg termelésünk koránt­sem tartott lépést a fogyasztás emelkedésével, így tehát az oly rázkódás, mely túltermelő országokat érhet, nálunk belátható időn belül nem fenyeget.

Next

/
Thumbnails
Contents