Műszaki Lap, 1912 (13. évfolyam, 1-24. szám)

1912-01-05 / 1. szám

MŰSZAKI LAP. Vü Szakirodalmi közlöny a gép- és fémipar, elektrotechnika, faipar és vegyészet köréből. AZ „ORSZÁGOS MŰSZAKI EGYESÜLET“ HIVATALOS KÖZLŐN; /z 1907, évi kopenhágai nemzetközi szaklapkiállitáson, a magyar szaklapok gyűjteményes kiállításában aranyérem kitüntetést nyerlT ' Megjelenik minden hó 5-én és 20-án. Előfizetési ára: Egész évre 14 korona, félévre 7 korona. FELELŐS SZERKESZTŐ: SZABADOS KÁROLY. FŐSZERKESZTŐ: LAMPEL GÉZA. Egyesületi helyiségek : , f ^ Budapest, VII., Rákóczi-út 30., I. 7. Egyesületi hivatalos órák: kedd és péntek este 8—9-ig. A lapnak szóló összes küldemények Budapest, VII., Hákóczi-üt SO, 1. em. 7. címre intézetidők. Telefon: 168—99. XIII. évfolyam. % 1. szám. Budapest, 1912 január 5. ■j ^ %fx 7M? /I TARTALOMJEGYZÉK: %// Szemle. ® A p fj Egy korszakalkotó angol találmány megjutalmafasa. Irta: Neufeld Armin. Hírek. — Egyesületi élet. — Álláskínálat és kereslet. — Hirdetések. Szemle, Örömmel tapasztaljuk, hogy újabban a magyar parlamentben is akadnak már olyan képviselők, akik a folytonos közjogi sérelmek helyett komoly szociál­politikai munkálkodást fejtenek ki. Ez utóbbiak közé tartozik Kiskunhalas kép­viselője is, Hegedűs Kálmán, aki legutóbbi képviselő- házi beszédében a munkásbiztositás intézményét tette szóvá s olyan hozzáértéssel s olyan alapos készült­ségre valló tudással szólott a kérdéshez, hogy az egész .ház osztatlan tetszését megnyerte. Értékes beszédéből közöljük a következőket: Hegedűs Kálmán : . . . T. ház! Ezeknek a céloknak leg­fontosabb része az a terület, amely a mi egész jövő ipari fej­lődésünket átfogja, amely a mi egész jövő társadalmi struk­túránkat átöleli: az, amit szociálpolitikának nevezünk. A szociál­politikai kérdésekről a költségvetés indokolása valóságos költői lendülettel emlékezik meg. Sajnálattal konstatálom azonban, hogy ezt a költői lendületet az előirányzat tételeinek az emel­kedésében hiába keresem, nem találom. (Úgy van! Úgy van !) Orőf Batthány Tivadar : Igaza van ! Hegedűs Kálmán: A pénzügyminiszter úr nagy pénz­ügyi tudással, körültekintő gondossággal és igazán kiváló köz­gazdasági érzékkel alkotta meg jövő évi költségvetésünket, amely valóságos diadaljele annak a heroikus munkának, ame­lyet a pénzügyminiszter úr államháztartásunk rendezésével mindnyájunk örömére és büszkeségére teljesit. Nem a szociális érzéknek hiánya az oka, hogy a szociál­politikai célok előmozdítására oly csekély összeget irányoz elő a költségvetés. Hiszen elvégre minden szükségletet egy­szerre kielégíteni úgy sem lehet. Munkásügyek címén a költ­ségvetésben mindössze 60.000 korona többletet találunk be­állítva, mert hiszen az a 300.000 korona többlet, amelyet a költségvetés előirányoz munkáskórház létesítésére, csak az 1907: XXVIII. t.-cikk végrehajtását jelenti. Ezzel a 300.000 koronával már 1,500.000 korona áll a kórház ép.léseinek cél­jára és örömmel konstatálom a költségvetés indokolásából, hogy habár kissé bátortalan hangon, de mégis kilátásba helyezi a munkáskórház építésének megkezdését 1912-re. A munkásügyek céljaira felvett 50.000 korona többlet igen sokféle cél közt oszlik meg. E célok a következők : tüdővész, alkoholizmus, alkati vórbaj ellen folytatott küzdelem, szociálpolitikai és munkásjóléti intézmények és egyesületek támogatása, szociál­politikai tanulmányutak. Azt hiszem, annak tudása után, hogy ily sokféle cél közt oszlik meg az 50.000 K többlet, amely célok egytized részének kielégítésére sem elég az 50.000 K, a költségvetés indokolásának ez a része nem hogy nem kíván kommentárt, de nem is bírja azt meg. Erős a hitem, hogy a jövő költség­vetés bőségesen fogja pótolni mindazt a mulasztást, amely most e téren történt. Sajnálattal konstatálom továbbá, hogy a munkásügyi bizottságban, mint a ház plénuma előtt nagyon sokszor hangoztatott kívánságunk nem nyert kielégítést, amely- lyel az iparfelügyelői állások szaporítását az iparfelügyelők létszámának emelését sürgettük A munkásbiztosításról a költségvetés indokolása a követ­Gussenbauer L. és Fia speciális építő vállalat gyárkémények építésére és gőzkazánok befalazására. Budapest, II. kér., Margit rakpart 51. TELEFON 49-98.

Next

/
Thumbnails
Contents