Műszaki Lap, 1928 (27. évfolyam, 1-12. szám)

1928-01-15 / 1. szám

XXVII. évfolyam, 1. szám Budapest, 1928. január hó 15, MŰSZAKI LAP TECHNISCHE ZEITUNG des Landes-Verbandes der Techniker szakközlöny a gép- és fémipar, elektrotechnika, vegyészet, faipar és műszaki kereskedelem köréből Az 1907. évi kopenhágai nemzetközi szaklapkiállitáson, a magyar szaklapok gyűjteményes kiállításában aranyérem kitüntetést nyert. 9 AZ ORSZÁGOS MŰSZAKI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE o Megjelenik kéthetenként Szerkesztőség és kiadóhivatal Előfizetési ára : egész évre 20 P. Műszaki szerkesztő: Közgazdasági szerkesztő : 111., Fő tér 1. sz. Egyesületi tagok a lapot a tagdíj fsjében kapják BARTOS ALADÁR SZÁSZ BÉLA Telefon: József 623—89. Hirdetések díjszabás szerint Ujesztendő, új feladatok ■ A műszaki ágazatokban foglalkozó társadalmi réteg békés élete körül az események idáig csende­sen zajlottak, t ö r t ént ek Az új esztendő kezdetén számbavesszük elintézett és elintézésre váró ügye­inkét és gyors áttekintéssel meg kell állapitanunk, hogy sok a restanciánk és a jövőben nem enged­hetjük meg magunknak azt a fényűzést, hogy a körülöttünk zajló események történjenek, hanem t e n n ü n k kel l, c se lek e d n ü n k k el I. Az Országos Műszaki Egyesületben tömörült hasznos társadalmi réteg érdekeinél,- sérelmét minden erővel, minden megengedett fegyverrel még idejében ki kell védeni. Mindaddig, amíg ezeket- az érdekeket csak fenyegették, en gardeban vártunk, most azonban-, amikor a mi társadalmunk erkölcsi és gazdasági érdekeit új intézkedésekkel részben elkobozni, részben pedig csorbítani készülnek, érez- nünk kell, hogy ez az esztendő a cselekvések esztendeje lesz. Csonkama-gyarmszágUnk gazdasági életének kevés pozitív értéke vau. A műszakiak munkája ■és értéke abszolút- komponens és nem barátja hazájának az, aki ezeknek az értékeknek az elismeréséi akadályozza, vagy méltó gazdasági elhelyezkedésüknek útját állja. Munkaerők, a melyek a gyakorlati élet próba tűkét kiállották, szellemi vonatkozásban kiváló is­kolák képesítését) szerezték meg, szóval a g y a k o r l a-1 i é s e l m életi tud- á s vértez et- é- vel indultak az élet munkájába, jogaikat meg is követelik, elhelyezkedésük akadályait el kell hárí­tani és munkakedvük növeléséről, állandó ébrentartásáról gondoskodni kell. Nemcsak egy valóban produktív és konstruktiv réteg boldogulásának kérdése ez, hanem- a ma­gyar ipari termelés mennyiségi és minőségi eredményei forognak kockán, ha ezt a társadalmi réte­gét megbolygatjuk, ha jogaiban megröviditjük, vagy degradálni- akarnék. Távol áll tőlünk Osztálykérdéssé avatni a műszakiak problémáját és kiélezni nem- létező ellenté­teket. Nincsen más célunk, nem lehet más feladatunk, mint figyelmeztetni mindenkit, aki ebben a kérdésben mértékadó, hogy e g y o r s z á g g a z d a s á g i él et éne k s z i n v o n a 1 a és b e c s ü - léte f ügg attól, hogy miként értékeli technikusait, a XX. század legserényebb és legszerényebb munkásait. Nem az óceánok felett szárnyaló Lindberghekre gondolunk, hanem azokra a névtelen ezrekre, akik a gyáripar forgatagában biztos orientálódással mozognak, akik- némán görnyednek a rajztáb­lára, akiknek gondolkodó agyában ország- és világboldogító műszaki reformok terve fogamzik meg, akik szakmák, országok és az egész emberiség sorsát viszik előbbre. Pirosbetűs újév ünnepi csendjében arra kérünk mindé tikit, hogy a műszaki társadalom békés rend­jét, jogos érdekeit ne engedjélmegzavarni, mert az a legkonsltruktivabb munkaerők barbár destruá- lása volna. Sok-sok rokonszenvet kérünk, legalább a felét annak, amennyit megérdemelnénk. Vegyen min­denki példát az iparilag fejlettebb országok társadalmából, onnan ,ahol a XX. század társadalmi sztárjává, a rádiókorszak élő bálványává avattáka technikusokat. Csak a felét ennek! Legyőzött ország fiai vagyunk, itt nincsen jussán/,- többre féladagnál! Nekünk ennyi is elég, mert szerények vagyunk, dolgos két kezünk munkával tele, féladagnyi kenye­rünk még belefér. Ezt kérjük, ezt várjuk, ezért kell cselekednünk, ha eljön az ideje. A ini munkánk csendjét ne zavarja harci kiirt, de ha felharsanna, itt legyen, helyén legyen mindenki, mert csak úgy lesz boldog a mi esztendőnk!

Next

/
Thumbnails
Contents