Műszaki Lap, 1928 (27. évfolyam, 1-12. szám)

1928-01-15 / 1. szám

. szám MŰSZAKI LAP 3. oldal Beszámoló az Országos Műszaki Egyesület Továbbképző Tanfolyamáról Egyesületünk önzetlen munkája a műszaki továbbképzés terén Hét esztendeje tartjuk fenn a Műszaki Továbbképző Tanfolyamot. — A vezető iparvállalatok megér­tést tanúsítottak. — Pénzintézetek és gyárak támogatása nélkül nem lehet a modern műszaki to­vábbképzés feladatát megoldani! Vannak komoly, száraz témák, melyekhez ne­héz inegilletődés nélkül nyúlni. Az Országos Mű­szaki Egyesület immár 28 esztendeje szolgálja a műszaki társadalom érdekeit, hét esztendeje tartunk fenn Továbbképző Tanfolyamot, amelynek célja, hogy az is­kolai képzettségen túl is képezze a műsza­ki erőket és ezáltal még értékesebbé tegye a zsenge magyar ipari termelés tényezőit. Nem lehet vitás, hogy a műszaki tudományok színvonala a műszaki erők gyakorlatra való rátermett­sége mindennél fontosabb tényezője az or­szág gazdasági boldogulásának. Külkereskedelmi mérleg, valuta, kereskedelmi szerződések mindmegannyi nehéznél-nehezebb probléma, ám egyetlen kérdést sem lehet már függet­leníteni a műszaki tökéletesedés homlok­térben álló igen fontos ügyétől. Ezt a súlyos és szent ügyet karolta fel az Or­szágos Műszaki Egyesület ezelőtt hét esztendővel és azóta hangyaszorgalommal, következetes szívós­sággal munkálkodunk azon, hogy a műsza­ki továbbképzés kérdése felszínen marad­jon, sőt anyagi eszközök nélkül, puszta két kezünk munkájával felépítettük Tanfo­lyamunkat, hogy ott a legkiválóbb és leg- hivatottabb mesterek továbbképzésben ré­szesítsék az egymást követő generációkat. Talán szerénytelennek látszik, talán kérkedés­nek tetszik, hogy az egyesületi tanfolyam beszámo­lója alkalmából hangos szóval felhívjuk a magyar társa­dalom minden tényezőjének figyelmét ar­ra, hogy az Országos Műszaki Egyesület­nek huszonhétesztendős becsületes múlt­ján kívül nincsen egyebe csak héteszten­dős tanfolyama, amelyet fentartani ne­héz feladat és fejleszteni a lehetetlenség­gel határos. Ne a politika sivár pusztáin révedezzen a ma­gyar jövőt kutató szem. Ennek a szegény megti­port országnak jövendő boldogulása attól függ, hogy az ipari és mezőgazdasági többtermelés problémáinak megoldásához lesz-e elegen­dő képzettségünk. Itt ezen a ponton ölelkezik az egyesületi ön­zetlen munka a közérdekkel. A műszaki továbbképzés tehát közérdek és közérdekből tartottuk szükségesnek egyesületi te­vékenységünket az összes gyárak, bankok és intéz­mények szeme elé tartani: kénytelenek vagyunk szegénységünkkel demonstrálni és azzal a kultúrmunkával, amelyet a minden becsületes és komoly ügy támogatására hivatott tényezők segít­sége nélkül fejleszteni képtelenek va­gyunk. A huszonnyolcesztendős egyesület, komoly huszonnyolcéves férfiú módjára bátor hangon be­vallja, hogy csalódott, mert Xovács A. Cdön GÉPÉSZMÉRNÖK,EGÉSZSÉGÜGYI MŰSZAKI BERENDEZÉSI VÁLLALKÓZÓ Központi fűtés, vízvezeték, csatornázás, szivattyútelepek, szennyvízderítő berendezések, gépmunkák. Tervek, költségvetések kidolgozása BUDAPEST, Vili. kér., Bezerédi ucca 8. szám — Telefon: J 382-93

Next

/
Thumbnails
Contents