Műszaki Lap, 1929 (28. évfolyam, 1-10. szám)

1929-01-01 - 1929-02-01 / 1-2. szám

a V., FAL'i I XXVIII. évfolyam, 1—2. szám KÍCÍ1Ü_ li L _____18 7.7#é Budapest, 1929. jan.—febH hó MŰSZAKI LAP TECHNISCHE ZEITUNG de Landes-Verbandes der Techniker szakközlöny a gép- és fémipar, elektrotechnika, vegyészet, faipar és műszaki kereskedelem köréből----------- Az 1907. évi kopenhágai nemzetközi szaklapkiállitáson, a magyar szaklapok gyűjteményes kiállításában aranyérem kitüntetést nyert. ----------­o AZ ORSZÁGOS MŰSZAKI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE ~ Megjelenik havonként. — Előfizetési ára: egész évre 12 P, félévre 7 P. — Az egyesület tagjai a lapot a tagsági díj fejében kapják. Szerkesztőség és kiadóhivatal: V.,Vilmos császár út 72.— Telefon: Aut. 271—60. — M. kir. postatakarékpénzt. csekksz. 22692 Az Országos Műszaki Egyesület rendkívüli közgyűlése Az 0. M. E. 1929. évi február hó 17-én (vasárnap) délelőtt 10 órakor tartotta meg tisztújító rendkívüli közgyűlését V., Akadémia ucca 3. (Polgári Egység Clubja) alatt igen impozáns keretek között. Az alábbiakban közöljük Kemény Lajos ve­gyészmérnök, gyáros, a rendkívüli közgyűlésen meg­választott elnök beszédét: Mélyen tisztelt közgyűlés! Kedves kartársaim! Úgy a magam, mint az újonnan megválasztott tisztikar nevében kitüntető bizalmukért fogadják köszönetünket. Elsősorban hálás köszönetünket fejezem ki mindnyájunk nevében dr. Pajzs József hatósági biztos urnák és munkatársának, Vojt János urnák, kik hónapokon keresztül fáradoztak adminisztrá­ciónk rendbehozatalán és a közöttünk fennállott nézeteltérések kiküszöbölésén. Munkájukat siker koronázta. Az ő nehéz munkájuknak, fáradozásuk­nak köszönhetjük, hogy ma pontosan tudjuk fizető tagjaink létszámát, amely nagyon erősen reduká­lódott, de valóban fizető tagok és így biztosítják az egyesület fenmaradását. A hatósági biztos úrnak köszönhetjük, a mai választás eredményét is, mert az ő tanácsai alapján állította össze a jelölő-bizottság a ma megválasz­tott tisztikar névsorát, ügyelve arra, hogy úgy az önálló, valamint a nagyobb és kisebb gyárakban, üzemekben lévő kartársaknak beleszólásuk legyen az Egyesület vezetésébe, ügyeinek intézésébe. Fáradozásukért, jóindulatukért fogadják há­lás köszönetünket. Mélyen tisztelt közgyűlés! Az 1928. április havában tartott rendes köz­gyűlés alkalmával megválasztott tisztikar és vá­lasztmány között nem volt meg a szükséges össz­hang, de nem volt meg az együttműködés lehető­sége a tisztikar egyes tagjai között sem és úgy lát­tam, hogy ezen az alapon a vezetés lehetetlen és az Egyesületre csak káros lehet, miért is elnöki tiszt­ségemről lemondtam. Lemondottam a tisztikar hiányossága miatt is, mert hiszen hiányzott mellőlem a másodelnök és a két alelnök is. Lemondásom és a tisztikar csonkasága miatt az 1928. julius havában megtartott rendkivüli köz­gyűlés egy újabb tisztikart állított az egyesület élére. Azonban a választás eredménye nem hozta meg a kívánt eredményt, nem váltott ki minden­kiből megelégedést és ezért egy kisebb csoport megpeticionálta a közgyűlés határozatát. Indokul apró alaki hibákat soroltak fel, me­lyek talán a múltban is megvoltak, mert alapsza­bályaink már elavultak; de az alaki hibákon kívül anyagi hibákkal is támadták az akkori vezetőséget, melyet elítélendőnek tartok, dacára annak, hogy ezirányú panaszukat visszavonták, mert azokat a vezetőket is az önzetlenség, kollégialitás és az egyesület iránti ragaszkodás vezette. Az amúgy is szerény keretek között mozgó egyesületet anya­giakban semmiféle kár nem érte. Sőt egyesek ak­kori áldozatkészsége anyagi szempontból sem is­mert határt, amiért csak köszönet jár. Ez az indo­kolatlan és szokatlan eljárás nem egy tagunkat, nem egy kiváló kollegánkat kedvtelenítette el a további működéstől, mint pl. Zachara Lajos tisz­teletbeli elnök kollégánkat, aki az egyesület ala­kítása óta, megszakítva ugyan, de sok érdemes munkát fejtett ki, kipróbált munkaerejével szük­ség esetén mindig rendelkezésre állott. Hiszem, hogyha látni fogja közöttünk a kollégiális együtt­működést, ismét közöttünk lesz. Tisztelt kartársaim! Amint elítélendő a peti- cionálás, úgy elítélendő egy újabb egyesület ala­kítása is. Nekünk nem pártoskodásra, nem politizálásra és nem szétforgácsolódásra, széthúzásra van szük­ségünk, hanem összetartásra. Azok a fiatalemberek hamar be fogják látni, hogy a széthúzás kari érde­keinknek csak ártalmára lehet. Ezek a fiatal kol­légák elfelejtik, hogy mindaz, amit kari érde­keinkért eddig is kikiizdöttiink, nem egyeseknek, hanem 28 éves egyesületünknek köszönhetjük. Elfelejtik, hogy komoly, megállapodott, tekin­télyes kartársak vannak a mi oldalunkon, kiknek tapasztalatai nélkül kari érdekeinket megvédeni nem tudnánk. De elfelejtik azt is, hogy ők annak idején, amikor érdekeink megvédéséről volt szó, ellenünk tüntettek, mert félre voltak vezetve, mert tájéko­

Next

/
Thumbnails
Contents