Műszaki Lap, 1929 (28. évfolyam, 1-10. szám)

1929-01-01 - 1929-02-01 / 1-2. szám

2. oldal MŰSZAKI LAP 1 zatlanok voltak. Hiszem és remélem, hogy rövidesen be fogják látni céltalan megmozdulásukat és eljönnek ide közénk, mert itt a helyük. Mi szeretettel várjuk őket. Mélyen tisztelt közgyűlés! A mai napon megválasztott tisztikar az ügyek intézését csak néhány hónapig fogja végezni, mert hiszen néhány hónap múlva megtartjuk rendes évi közgyűlésünket és ezért nem óhajtunk hosszabb programmot adni. Éppen a legszükségesebbeket hozzuk csak fel. Adminisztrációnkat újra kell lefektetnünk, hogy jó, gyors és könnyen áttekinthető legyen. Egy állandó alkalmas helyiség megszerzése legsürgősebb teendőnk. Lapunk minél nívósabbá tétele legelemibb kö­telességünk. Elavult alapszabályaink módosításának előké­szítése, hogy az a rendes közgyűlésen esetleg már tárgyalható legyen. A rendes évi közgyűlés előkészítése. Mindezek szorosan összefüggnek az egyesületi élet fellendítésével, tagok szerzésével, a tagdíjak pontos befizetésével, a kari érdekek megvédésével. A tagdíjakat ezentúl havonta fogjuk beszedni, hogy kollégáink kiadásai ne torlódjanak. Ahol a tagdíjbeszedés nincsen megszervezve, ottan postai megbízás útján fogunk inkasszálni, mert ez olcsó és megbízható. Kérem a kollégákat, hogy a postai megbízásokat váltsák be, hogy az egyesületben anyagiak miatt fennakadás ne legyen. A kari ér­1—2. szám dekeket célzó fenntartott munkakörről szóló ren­delet tervezetével egy állandó bizottság foglalko­zik, időközökben jelentést téve a választmánynak. Lapunk nívósabbá tételéhez szükséges, hogy a kollégák szakcikkeiket küldjék be szerkesztősé­günknek. Lapunk fenntartása, olcsóbbá tétele céljából ezentúl a hirdetéseket magunk fogjuk gyűjteni.' Ezért kérem a kollégákat, hogy ebben bennünket segítsenek. Az önálló kollégák hirdessenek lapunk­ban, az alkalmazottak pedig segítsenek abban, hogy munkaadóikat hirdetőinknek megszerez­hessük. Mélyen tisztelt közgyűlés! Ezek volnának a legfontosabb, a legsürgősebb teendőink. Négy esz­tendeje állok az Országos Műszaki Egvesület élén, mely idő alatt sokat tapasztaltam, de bevallom, a legtöbbet mégis a mostani utolsó hónapokban. Igen sok időt szenteltem reá, de érdemes volt, mert most ismerem az egyesület minden ügyét, minden érde­két. Ezért is kötelességemnek tartom kari érde­keink megóvásának munkájából a i;eám eső részt lelkiismeretesen kivenni. További kötelességemnek tartom az Önök ki­tüntető bizalmának megfelelően az egyesületet szinmagyar szellemben vezetni, csonka országunk régi határainak visszaszerzésében minden erőnkkel és tudásunkkal résztvenni, hogy szeretett hazánk ősi dicső múltja mielőbb ismét glóriás fényben ragyogjon. (A rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvét az „Egyesületi Hirek“ rovatában közöljük.) Az Országos Műszaki Egyesület 1929. évi február hő 19-én megtartott rend­kívüli közgyűlésén a tisztikarba hivatalosan a következőket választották meg: Elnök: Kemény Lajos vegyészmérnök, gyár- tulajdonos. Másodelnök: Sissovits József gépészmérnök, az Autotaxi igazgatója. I. alelnök: Sigmond Elek, a Schwartz Rudolf és Társa Rt. olajgyár főmérnöke. II. alelnök: Szunyogh Géza gépészmérnök. Igazgató: Dömötör Jenő, a Standard villamos­sági rt. műszaki főtisztviselője. I. titkár: Wodnyánszky György, a Wolfner- bőrgyár vegyésze. II. titkár: Kunos Benő, a Ganz-Danubius-gyár műszaki tisztviselője. Jegyzők: Zettelmayer József műszaki tiszt­viselő, Kun László műszaki tisztviselő. Pénztáros: Winter I. nyug. MAY felügyelő. Ellenőrök: Szemkő István, a Ganz-Waggon- gyár főmérnöke, Galambos Ferenc, az Elektromos- művek műszaki felügyelője. Könyvtáros: Potzta László műszaki tisztviselő. Alkönyvtárosok: Béler Károly, a Hoffher- Schrantz gépgyár műszaki tisztviselője, Gyurcso- vits József, az Elektromosművek műszaki tiszt­viselője. Jogtanácsos: Dr. Schubert I. ügyvéd. Számvizsgálók: Losonczi János, a Ganz-Wag- gongyár műszaki tisztviselője, Juhász József, a Telefonközpont műszaki tisztviselője, Kiss Gyula műszaki tisztviselő. Jíovács Ji. f 'dön GÉPÉSZMÉRNÖK, EGÉSZSÉGÜGYI MŰSZAKI BERENDEZÉSI VÁLLALKOZÓ Központi fűtés, vízvezeték, csatornázás, szivattyútelepek, szennyvízderítő berendezések, gépmunkák. Tervek, költségvetések kidolgozása BUDAPEST, Vili. kér., Bezerédi ucca 8. szám — Telefon: J 382-93

Next

/
Thumbnails
Contents