Műszaki Lap, 1934 (33. évfolyam)

1934-01-01

2 MŰSZAKI LAP mam és a tehetségem útján immár, eljutottam a si­keres munkáim révén a művészetben arra a magas­latra, amelyet zenitnek neveznek az emberek. Mun­kám értékét a művészetben misem illusztrálja mél­tóbban, minthogy ebben a hónapban ennek a hatal­mas országnak a kormányzósága megbízott a Robert Fulton emlékművének az elkészítéséval. Ez azért történt, mert két év előtt Amerika legnagyobb költő­jének az emlékművét olyan sikerrel készítettem el, hogy ma több ilyen fajta emlékmű mintázásával bíz­tak már meg. Mondanom sem keli, hogy a Fulton Róbert em­lékmű elkészítése nekem, aki a kassai iskolából ke­rült ki, egy külön élvezet és lelki élmény s beval­lom, büszke vagyok az erőmre, hogy ennyire tudtam vergődni, hogy a világ leghatalmasabb állama a leg­nagyobb hírű fiának az emlékműve elkészítését re­am, egy magyar emberre bízta (direkt állami meg­bízatás), holott itt több, mint tizenkétezer elsőrangú művész él. Ezzel csak azt akartam illusztrálni, hogy én szá­mot tartok arra, hogy az elhalt kedves tanárunk emlékművének a megtervezésével és megmintázásá­val az én iskolatársaim engem bízzanak meg. Annyi­val is inkább várom az erre való felszólításukat, mert én a tervezéséit és a mintázásért semmiféle, költséget nem fogok felszámítani. Szeretném, ha az iskolatársaim arra büszkék lennének, hogy egy kö­zülük a művészetek terén a zenitre juthatott és ez az egy kéz velük együtt adózni kíván a tiszteletben és szeretetben annak, akitől mi oly sokat tanultunk... Végezetül Amerikában élő néhány kassai kar­társnak a címét közli. íme, egy teljes férfiú megnyilatkozása a szárma­zás, múlt és hagyomány megbecsülését és kegyelet gyakorlását illetőleg. Kassai kartársai előtte meg­hajtják teljes elismerésük szimbólumát. Most pedig serényen azon buzgólkodnak, hogy az ő művészi ní­vójához méltó emlékmű kiviteléhez a szükséges anyagiakat előteremthessék. W. OGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOO A közszállitási szabályzatról A kereskedelemügyi minisztérium elkészítette a Közszállítási Szabályzat tervezetét, ami részben az új iparfejlesztési törvényben foglalt rendelkezések végrehajtása, másfelől az érdekeltség által tett szá­mos javaslat folytán vált szükségessé. A tervezet egyes rendelkezéseibe beilleszti az 1931 : XXI. t.-c. (iparfejlesztési törvény) mindazon in­tézkedéseit, amelyek a közszállításokra vonatkoznak. De ezenkívül is számos figyelemreméltó újítást tar­tartalmaz a jelenlegi érvényben levő Közszállítási Szabályzattal szemben, ami bizonyos mértékig az ér­dekeltség kívánságának honorálását jelenti. A terve­zet alábbi szakaszai részben lényegesen megváltoz­tatják a jelenlegi helyzetet, részben pedig olyan új intézkedéseket tartalmaznak, amelyek az érvényben levő szabályzatban helyet nem foglalnak: A 6. §. a házi kezelésben végezhető munkálatok­ról intézkedik. A 7. §. (és 4. §.) A hazai beszerzés feltételeit írja körül. A 9. §. megállapítja a szabályzat előírásait meg­sértő tisztviselőkkel szemben a fegyelmi felelősséget. 10. Bevonja a kiírásba és odaítélésbe az érdek­képviseleteket. Ezzel kapcsolatban az érdekképvise­leteknek lehetővé válik, hogy nyilatkozzanak az ajánlatok elbírálásánál és odaítélésénél az árak rea­litásáról is. ti. §. Bekapcsolja a közszállítási ügyek intézé­sébe az Árelemző Bizottságot. Feladatává teszi rend­szeres nyilvántartás vezetését azokról az egységárak­ról, amelyeken a K. Sz. alá eső hatóságok stb. szállí­tásaikat, vagy munkálataikat vállalatba adták. 13. §. Bevezeti a területileg korlátozott nyilvános versenytárgyalás tartását. 14. S. A zártkörű versenytárgyalásnál új intézke- .. b dés, hogy ilyen tartható akkor is, amikor a szóban­levő szállítás, vagy munkálat végzésére csak ötnél nem több hazai vállalkozó képes. Zártkörű verseny- tárgyalásra felváltva kivandók fel az érdekelt vállal­kozók. 15. §. A versenytárgyalás nélküli kiadásnál a pót­munkák határát 20%-ról 10%-ra csökkenti, kimondja, hogy a fegy- és javító-intézeteknél biztosítható szük­ségletek megállapítása a kér. min. hozzájárulásával történik, végül a versenytárgyalás nélküli kiadás ér­tékhatárát állami üzemeknél az eddigi 6000 pengő­ről J0.000 pengőre, munkálatoknál pedig 15.000 pen­gőre emeli. 16. §. Megszűnik a költségek engedélyezése előtti versenytárgyalás tartásának lehetősége. 17. S. A 15.000 pengő alatti vállalati összegnél az ajánlattételre szükséges kellékeket költségmentesen kell kiadni. 29. §. Teljesíti azt a régi kívánságot, hogy ha a készpénzbiztosítékot bizonyos időn belül a vállal­kozónak nem utalják vissza, akkor részére a bank­rátának megfelelő kamatot kell téríteni. 32. §. Felsorolja a versenytárgyalási hirdetmény tételeit. Előbb az ajánlatban a fizetendő legkisebb munkabérek megadását, amelyeknek fizetésére köt­bér terhe mellett kell felelősséget vállalni. 33. §. A versenytárgyalási hirdetmény közzété­teléről szól és a jelenlegi helyzethez képest eltérést tartalmaznak: b, c, d, e, g pontok. 37. §. Az ajánlatok felolvasásánál előírja, hogy amennyiben az átszámítás az ajánlatok végösszegeit módosítja, erről az ajánlattevő tájékoztatandó. 40. §. A döntésnél létesítendő szakbizottságok szervezése. 43. §. Az ajánlattevőknek nyújtható kedvezmé­nyeket és előnyöket sorolja fel. A múlthoz képest fontos új rendelkezések, amelyekkel szemben az ál­lásfoglalás fontos. 44. I. Az odaítélésnél újítás, hogy az elfogad­ható ajánlatnak reálisnak kell lennie. A reális aján­lat fogalmát megadja részben a 42. §. g. pontja. Itt jön figyelembe az érdekképviseletek és az Árelemző Bizottság szakértő véleménynyilvánitási jogának je­lentősége. 46. §. Teljesíti bizonyos mértékig a bánatpénzek késedelmes visszautalásánál azt a régi kívánságot, hogy ilyen esetben az ajánlattevőnek a bankrátával egyező kamat térítendő. 50. §. Az olyan sérelmes odaítélés ellen, amely V I

Next

/
Thumbnails
Contents