Művezetők Lapja, 1921 (24. évfolyam, 1-12. szám)

1921-01-01 / 1. szám

MŰVEZETŐK LAPJA XXIV. évf. 1. szám. A villamosság előtérben. A szénhiány nemcsak nálunk készteti a gondolkodó elméket élénk kutatásra és tevékenységre, miképen lehetne ezt az elsőrendű fontosságú szert a gazdasági életben nem teljesen kiküszöbölni, hanem ennek fogyasztását tetemesen megszorítani. Csonka Magyarországnak még mindég van a földben annyi szénkészlete, hogy ügygyel-bajjal egy századig még elvergődhetnénk, bár a nemesebb szénfajtá­kat pótolni kell. De ne felejtsük el, vannak államok, a melyek­nek területén semmi szén nem bányászható. Ezeknél láza­san törekednek a szén pótlószerét a gazdasági életbe be­vezetni. Ez a pótlószer pedig meg is van a villamosságban, melynek előállítása a természeti erők, a viz, a szél, a nap melege célszerű munkába állításával lehetséges. így Svájcnak egy kilogrammnyi szene sincs, mégis jelentős ipari tevékenységet fejt ki népe, mert sűrűén fordulnak elő vízesések, a melyek vízturbinákat, ezek pedig villamos áramot fejlesztő dinamókat hajtanak. Az élelmes svájciak azonban nem elégszenek meg jelenlegi áramfej­lesztő telepeikkel, a kényszerűség is hozzájárul ehhez, mert a német és, angol szénszállitn ányok mindinkább el­maradnak. CTj és újabb telepek létesülnek, hogy a sokféle- képen hasznosítható villamosáramot a gazdasági életnek a ipartól távoleső rétegeibe elvezethessék, igy a mezőgazda­ságokba és a háztartásokba. Az elmúlt nyáron Zürichben volt egy villamossági kiállítás, a melynek kiállítási. tárgyai hasznosságukkal hízelegték be magukat a látogatók tetszésébe. A villamos­motor nem uj, újszerű azonban az útmutatás, mely meg­jelöli a motor helyeit. A háztartásban a villamosmotor hajtja a kávédarálót, elmosogat, törülget, cipőt, szőnyeget tisztit, mos. A villamos hő főz, fűt, vasal, vizet forral. A vízvezetéki csapra szerelt hőfejlesztőkészülék már abban a pillanatban melegíti a vizet, a mikor a csapon kifolyik. A gazdaságban kaszálja az alpesi bársonyos mezőt, szánt, » gereblyél, rostál, csépel, szénát szárit, darál, morzsol, tehenet fej, vajat köpül, sajtot sajtol. Számtalan találmány tesz tanúságot a villamosságot hasznosító eszközök tökéletesítéséről, a melyeket hazai iparunk is előállíthat majd. Legfontosabb teendőnk most már az, hogy a természeti erőket, — a melyek között ezidő szerint reánk nézve legfontosabb a Duna —, alkalmas találmányokkal a közszolgáltatás javára hasznosítsuk. Hogyan gondolkoznak a németek. A napokban egy Németországból hazatért művezető kartársunk keresett fel minket szerkesztőségünkben, a ki­vel a németországi és hazai viszonyokról beszélgettünk. A német művezető érzületéről, gondolkozásáról alábbi jellemző szavakat mondta el kartársunk. Reggel, a munka kezdete előtt összegyűlnek a mű­vezetők irodájukban. Egy idősebb kérdi a fiatalabbtól, — Megfizettétek-e már az állami adót ? — Általános igenlő válaszra megelégedetten igy szól az öreg : — No, akkor jól van. Tudjátok azt, hogy az államnak pénz kell. Adjuk meg neki a mire szüksége van. Azután teljesítsük köteles­ségünket a munkaadóval szemben, mert ha neki nem dolgozunk, tönkre megy és nekünk nem képes fizetni. Most ki a műhelybe. Jó munkát ! Gazdasági és Jogvédelmi Szervezeti ügyek. Az általános drágulást és az avval szemben a meg­élhetés minimális feltételeit feltüntető terjedelmes tabel- láris statisztikánkat, melynek egy részét mai számunkban közöljük, elkészítettük és azt a Keresztény Szocialista Magántisztviselők Szövetségével együtt, november hó 27-én benyújtottuk a Vasművek és a Gyárosok Országos Szövet­ségéhez. A súlyos megélhetési nehézségeket megdöbbentő valóságban feltáró komoly munkánkat a Vasművek igaz­gatósága egy szükebbkörü szakbizottságnak adta ki tanul­mányozás végett. Az időközi pótlékok mikénti megállapí­tásának kérdése ez időszerűit még eldöntetlen maradt, de beadványunkban foglalt,megokolt kérelmünk méltány­lásaként jelezhetjük — a miről már egyébként is értesül­hettek kartársaink, — hogy a vállalatok eddigi tiszti­fizetési számlájuk 25°/0-át fogják az alkalmazottak fizetésé­nek pótlék formájában fölemelésre fordítani. A felosztásnál észlelt esetleges aránytalanságokra nézve a múlt számunkban közölt tájékoztatás szolgáljon magya­rázatul. Az állásközvetítésre nézve a Vasművekkel oly meg­állapodás jött létre, hogy a vállalatok közvetlenül fordul­nak hozzánk, ha műhelyi művezetőkre lesz szükségük s mi ezen állásokra a nyilvántartásunkba felvett művezetőket fogjuk ajánlani. Ezért úgy Gazdasági Szervezetünk, mint a Szövetség helynélküli tagjait ezúton is felhívjuk, hogy haladéktalanul jelentsék be, mily állásokra pályáznak, hogy nyilvántartásunkba felvehessük. A tulidőben dolgozó művezetők díjazásának kérdésében rövid időn belöl a munkaügyi bíróság fog dönteni. De ettől függetlenül, a magánalkalmazottak jogviszonyairól szóló uj törvényjavaslatban a túlórák kérdése külön sza­bályozva lesz. Ugyancsak előleges megállapodás hiányában a 3 és 6 havi fölmondás kérdésében is bírói döntést provokálunk. A perek megindítása iránt jogtanácsosunkat már megbíztuk. Ezen nagyfontosságu döntésről annak idején jelentést teszünk tagjainknak. Jegyzőkönyv, a művezetők gazdasági és jogvédelmi szervezetének végre­hajtó-bizottsága december hó 17-én d. u. Ö órakor megtartott gyűléséről. Jelen voltak : Wopaletzky Károly alelnök, Farai Berta­lan titkár, Digon Károly pénztáros, a végrehajtó-bizottság 10 tagja és a kereszény Magántisztviselők részéről Boor István alelnöki Wopaletzky alelnök bejelenti, hogy a keresztény Magán- tisztviselők december 2-án ünnepelték meg szervezetük 1 éves fennállását, amelyen szervezetünk is képviseltette magát. Farai titkár a Vasművek Országos Szövetségével folytatott tárgyalásokról számol be. (Részletezés a szervezeti hírek között.) Bejelenti, hogy két céggel nem sikerült kartársaink sérel­mes követeléseit békés utón kieszközölni, igy kénytelenek voltunk jogtanácsosunk utján a munkaügyi bíróságnak át­adni az ügyet. A művezetők jogos felmondási idejére vonatkozó javas­latok az ipartörvény megvalósulásakor végérvényesen ren- deztetnek. Tekintettel arra, hogy az elnökség 2 tagja huzamosabb ideig akadályozva van e tisztség betöltésében, a végrehajtó- bizottság szükségesnek találta egy helyettes alelnök meg választását. Ezen tisztségre Hóser József kartárs választatott. Az elnökség a, villamos vasutak igazgatóságához bead- vánvt nyújt át, melyben kéri, hogy a heti bérletjegy napi 4-szeri utazásra jogosítson. A végrehajtó-bizottság elhatározta, hogy Pávái titkár ered-

Next

/
Thumbnails
Contents