Művezetők Lapja, 1938 (41. évfolyam, 1-12. szám)

1938-01-01 / 1. szám

MŰVEZETŐK LAPJA XLI. évf. 1. szám. í> Jegyzőkönyvi kivonat a központi elöljáróság 1937 december hó 11-én tartott rendes havi üléséről. Jelen vannak: kovácsi Bella Mihály elnök, Wopaletzky Károly alelnök, Kauert Rezső titkár, Fischer Béla II. tit­kár, • Sebők Imre jegyző. Király András számvizsgálóbizoL't- sági előadó, Hegedűs Károly, Morvay János, Derer János, Kovács Béla. Mayer Gyula, Schlatter Miklós, Demusz Ala­jos, Geszti Aladár, Balog Ferenc és Pákozdí Lajos köz­ponti választmányi tagok. Távolig Károly a dorogi kerü­let tagja. Távollétükat kimentették: Erhurdf József alelnök, Ur­ban Béla számvizsgálóbizio'jtsági elnök. Elnök este lét 7 órakor üdvözli a körünkben meg­jelent Távoli] Károly dorogi tagtársunkat, valamint az összes megjelentekét és az ülést megnyitja. A mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri Mayer Gyula és Schlatter Miklós választmányi tagokat. Kauert titkár előterjeszti a titkári jelentést, melyből jólesően -tűnik ki, hogy a «B» és «C tagok sorában némi emelkedés mutatkozik és hozzáfűzi, hogy több oldalról észlelhető mozgalmakból remélni lehet, hogy hamarosan nagyobi) emelkedésre van kilátás. Az «A» tagok részint segélyállományba vonulás, részint elhalálozás folytán ter­mészetszerűleg fogynak. A jelentés tudomásul vétetik. Pénztári jelentés. Fischer Béla II. titkár a következő pénztári jelentést terjeszti elő: november havi bevétel a kerületiekből 5520.09. házbérbevéte'lek 6966.82, házbér- óvadékok 400, különfélék 855.85, összesen 13,742.76. — Ki­adások: központi kezelés-számla 1603.85, házfenntartási kiadások 14,061.85, segélyezési számlák 7256.98. különféle számlák 464.65, Művezetők Lapja 250.12. Összes kiadások 23,637.45. — Vagyon állag: pénztár 2107.62, postatakarék­pénztár 5231.64, Pesti Hazai Első Takarékpénztár 31,348, Magyar Általános Hitelbank 39,937, értékpapírok 2648.19. ingatlanok 942,894.05. Összesen 1.024,166.50. Folyósított se­gélyek a Szövetség fennállása óta 1,905,896.94. Sebők főkönyvelő rámutat a házfenntartási költségek­nél mutatkozó kivételesen nagy összegre, melynek oka az, hogy a Gólya-utca 6. számú házunkat mintegy 8000 pen­gős költséggel modernizáltat luk. Ezt az összeget nem le­het kiadásnak tekinteni, mert ezzel az átalakítással a ház értéke emelkedett. Kér felhatalmazást arra, hogy az összeg felét a modernizált ház értékének emelkedésére könyvel­hesse; azért nem javasolja az egész összegnek ilyen mó­don való elkönyvelését, mert körülbelül a fele megtérül adókedvezményben. Egyben azt is megemlíti, hogy minden házunk amúgyis redukált értékben van felvéve és még ezzel az értékemelkedéssel sem éri el a valóságos értéket. Az elöljáróság helyesléssel fogadja az indítványt és az átkönyvelésre a felhatalmazást egyhangúlag megadja. Király András szám vizsgálói) izo t tsági előadó jelenti, hogy a bizottság a szokásos vizsgálatot megejtette és min­dent rendben talált. Köszönettel vétetik tudomásul. Gondnoki jelentések. Kauert titkár bejelenti, hogy a házkezelőbizottság tagjai november 14-én úgy a Kádár­utcai, mint a Gólya-utcai házunkat megtekintették. A bi­zottság úgy határozott, hogy a Kádár-utcai ház üressé vált nagy lakásainak kisebb lakásokra való átalakítását fogja javasolni. Az elnökség több oldalról tervrajzokat kért be. A Gólya-utcai ház a bizottság tetszését megnyerte és némi apróbb pótlások kötelezettségével rendben találta. Tudo­másul vétetett. Segélyügyek. Kauert titkár jelenti, hogy a munka- képtelenséget megállapító bizottság a következő segélyek engedélyezéseket j avasolja: I. Meghosszabbítás iránti kérelmek. 1295. Wanna Ven­cel 59 éves és 1270. Holzapfel Gyula 54 éves részére az ideiglenes segély egy további esztendőre meghosszabbí­tandó, 905. Hirmann Lajos 60 éves részére a redukált segély állandósítandó. II. Újabb kérelem. XII/6802. Szilágyi János 66 éves. Állásnélkülisége igazolt. Az állandó évi segély folyósítandó. III. Özvegyek és árvák karácsonyi segélye. Kauert titkár bejelenti, hogy az eddig beérkezett 58 kérelmező kö­zött 49 találtatott segélyezésre megfelelőnek, akik részére 870 pengőt javasolunk folyósítani. Azonkívül az 1929. év­ben végkielégítést fel nem vett tagoknak, akik havonta 3—5 pengő segélyben részesülnek, 20—20 pengőt, vala­mint a hasonló módon szereplő özvegyeknek 5—5 pengőt, összesen 495 pengőt javasol. Az elöljáróság á javaslatokhoz egyhangúlag hozzá­járul azzal, hogy amennyiben időközben még érkeznének be kérvények, úgy azok részére az elnökség belátása sze­rinti összeg folyósíttassók. Propagandaügyek. Kauert titkár köszönetét mond a ki­küldöttek fáradozásaiért és a kerületi elnököknek és tagok­nak, hogy a kiküldöttek magyarázatait meghallgatják és iparkodnak mentői több fiatalabb kartársat a gyűlésre meg­hívni. Ennek tulajdonítható az eredmény, amit a tagszerzés terén sikerült eddig is elérni. Reményű, hogy rövidesen még nagyobb sikerrel fog járni akciónk. Elnök a saját kö­szönetét is hozzáfűzi és kijelenti, hogy a tapasztalat mu­tatja, hogy csak akarni kell és a siker el nem marad.Kéri a további fáradozást, mert látható, hogy a fáradozás nem hiábavaló. Indítványok és kérdések. Elnök javaslatot tesz a költ­ségelőirányzat szerinti kiadásokra, nevezetesen a tisztvi­selők reniunerádójának, az ügyvédi tiszteletűi jnak és a különféle újévi kiadások folyósítására vonatkozólag. Egy­hangúlag elfogadva. Különböző jelentések. Wopaletzky alelnök a VIII. Üjpesti kerület vacsorával összekötött üléséről tesz jelen­tést, mely alkalommal két új taggal szaporodott a kerülőt. Fischer Béla a LX. krisztinavárosi és az LVIII. pestszent- erzsébeti kerületeket látogatta. Pestszenterzsébeten, mint mindenkor, most is igen élénk gyűlés volt. Pákozdi Lajos a II. lipótvárosi kerületet látogatta, ahol azonban oly ke­vesen jelentek meg, hogy a gyűlést nem lehetett meg­tartani. Geszti Aladár a XXXII. sz. kispesti, Kovács Béla a LXVL sz. csepeli kerületi egyesületek gyűléseiről tesznek jelentést. Mindkét kerület a szokott módon látogatott volt és lelkes, szövetséghű tagok látogatják. Kauert Rezső tit­kár az V. sz. ferencvárosi és az I. sz. óbudai kerületi egyesületekről tesz jelentést. Óbudán nagyon szépen mű­ködik a kerület vezetősége. Szép számmal látogatják fia­talabb kartársak is a gyűléseket és a belépés is elég gya­kori. Részt vett a VI. sz. győri kerületi egyesület propa­ganda vacsoráján is, mely nagyon jól sikerüli és kilátás van nagyobb tagszaporulatra. Beszámol végül a LXVL sz. csepeli kerületi egyesület novemberi gyűléséről, melyről a múlt hóban távolléte miatt nem tehetett jelentést. Dicsé­rettel emlékezik meg Mayer Gyula működéséről, aki buz­dítja a fiatalabb tagokat belépésre. Elnök újból megköszöni a kiküldöttek fáradozását és felkéri őket, hogy a jövőben is hasonló agilitással láto­gassák a kerületeket, mert bízik benne, hogy ezzel ered­ményt fogunk elérni. Bejelenti, hogy a fővárosnál alkalmazott művezetők ügyében jogtanácsosunkkal egyetemben felkereste a szé­kesfőváros illetékes ügyosztályának vezetőjét, ahol ígéretet kapott, hogy az ügy három hónapon belül elintézést fog nyerni. Rátér azután a november 14-iki ünnepélyünkre, ami­kor hősi halált halt tagtársaink emléktábláját lepleztük le. Erre az ünnepélyre lapunk útján és körlevéllel meghívtuk összes taglársainkat és mégis oly kevesen jöttek el, hogy valósággal szégyenkeznie kellett. Nem gondolta volna, hogy tagtársaink ilyen közömbösen viselkednek akkor, amikor a központ ilyen magasztos ünnepélyen való részvételre hívja fel. A központi elöljáróság a jelentéseket köszönettel veszi tudomásul, de megütközéssel veszi tudomásul a leleplezés alkalmával tanúsított részvétlenséget. A tárgy kimerült, elnök a megjelenteknek lxddog ünnepeket kíván és az ülést bezárja. Ülés vége este fél 9 órakor. GYŰLÉSEK A KÖZPONTBAN: Számvizsgáló bizottság: 1938 január 11-én, kedden dél­után 6 órakor. Központi elöljáróság: 1938 január 15-én, szombaton dél­után 6 órakor. ————i i ——■——m Értesítés. A Vili. sz. újpesti kér. egyesület tagjait ezúton külön is értesítjük a kér. választmánynak azon határozatáról, mely szerint az 1938. évi január havi befizetéstől kezdve, havonta és tagonkint 15, azaz tizenöt fillér pótdíj kötelező befizetése határoztatott el, melynek célja lesz évente, az év utolsó hónapjában egy díjtalan társasvacsorának a meg­rendezése. melyen való megjelenés minden tagra nézve kö­telező. A választmány megbízásából: Lasztovich Félix kerületi elnök.

Next

/
Thumbnails
Contents