Nyomda- és rokonipar, 1925 (15. évfolyam, 1-24. szám)

1925-01-01 / 1. szám

Budapest, 1925 január 1 1. szám C 04 XV. évfolyam NYOMDA- ES ROKONIPAR A KÖNYVNYOMDÁI, LITOGRÁFIÁI, FÉNYNYOMDAI, BETŰ- ÉS TÖMÖNTŐI, KÉMIGRÁFIAI, KÖNYVKÖTŐ, ÜZLETIKÖNYV, DOBOZGYÁRI ÉS EGYÉB PAPIRFELDOLGOZÓ IPARI MEGJELENIK MINDEN HÓNAP AJ | R ILI I# JA A 1% Bf I A Q I A KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, 1-ÉN ÉS 15-ÉN :: 11 Vll AÜHI# VA bHrJH V., MÁRIA VALÉRIA-U. 12.1.4. A BUDAPESTI SOKSZOROSÍTÓ IPARTESTÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE MAGYARORSZÁGI GRAFIKAI ÉS ROKONIPAROSOK FÖNŐKEGYESÜLETE HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI M. kir. adóügyi útmutató és ellenőrző hivataltól. 60374/V/3-924. szám. A „Magyarországi Grafikai és Rokoniparosok Főnökegyesületének", ________Budapest._______ V. Mária Valéria-u. 12. VÉGZÉS. A budapesti szaklapok általános forgalmi adójának az 1923. és 1924. évi átalányozása céljából az 1921. XXXIX. t. c. III. fejezetének 61. §-a alapján felhívja Cimet, a kir. hivatal, hogy a kötelékébe tartozó nyom­dáktól az azok üzemeiben készülő budapesti szaklapok­nak (ideértve a szorosabb értelemben szaklapoknak nem tekinthető, bármily tartalmú, nem naponta megjelenő időszaki sajtótermékeket is) címanyagát, a kiadó nevé­nek és a kiadóhivatal helyének feltüntetése mellett szerezze meg s az ezen cimanyagjegyzéket jelen végzés kézbesítésétől számitott 14 nap alatt ide terjessze be. Budapest, 1924 december 6. Kerekes p. ü. irodafőtiszt. Fenti »Végzés« alapján felhívjuk érdekelt tagjaink szives figyelmét arra a körülményre, hogy a szóban forgó lapok kiadói­nak fontosérdekeifüzödnekahhoz, hogy általános forgalmi adójuk átalányozás utján állapíttass ék meg. De érdekében áll ez a lapokat előállító üzemeknek is, mert ez által a kiadók anyagi terheinek könnyítéséhez és igy a lap fennmaradásának biztosításához is hozzájárulnak. Azokra a nyomdavállalatokra vonatkozólag, amelyek egyben a náluk elő­állított lapok kiadói, fokozott jelentősége Van annak, hogy a lap kiadói vállalkozásra az üzem egyéb eredményeiből kihasítva átalá­nyozás utján legyen a forgalmi adó kivet­hető. Az előadottakra való tekintettel felkérjük érdekelt tagjainkat, hogy mielőbb, d e 1 e g- később január hó 8-ig közöljék egyesü­Január 1-én, délelőtt 11 Dr . Csi1léry s. k . min. tanácsos, igazg. h. létünk titkári hivatalával a következő ada- tokaU 1. az üzemükben készülő budapesti szaklapok (ide értve a szorosabb érte­lemben szaklapoknak nem tekinthető, bármily tartalmú, nem naponta megjelenő egyéb idő­szaki sajtótermékeket is) címét; 2. a lap kiadójának nevét; 3. alap kiadóhivatalának helyét (pontos címét). Budapesti lapnak számit, mely vidéki nyom­dában készül ugyan, de kiadóhivatala Buda­pesten van. Bejelentendök az egyesületek, az állam vagy más erkölcsi személyek kiadásá­ban megjelenő lapok is, amennyiben előfizetés, hirdetési bevételük van. Újból kérjük érdekelt tagjainkat, hogy eset­leges joghátrányok elkerülése céljából a kért adatokat január hó 8-ig saját érdekükben okvetlenül közölni szíveskedjenek. Béremelés a könyvnyomda!, betű-, tömöntődei és könyvkötő munkásság részére. Fizetendő 1925. évi január 3.-án. Az 1924. évi december 29-től 1925 január 3-ig terjedő héttől kezdve, tehát 1925. évi január 3-i első kifizetéssel a könyvnyomdái és könyvkötői munkásoknak az addig élve­zett bérminimumaik után az 1924. évi október hó 29-én kötött »Megállapodás« értelmében 1925. évi február hó 3-án esedékes két (2) °/o béremelés beszámításával (a 2. oldalon lévő táblázat szerint) kimutatott 5»/o-os béremelés fizetendő. A számolásban dolgozó szedőknél az 1000 n ára 5°/o-kal emelkedik, az akkordban dol­gozó munkásoknál és munkásnőknél a bér- elszámolás az eddigi módon történik és a végösszeghez adatik hozzá a fentebb jelzett °/o pótlék. Úgy a különórák számításánál, mint a mu­lasztott órákért való levonásnál a számítás a felemelt összhetibér után történik. Budapest, 1924. évi december hó 23-án.--■-­Számolószedők uj bértételei: 1000 n-ként. A nappal (nem napilapoknál) foglalkoztatott számolószedőkre vonatkozóan 1924 december 29-töl kezdve a magyar szövegű szedésnél az 1000 n ára a következőkben állapítta­tott meg: a) garmond, borgisz és petit 12.665 K b) kolonell és ciceró . . . 13.275 » c) nonp. és mitteltől fölfelé 14.825 » d) peri ................................ 16.465 » Budapest, 1924. évi december hó 23-án.--■-­Tarifaemelés. A könyvnyomdái minimális nyomtat- ványárszabályzat tételeinek felemelése. Értesítjük tisztelt tagjainkat, hogy a munka­béreknek 1924 december 29'-től kezdődőleg be­álló felemelése folytán ezen időponttól kezdve a könyvnyomdái minimális nyom- tatványárszabályzat eddigi tételeihez öt (5) i»'0 pótlék számítandó. Ha tehát meg akarjuk kapni a minimális nyomtatványárszabályzatnak ez évi december 29-étől számítandó tételeit, úgy az 1923 aug. 1-én kiadott árszabályzatban foglalt tételeket kétezer egyszázötvenhat (2156) %-kal felemel­jük. órakor a Főnökegyesületben: Újévi üdvözlések.

Next

/
Thumbnails
Contents