Nyomda- és Rokonipar, 1926 (16. évfolyam, 1-24. szám)

1926-01-01 / 1. szám

C sj ^ /I XVI. évfolyam Budapest, 1926 január írÍfÍ/ft ifW 10,40 NYOMDA- ES ROKONIPAR A KÖNYVNYOMDÁI, LITOGRÁFIÁI, FÉNYNYOMDAI, BETŰ- ÉS TÖMÖNTÖI, KÉMIGRÁFIAI, KÖNYVKÖTŐ, ÜZLETIKÖNYV, DOBOZGYÁRI ÉS EGYÉB PAPIRFELDOLGOZÓ IPARI MUNKAADÓK LAPJA MEGJELENIK MINDEN HÓNAP 1-ÉN ÉS 15-ÉN :: KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V, MÁRIA VALÉRIA-U. 12. FÉLEMELETI. MAGYARORSZÁGI GRAFIKAI ÉS ROKONIPAROSOK FŐNŐKEGYESÜLETE HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI Béremelés a fővárosi könyvnyomdái, betű- és tömöntődei valamint a vidéki könyvnyomdái és könyvkötő munkásság részére. Az 1926. évi január 4-étö! 1926. évi január 9-ig terjedő héttől kezdve, tehát 1926. évi január 9-i első kifizetéssel a fővárosi könyv­nyomdái, betű- és tömöntődei, valamint a vi­déki könyvnyomdái és könyvkötő munkások­nak az addig élvezett bérminimumaik után a 3. oldalon levő táblázat szerint kimutatott fix- összegii béremelés fizetendő, amely ln/o bér- emelkedésnek felel meg. A számolásban dolgozó szedőknél az 1000 n ára l"u-kal emelkedik. Úgy a különórák számításánál, mint a mu­lasztott órákért való levonásnál a számítás a felemelt összhetibér után történik. Budapest, 1926. évi január hó 2-án. Számolószedők uj bértételei 1000 n-ként. A nappal (nem napilapoknál) foglalkoztatott számolószedőkre vonatkozóan 1926 január hó 4-étől kezdve a magyar szövegű szedésnél az 1000 n ára a következőkben állapíttatott meg: ^ a) garmond, borgisz és petit 14.205 K b) kolonell és ciceró 14.895 » c) nonpareille és mitteltől fölfelé 16.625 » d) peri 18.465 »--■-­Különórák és pótlékok. Érvényben 1926 jan 4.-től. 5 b. Törülköző pótlék hetenkint 3500 kor. a) Különórák. A bérszabályzat 90., 91., 122., 134., 224., 225., 226., 241., 254. és 274. pontja értelmében szakmunkásoknak a rendes órabéren kivül: a) éjfél előtt, valamint vasárnapon és ünnepen délelőtt végzett munkáért 4200 K pótlék jár; b) éjfél után vagy reggel a rendes munkaidő kezdete előtt vagy dél alatt, valamint vasár­napon és ünnepen délután 6 óráig végzett munkáért 7000 K pótlék jár; c) vasárnapon és ünnepen este 6 órán túl végzett munkáért 12000 K pótlék jár. A bérszabályzat 234. pontja értelmében szak­munkásoknak a rendes órabéren kivül 25000 K pótlék jár. A bérszabályzat 158., 172. és 311. pontja értelmében a munkásnőknek és segédmunká­soknak a rendes órabéren kivül: a) éjfél előtt, valamint vasárnapon és ünnepen délelőtt végzett munkáért 2400 K pótlék jár; b) éjfél után vagy reggel a rendes munka­idő kezdete előtt, vagy dél alatt, valamint va­sárnapon és ünnepen délután 6 óráig végzett munkáért 3900 K pótlék jár; cl vasárnapon és ünnepen este 6 órán túl végzett munkáért 6300 K pótlék jár. A bérszabályzat 308. pontja értelmében se­gédmunkásoknak a rendes órabéren kívül 17000 K pótlék jár. b) Pótlékok. 31. Ha a szedő idegen (nem magyar) nyelvű munkához vétetik fel, hetenként a bérminimu­mon felül 25000 koronával magasabb bérben részesítendő. 32. Ha a szedő a hétnek legalább négy napján át vagy rendszeresen minden héten, bár csak rövid időn át (de legalább egy és egy fél napig) idegen nyelvű munkát szed és sze­désének korrektúrája a rendesnél nem na­gyobb, a bérminimumnál 25000 koronával ma­gasabb bérre tarthat igényt. 33. Hang jegy szedés bizonyos pénzben vég­zendő és ezért az illető héten a minimumon felül 50000 korona pótlék jár. 34. Ha a gépmester egy második gépet is kezel, úgy neki, ha ez gyorssajtó, 34000 K, ha ez tégelysajtó, 17000 korona bérpótlék jár. Ha a gépmester egy gyorssajtó mellett a 77. pont értelmében még két tégelysajtót is kezel, ezekért egyenként 17000 korona bér­pótlék jár. 35. Ha a nyomó három amerikai vagy 31 x 41 A könyvnyomdái minimális tarifa tételeinek emelkedése 1924 1/1. óta. Az emelkedés időpontja Hány °/o-al Összes emelkedés °/o-ban 1924.1/Wíl 1923. VIII/l-WI 1924 Január 7 72 7.2 345 „ 21 11 19 394 Február 11 15 36.86 468 „ 18 21 65 58 587 25 18 95.38 710 Március 3 28 150 937 . 10 65 166 1004 . 24 21 222 1235 Április 7 6 241 1315 Május 5 8 268 1428 Május 12 62 291 1523 „ 19 5 311 1604 Junius 10 11 356 1791 „ 16 5 379 1886 Julius 14 4 398 1966 November 3 4 418 2049 1 December 29 5 444 2156 925 Április 6 4 466 2246 Julius 6 4 5 492 2351 cm nyomófelületünél nem nagyobb Gally-rend­szerű tégelysajtót kezel, úgy a harmadik gé­pért a bérminimumon felül heti 17000 korona bérpótlékban részesítendő. Ha a nyomó egy 31 x 41 cm-nél nagyobb nyomófelületü Gally-rendszerű tégelysajtót és két amerikai vagy 31 x 41 cm nyomófelületünél nem nagyobb Gally-rendszerű tégelysajtót ke­zel, úgy a harmadik gépért a bérminimumon felül heti 17000 K bérpótlékban részesül. Ha a nyomó a 31x41 cm-nél nagyobb nyomófelületü Gally-rendszerű tégelysajtóból kettőt kezel, de ezek mellett egy amerikai vagy 31 x 41 cm nyomófelületünél nem nagyobb Gally-rendszerű tégelysajtóra is felügyel, úgy azért neki a bérminimumon felül heti 17000 korona jár. 36. A lábbal való hajtásért a nyomónak 25Ö0D korona bérpótlék jár. 37. A gáz- vagy olajmotor kezeléséért és tisztogatásáért heti 34300 korona bérpótlék jár. 41. Korrektoroknak, akik a magyar nyelven kivül idegen nyelvet is olvasnak, a minimális heti munkadijon kivül 25000 K pótlék jár. 150. Ha egy gépen kétoldalt raknak be, úgy a baloldali berakásért, vagy baloldali punktirozásért, amennyiben az egy héten leg­alább két napon át tart, heti 9000 K pótlék fizetendő. 151. Ha a munkásnő taposó gépnél van alkalmazva, erre az időre hetenként 17000 K pótlékra van igénye, illetőleg ezen időre a bérminimuma 17000 koronával magasabb, mint a gyorssajtóknál alkalmazott munkásnőké. Ha a gépet a munkásnő lábbal hajtani köteles, ez esetben további 25000 korona pótlék jár neki. 152. Az egyedül álló berakónőnek, ha az egyedül berakás egy héten, bár megszakítá­sokkal, legalább két napon át tart, arra a hétre 17000 korona pótlék jár. 153. Oly nyomdában, ahol csak egy gyors­sajtó van és csak egy kitanult berakónő al- kalmaztatik, ezen munkásnönek külön 17000 K heti bérpótlék fizetendő. 237. Ha a gépmester két gépen egy munka- szakaszban két lapot készit, a második lap előállításáért heti 99000 korona pótlék jár. 260. A rendes munkaidőn belül végzett külön munkáért: a) lapos (flach) tömöntésért lemezenkint 3500 korona; b) hacsak matrica készül, a vert matrica darabjáért 3500 korona; c) a kalanderezett (préselt) matrica első da­rabjáért 3500 korona, minden további darabért 1000 korona fizetendő. T

Next

/
Thumbnails
Contents