Nyomda- és Rokonipar, 1931 (21. évfolyam, 1-24. szám)

1931-01-01 / 1. szám

V riYOMDA- ES ROKOniPAR A KÖNYVNYOMDÁI, LITOGRÁFIÁI, FÉNYNYOMDAI, BETŰ- ÉS TÖMÖNTÖI, KÉMIGRÁFIAI KÖNYVKÖTŐ, ÜZLETIKÖNYV, DOBOZGYÁRI ÉS EGYÉB PAPIRFELDOLGOZÓ IPARI MEGJELENIK MINDEN HÓNAP 1-ÉN BUB I I Ski If g\ g\ || g H If I §% RJ) I SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ÉS IS-ÉN. ~ TELEFON: AUT. 8Í9-40 1YB I« ■%. H W BUDAPEST, V. MÁRIA VALÉRIA-U. 12 mmmmmmS XXI. ÉVFOLYAM, 1931. TARTAlLOMt-JE© Y.ZÉK. Hivatalos közlemények. I. Vegyes közlések. A chromó- és münyomópapiros vámjának leszállítása ..........................................................172 A Főnökegyesület rendkívüli közgyűlése a székház vásárlása ügyében .............................93 A görög pénzügyminisztérium pályázati hir­detménye ..............................................................125 A jövedelemadó alanyai terhére kivetendő szükségadó ..........................................................158 A kollektiv propagandapályázatra beérkezett pályamunkák kiállítása ....................................23 A számvizsgáló bizottság jelentése ... 75 A választmány határozata a munkaköny­vekbe történő bejegyzés tárgyában . . 47 Az alkalmazottak különadójára vonatkozó rendelkezések ................................................ 5 Az 1930. évi 141.798. K. M. rendelet . 4 Egyes illetékek újabb megállapítása . . . 157 Értesítés a nyomdaiparban alkalmazott gyermekek, fiatalkornak és nők védelmé­ről szóló törvényt illetően ...........................125 Értesítés az alkalmazottak különadó levo­nása ügyében . . .................................17, 25 Értesítés az egységes munkarend ügyében 76 Gyermekek, fiatalkorúak és nők védelme 38 Miniszterelnöki rendelet a lapok karácsony­heti oldalterjedelmét illetően .... 181 Miniszterelnöki rendelet a rotációs és íves nyomópapiros felhasználása tárgyában . 146 OT1 bejelentések a rövidített munkaidővel kapcsolatban .....................................................125 Pályázat kiegészítés ..............................................14 Pályázat propaganda körlevélre ..................... 8 Tagfelvétel, tagtörlés............................................173 Tagtörlés ................................................................H7 Változások a vámtarifában ................................122 Zárszámadás. Költségelőirányzat. Eredmény­számla . . . 73—74 II. Megállapod ások. A fővárosi könyvkötő kollektiv szerződés meghosszabbítása...........................91, 151, 166 A nyomdai békéltető bizottság ügyrendjének módosítása......................................................158 Könyvkötészeti tanulóleányok felvételét sza­bályozó megállapodás..................................25 Megállapodás a budapesti könyvnyomdái munkabérszerződés meghosszabbítása tár­gyában .... 55, 77, 91. 158, 166, 179 Megállapodás a fővárosi napilapüzemek munkaidőröviditése tárgyában .... 143 Megállapodás a fővárosi nyomdaüzemek munkaidejének rövidítése tárgyában 133. 150, 173, 187 Megállapodás a kemigrafiai üzemek rövi­dített munkaideje tárgyában ..........................151 Megállapodás a litográfiái üzemek rövidített munkaideje tárgyában . . .. . . . . 150 Megállapodás a vidéki nyomdaüzemek mun­kaidő rövidítése tárgyában ...........................134 Tanoncfelvételi tilalom a kemigrafiai üze­mek részére ... 95 III. J egyzőkönyvek. A Fővárosi nyomdász szakosztály 1931. évi február 17-iki ülésének jegyzőkönyvi ki­vonata .....................................................................47 A választmány április 21-iki ülésének jegy­zőkönyvi kivonata .................................................77 A választmány május 12-iki ülésének jegy­zőkönyvi kivonata ..............................................91 Jegyzőkönyvi kivonat a forgalmi adó közös­ség alakuló közgyűléséről..................................85 Jegyzőkönyvi kivonat a Főnökegyesület rendkívüli közgyűléséről .................................103 IV. A papír irányárai. 172 V. A h udapesti könyvnyomdái kékéltető bizottság katározatai. 18. 68. 102, 109. 118, 126, 132. 143, 160, 167 Cikkek és egyéb közlemények. A Budapesti Nemzetközi \ ásár és a \ áisár alkalmából kiíróit pályázatunk eredménye 8.') A hallgatás nem mindig a bölcseség bizo­nyítéka. — Markovits k á 1 m á n . . 175 A Hungária légelysajtó bemutatója. — R—r 85 A kéményseprő naptárak és a nyomdafes­tékek behozatala. :— Schatz Rezső . 33 A kérdőivek kitöltéséről. — M. K. . . . 150 A könyvkötők megmentő je. — s. n. . . . 149 A könyvnyomdász és az offsctnyomás. — Ford. T anzer Erik ...........................6. 22 A könyvnyomdatulajdonosok egyesületeinek Nemzetközi Irodájának közleményei L16, 156 A közüzemek védői. — Markovits Kál­mán .....................................................................141 A külföldi grafikai iparok köréből .... 135 A külföldről behozott klisék vámja. — J u t­kovits Albert ............................................163 A magyar áru propagandája. — Neu­mann Tibor ..............................................24 A Magyar Grafikáról. — Székely Ar­tur, Rosner Károly . . . . 162, 170 A német könyvnyomdászok egyesülete és a nyomdafestékesek köteléke a vesztegetési pénzekkel űzött visszaélések ellen . . . 91 A német nyomdaipari munkabérleszállitás utókövetkezményei ..............................................45 A nyomdász propagandája német megvilá­gításban. -— Neumann Tibor. . . 96 A nyomtatványpropaganda elősegítése . . 123 A papiros türelmes ............................................143 A papirvám kérdése a képviselőházban . 70 A pofozógép. — N. T............................................63 A rémhirtcrjesztők. — n. r....................................106 A rövidített munkaidőről....................................81 A szakmáról és annak fejlesztéséről. — Székely Artur . . . . ... 62 A tanonciskola évkönyve. -— Neumann Tibor . . 137 A TESz levele és a »Tempó« sajtó újabb bemutatása. — Neu m a n n T i b o r . 20 A Verigrand. — Se hl e singer Jenő . 124 A v idéki nyomdaiparról. -i— D u n á n t u 1 i nyomdatulajdonos. — M. K. . . 42 Az államháztartás egyensúlyához. — S z é ­k e l y Artúr.............................................12Q Az állami üzemek és vállalatok felülvizsgá­lata .............................................................., 180 Az egyéni propaganda. — N e u m a n n Tibor..........................................................75 Az Évkönyvről . . 157 Az ígérettől a megvalósulásig. -— M. . 11 Az olcsósági bullám. — Schlesinger Jenő......................................................... 7 Az itj ipartestületi törvénytervezet ... 41 Az u] kormányrendeletek. — Neumann Tibor........................................................128. Az uj papirrendelet. — Markovits K á 1­mán ............................................................145 Béke a Mókáit üzemekkel ? — M. K. . . . 183 Békét mindenekelőtt! — Braun Vilmos 177 D r. B r ó d y E r n ő, a közüzemekről . . 69 Brutális kalmárszellem. — M .......................21 Búcsú. — M .......................................................42 »Color Offset«' : 99 Cserépdarabkák. — M. K ....................................105 Döntés: — M. K.................................. . . . 27 Drágább lett a termelés. — M. K. . . . 153 Durand Félix előadása a papírgyártásról . 54 Egyenlő mértékkel ........................................148 Egy újabb dokumentum. — Markovits Kálmán ...........................................................19 Elek Emil.........................................................114 Először... Másodszor... Senki többet? — Ne uf éld Dezső ...................................82 Ez a helyes megoldás. — M a r k o v its Kálmán . . . 127 Évkönyvünk .............................................................179 Évkönyv ünket meg jelentetjük. — Székely Artur . . :........................................186 Feleletre váró kérdések. —1 N. T. . . . 165 Félévszázad Mesgyéjén. — M ..............................154 Fura megvilágítások a Könyvkötők Lapja hasábjain. —1 M arkóvits K á 1 m á n . 138 Gazdasági szeminárium. (Kezdőknek és vég­zőknek.) — Neu féld Dezső . . . 177 Glosszák. — Neumann Tibor 16, 47, 51, 108, 143 Gondolj családodra!.............................................164 Grafikai és Rokoniparok, a Kamara jelen­tése alapján............................................ . 125 Grafikus Művezetők Évkönyve. — M. . . 16 Hermann Sámuel. — M ...........................................88 FIol az igazság? — Schlesinger Jenő 129 Hol van a nyomdakaríell ? — II o m o n c­v u s .................................................................. 39 Hozzászólás a »Túlbuzgó honi iparvédelem« kérdéséhez. — Kertész Árpád . . . 1 Igen sikerült... — Székely A r t u r . 72 Interpelláció. — Markovits Kálmán 36 Ipar-e a nyomdaipar? — Neumann Ti­bor ................................. 3 Javul-e az ipar helyzete?.................................104 Jelentés a nyomdaipar viszonyainak alaku­lásáról az 1930.“ évben á szegedi kereske­delmi és iparkamara területén. — Kner Imre. ...............................................................82 Jelentés a propagandapályázat eredményéről 23 Kártérítési kötelezettség vadsztrájkok esetén 179 Kertész Árpád megnyitóbeszédé a Főnök­égyesület közgyűlésén ........................................87 Két hét szemléje .................................................180 Képezzünk ki nyomdai berakó cat ... 55 Kétségtelen ..............................................................132 Kitartani! — s. n .................................................128

Next

/
Thumbnails
Contents