Nyomda- és Rokonipar, 1932 (22. évfolyam, 1-24. szám)

1932-01-04 / 1. szám

NYOMDA- ES ROKONIPAR A KÖNYVNYOMDÁI, LITOGRÁFIÁI, FÉNYNYOMDAI, BETŰ- ÉS TÖMÖNTÖI, KÉMIGRÁFIAI KÖNYVKÖTŐ, ÜZLETIKÖNYV, DOBOZGYÁRI ÉS EGYÉB PAPIRFELDOLGOZÓ IPARI s MUNKAADÓK LAPJA MBOJELENIK MINDEN HÓNAP 1-! te tS.kN. ~ TELEFON: AUT.22-7 SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VI. SZEGFÜ-UTCA S. SZ. Illllllllllllllllllll VJ XXII. ÉVFOLYAM, 1932. Hivatalos közlemények. I. Vegyes közlések. A Békéscsaba é.s Kaposvár Kerületi Békéltető átcsa­tolása ............................................................................. -30 A könyvkötőmunkások szabadságideje ................. 49 A rendkívüli jövedelemadópótlék mérséklése ... 146 A számvizsgáló bizottság jelentése ......................... 42 A választmány határozatit egyesületen kivüli üzemek­kel való üzletkötés tárgyában............................ 28 A vidéki szakosztály uj tisztikara ............................ 130 Egyesületi mérleg, költségelőirányzat és eredmény­számla .................................................................... 43—44 Értesítés- a tagnévjegyzók kiegészítéséről 28, 35, 49, 78 Felhívás.......................................................................... 6 Figyelmeztetés a nyomdai munkásság szabadságideje ügyében .................................................................. 42 Figyelmeztetés a vidéki nyomdai munkaadók és mun­kások részére ....................................................... 55 Figyelmeztetés könyvkötő munkák kiadása ügyében . 35 Hegedűs Sándor lemondása ....................................... 96 Ingyenes jogi tanács................................................ 137, 146 Övás szélhámosság ügyében .................................... 55 Rendelet a gyárszerü iparűzés stb. tárgyában .... 28 Rendelet a karácsonyheti oldalszámok szabályozása tárgyában ......................................................... 156 Szabályellenes beosztású levelezőlapokra vonatkozó intézkedések................................................................ 8 II. Megállapodások. A budapesti könyvnyomdái kollektiv szerződés meg­hosszabbítása ........................................................... 6, 19 A fővárosi könyvkötő szakosztályt illető 1932 julius 16,-iki Megállapodás helyesbítése ......................... 96 A könyvkötő kollektiv szerződés érvényességének meghosszabbítása.............. 18, 39, 49, 69, 96, 123, 151 A könyvkötő Megállapodás kiegészítése.................... 14 A könyvnyomdái Megállapodás kiegészítése .... 19, 28 A litográfiái Megállapodás kiegészítése ...................... 14 Megállapodás a boritékgyárak rövidített munkaideje tárgyában..................................................................... 97 Megállapodás a fővárosi könyvkötő, vonalzó és bori­tékgyári munkásság munkaidő rövidítése tárgyában 7, 96 Megállapodás a fővárosi nyomdák rövidített munka­idejére vonatkozóan ............................................. 6, 103 Megállapodás a kemigrafiai üzemek rövidített mun­kaidejére vonatkozóan ......................................... 7, 116 Megállapodás a lapmunkások nagypénteki foglalkoz­tatása tárgyában ....................................................... 35 Megállapodás a litográfiái üzemek röviditett munka­idejére vonatkozóan ............................................. 7, 115 Megállapodás a Paritásos Munkásközvetitő szabály­zatainak megváltoztatása tárgyában ...................... 69 Megállapodás a vidéki napilapokra vonatkozóan ... 29 Megállapodás a vidéki nyomdák röviditett munka­idejére vonatkozóan ................................................. 29 Megállapodás a vidéki nyomdaüzemek uj munkafel­tételeit illetően ......................................................... 69 III. Munkabérek. Boritékgyári munkások munkabére .......................... 97 Könyvkötőmunkások munkabére ................................. 97 IV. Jegyzőkönyvek. A Főnökegyesület 1932. évi közgyűlésének jegyző­könyvi kivonata ...................................................... 55 A Fővárosi nyomdász szakosztály 1932. évi októ­ber 24.-iki ülésének jegyzőkönyvi kivonata 137 A Fővárosi nyomdász szakosztály 1932. évi novem­ber 29-iki ülésének jegyzőkönyvi kivonata . . . 157 A választmány 1932. február 23.-iki ülésének jegyző­könyve ........................................................................ 29 1932. április 12.-iki jegyzőkönyve 49 Jegyzőkönyvi kivonat a IV. Adóközösségnek 1932. április hó 22.-iki alakuló üléséről .................... 50 V. Papír irányárak............................................. 51 VI. Egységes klisé-árlap ................................. 39 VII. A bpesti békéltető bizoits. határozatai 84, 152 r r TARTALOMJEGYZÉK \ >-#■ v* Áv,,

Next

/
Thumbnails
Contents