Nyomda- és Rokonipar, 1933 (23. évfolyam, 2-24. szám)

NYOMDA- ÉS ROKONIPAR A KÖNYVNYOMDÁI, LITOGRÁFIÁI, FÉNYNYOMDAI, BETŰ- ÉS TÖMÖNTŐI, KÉMIGRÁFIAI KÖNYVKÖTŐ, ÜZLETIKÖNYV, DOBOZGYÁRI ÉS EGYÉB PAPIRFELDOLGOZÓ IPARI MEGJELENIK MINDEN HÓNAP 1..ÉN 8Mp j jg j^l pj^T fü ifit I€ I AD SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ÉS IS.-ÉN. ~ TELEFONSZ.: 87-6-64 E?& II I BUDAPEST, IX. KNEZITS-UTCA 12. SZ. XXIII. ÉVFOLYAM, 1933 TARTALOMJEGYZÉK Hivatalos közlemények I. Vegyes közlések A Főnökegyesület 1932. évi zárszámadása és 1933. évi költségvetése .................................... 63 Alapszabálymódositási javaslat ...................................... 91 A számvizsgáló bizottságnak a közgyűlés elé terjesz­tett jelentése ............................................................... 65 Az áruk be-, ki- és átviteli engedélyeiért benyújtott folyamodványok illetéke ......................................... 6 Az egyenes adók pótlékainak és egyes adótételeknek felemelése..................................................................... 29 Az ügyészségnek benyújtandó naptárak....................... 187 Értesítés a boritékgyártó kollektiv szerződés érvényes­ségének meghosszabbításáról .... 65, 155, 163, 177 Értesítés a kemigrafiai szakosztály tisztujitásáról . . 108 Értesítés a könyvkötő kollektiv szerződés érvényes­ségének meghosszabbításáról 7, 21, 35, 49, 65, 84, 101, 155, 163, 177 Értesítés a litográfiái szakosztály tisztujitásáról . . . 108 Értesítés a Nyomdászszakosztály tisztujitásáról . . . 107 Értesítés a vidéki nyomdaüzemek részére ................ 107 Értesítés a vidéki szakosztály tagjaihoz ................. 115 Értesítés az adóközösségi tagok részére ..................... 49 Értesítés munkaszünet ügyében .................................... 65 Értesítés naptárnyomás ügyében ................................... 57 Kama ttéri tés az adófizetéseknél ..................................... 14 Kérelem a budapesti nyomdaüzemekhez ................... 130 Munkaadói igazolványok az Országos Társadalombiz­tosító Intézetnél ......................................................... 7 Pályázati hirdetmény tisztviselői állásra ...................... 14 Rendelet a rotációs papiros elvámolását illetően . . . 147 II. Megállapodások Értesités a budapesti árszabály 181. pontjára vonat­kozó jegyzőkönyvi határozatról ............................. 171 Értesités a paritásos munkásközvetités ügyében léte­sült megállapodásról.................................................. 171 Kiegészítés a kemigrafiai munkássággal kötött meg­állapodáshoz ................................................................. 115 Kiegészítés a litográfiái munkássággal kötött meg­állapodáshoz ................................................................. 108 Megállapodás a boritékgyári munkásság részére ... 65 Megállapodás a fővárosi könyvkötő bérszabályzat változásai tárgyában ................................ 107 Megállapodás a fővárosi könyvnyomdái kollektiv szerződés megváltoztatása tárgyában..................... 90 Megállapodás a fővárosi nyomdák tanoncfelvétele ügyében . . . \ 187 Megállapodás a kemigrafiai üzemekben alkalmazott munkásság részére .............................................., . 35 Megállapodás a vidéki nyomdai munkásságra vonat­kozóan ........................................................................... 130 III. Munkabérek Tanoncok fizetése .............................................................. 90 IV. Jegyzőkönyvek Jegyzőkönyv a Főnökegyesület 1933. évi junius 26.-i rendkívüli közgyűléséről ............................... 101 Jegyzőkönyv a XXXVIII. évi rendes közgyűlésről . 82 Jegyzőkönyv a választmány 1933. évi május l.-i üléséről.......................................................................... 75 Jegyzőkönyv az V. Adóközösség alakuló közgyűléséről 76 V. A budapesti békéltető bizottság határozatai ... 85 Cikkek és egyéb közlemények A barátok nyomdájától egy pesti nyomdáig — Lo­vászy Károly................................................................ 119 Adatok a papírgyártás köréből ...................................... 73 A fényképészet mint a könyvnyomdászat előmozdí­tója .............................................................................170, 177 A Főnökegyesület elnöke, Péter Jenő székfoglaló be­széde ................................1........................................... 95 A Főnökegyesület jövője — M. K .................................. 87 A gödöllői jamboree ......................................................... 120 A grafikai és rokoniparok helyzete az 1932. évben . 123 A Grafikus Művezetők nyomtatványkiállitása .... 48 A hirdetési adó törvénytervezete — N. T................... 109 Akció a magyar szaklapok szabad terjesztése érde­kében ............................................................................. 145 Akció a nyomdaipar tultengése ellen ............................ 165 A kemigrafiai ipar ártarifájának kérdésé ................... 39 A könyvnyomda és a könyv — y—y ........................ 56 A Jvonyvnyomdatulajdonosok Egyesületének Nemzet­közi Irodája közleményei ....................................... 176 A köteles példányok portómentessége ......................130, 169 A közüzemekre vonatkozó miniszteri jelentések . . 169 A legsürgősebb feladat — Markovits Kálmán ... 1 A Magyar Grafika uj száma — Lobi Dezső ... 47 A magyar királyi posta viszonya a sokszorosító ipar­hoz — Gerő Emil . . 25 A mai választás .................................................................. 37 Amerikai nyomdatechnikai újdonságok ....................... 162 A munkaidő maximálásáról — Schlesinger Jenő . 16, 33 A munkaidő szabályozása — Schlesinger Jenő . . . 183 A muskátlis nyomda................................................. 82, 100

Next

/
Thumbnails
Contents