Nyomda- és Rokonipar, 1938 (28. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám

A KÖNYVNYOMDÁI, LITOGRÁFIÁI, FÉNYNYOMDAI, BETŰ- ÉS TÖMŐNTŐI, KÉMIGRÁFIAI KÖNYVKÖTŐ, ÜZLETIKÖNYV, DOBOZGYÁRI ÉS EGYÉB PAPIRFELDOLGOZÓ IPARI MEGJELENIK MINDEN HÓNAP l.-ÉN "V/T T TTVT T/“ A A IV A]7 T ADTA SZERKESZTŐSÉGÉS KIADÓHIVATAL ÉS 15.-ÉN. TELEFONSZÁM: 122-787 1V1 U IN IV/A./A V/1V. JLz\.JL Jfl. BUDAPEST, VI. SZEGFŰ-UTCA 5. SZ. XXYIII. ÉVFOLYAM, 1938 TARTALOMJEGYZÉK Hivatalos közlemények I. Vegyes közlések A Főnökegyesület választmányi ülésének jegyzőkönyve 153 A magyar grafikai ipar a Felvidékért ...................... 179 A postaüzleti szabályzat változása .................................. 82 \ snjtokamarni rendelet ■ ............................. ." • 743 A sajtórendészeti rendelet módosítása ........................... 196 Az 1938. évi XVIII. törvénycikk az állami rend meg­óvása végett szükséges sajtórendészeti rendelke­zésekről .............................................................................. 105 Az ipari tisztviselők legkisebb munkabérei............... 184 A számvizsgáló bizottság közgyűlési jelentése . . . 159 Értesítés az »ív« fogalmának meghatározása ügyében 126 Értesítés a spirálíűzési munkálatok minősítése tár­gyában ................................................................................ 103 Felhívás a katonai szolgálatra bevonultak segélyezése ügyében ............................................................................. 176 Felhívás a sokszorosítógépek termékeinek bemutatási kötelezettségéről 125 Felhívás az 1938: XVIII. t.-c. ügyében ...................... 125 Felhívás svédországi árajánlati felhívások ügyében 133 Felvidéki Kartársainkhoz.................................................... 207 Figyelmeztetés a szabadságolások ügyében ................. 75 Fontos értesítés az alkalmazottak bejelentési kötele­zettségének tárgyában ...................................... 125 Időszaki lapok engedélyezése ............................................ 129 Jegyzőkönyv a Főnökegyesület 43. évi rendes köz­gyűléséről .......................................................................... 163 Pályázati felhívás a Székely Artur tanulmányi alap ösztöndíjára.......................................................................... 71 Rendelet a szabadságidőről.................................................. 39 Zárszámadás 1937-ről, Költségelőirányzat 1938-ra 157, 158 II. Megállapodások A borítékgyári bérszabályzat meghosszabbítása 15, 67, 119 169 A könyvkötő bérszabályzat meghosszabbítása 15, 67, 119 169 Megállapodás a borítékgyári munkaidő tárgyában . . 103 Megállapodás a kemigrafiai tanonclétszám tárgyában 196 Megállapodás-módosítás a kemigrafiai tanonctartás tekintetében...................................................................... 213 Cikkek A betű és a tipográfia szerzői jogához. — Dr. Beer János.................................................................................. 117 A budapesti nyomdarészvénytársaságok 1936. évben. — Dr. Bródy László ................................................... f> A »Bulletin«............................................................................. (>3 A ..ekk. ■■!).-. --Síktaony Józsrj . . '--At . 12­Adalékok a »magvar« szedőgép történetéhez. — kertész Árpid' . . . . .................. 172, 182, 202, 211 A grafikai és rokoniparok helyzete a Kereskedelmi és Iparkamara jelentésében...................................... 107 A hazai gyári jellegű nyomdák a válság évei alatt. — Móricz Miklós dr ..................................................13, 23 A háziüzemek tovább kontárkodnak. — Lovászy Ká­roly '............................................................................... 146 A hírverés hamis prófétái. — Lovászy Károly . . . 209 A »hivatás«........................................................................ 69 A bulladékpapírügy legújabb fejleményei. — Kállai László .......................'.......................... 173 Akiket nem érint... — Rasovszky Árpid .................. 147 A könyvelés fontossága. — György Endre........ 184 A könyvkötőipar helyzete............................................ 11 A lapengedélyek revíziója .......................................... 152 A lengyel kultűrpropaganda és tanulságai. — fíosner Károly ......................................................................... 100 A magyar igazságot. — Lovászy Károly ............... 171 A magyar könyv termelés. — Kállai László ........ 137 A magánipar újabb sérelme ...................................... 57 A magyar nyomdaipar helyzete és a művezető. — Fischer Manó előadása......................................... 18 »A magyar nyomdászok munkái, könyv- és reklám- művészet«, A Magyar Nyomdászok Társasága prágai kiállítása ....................................................... 54 A múlt tapasztalatai, a jövő feladata. — Pápá Ernő 3 A Népegészségügyi Múzeum ...................................... 210 A Nyomdatulajdonoísok V. Nemzetközi Kongresszu­sának beszámolója. — Rasovszky Árpid .... 132 A nyomdász és az idegenforgalom. — Gerő Emil . . 46 A nyomdai rezsi. — Schütz-Harkányi Ede 139, 148, 167 A papíripar helyzete 1937-ben .......................................... 62 A papírpiac helyzete 1937-ben. — Durand Felix . 70 Ausztria grafikai ipara......................................................... 106 Az elmúlt év mérlege. — Herrmann Sámuel .... 2 Az év legszebb könyvei. — Dr. Naményi Ernő ... 10

Next

/
Thumbnails
Contents