Papír és Írószer, 1937 (17. évfolyam, január-április / 1. évfolyam, 1-17. szám)

1937. január

2 papír és írószer Az 1937. évi adókivetések Az 1937. évi adókivetések előrelát­hatólag lényeges eltolódást fognak eredményezni, miután -- amint isme­retes — a pénzügyminiszter az adózás arányosítását kívánja. Tudvalévőén a 10.000 pengő érték­határt meg nem haladó kereseti adó­alap mellett történő adózásnál az adó rögzítve van, g a rögzített adót a fél január 31-ig (igazolási kérelem — betegség, munkatorlódás, stb. — be­nyújtása esetében február 15-ig) mondhatja fel az illetékes kir. adóhi­vatalnál, Budapesten pedig a kér. adó- felügyelőségnél, míg a kincstár^ fel­mondási jogának határideje március 31-e. Ezek szerint a fél számára még lehetőség nyílik a rögzített adó fel­mondására, mely azonban csak akkor ajánlatos, ha az adózónak szakszerű­en és szabályszerű bizonylatok alap­ján vezetett könyvelése van, melyből kitűnik, és igazolható a kereseti viszo­nyaiban beállott változás. Az adóhivatal a kellő időben előter­jesztett kérelemre feltétlenül újból megállapítja az adóalapot, s ettől csak AZ EGRI PÉN ZÜGYIG AZGATÓ- SÁG GYORS INTÉZKEDÉSE A PAPIRFÁZISSAL KAPCSO­LATOS PANASZOK ORVOSLÁ­SÁRA. A papíráruk forgalmi adóváltsá- gára és a készletváltságra vonatkozó rendeletek életbelépésével kapcsolat­ban természetesen különböző panaszok és vitás kérdések merültek fel annál is inkább, mert a rendeletek kihirde­tése — sajnos — eléggé késedelmesen történt, s azok alapos tanulmányozá­sára az érdekelt feleknek és pénzügyi hatóságoknak nem állt megfelelő idő rendelkezésükre. akkor tekinthet el, ha a kérelemhez szabályszerű adóbevallás csatolva nem volt. A fél részéről történő felmondás mellett előreláthatólag - ezévben az adóügyi hatóságok is fokozottabb mértékben igénybe fogják venni fel­mondási jogukat, s ezért különös je­lentősége van annak, hogy a MAPI ŐSZ adóügyi szakértői a kere­seti adóról szóló hivatalos összeállítás 29. §-a értelmében az adók előirány­zásában résztvesznek és véleményező joggal bírnak. Kívánatos, hogy a bu­dapesti adófelügyelőségekhez tartozó adózók rögzített adójuknak netaláni felmondása esetében ezt a körül­ményt a titkári hivatalnál jelentsék, s így alkalmat találjanak arra, hogy a MAPIOSZ szakértőit — kiknek ki­küldése az Elnökség útján már meg­történt — előzetesen tájékoztassák. Ugyancsak érdeke volna a vidéki ta­goknak, hogy pénzügyigazgatósági kerületenként szakosztályba tömörül­ve, a szakosztály útján gyakorolják a MAPIOSZ által átruházandó véle­ményezési jogot. Igen nagy számban fordultak ezért kérdésekkel és - panaszokkal a MAPIOSZ titkári hivatalához, nem csupán a fővárosi, hanem a vidéki ta­gok, s különböző vidéki egyesületek részéről is. A MAPIOSZ igyekezett a felmerült vitás kérdéseknek legsürgő­sebb tisztázására, s egy konkrét eset­tel kapcsolatban megkereséssel for­dult az egri pénzügyigazgatósághoz, mely alig néhány napon belül átirat­ban közölte, hogy a vitás kérdésben a MAPIOSZ álláspontjának negfelelö felfogást tesz magáévá, s annak értel­mében fog eljárni. Az egri pézügy­igazgatóság gyors intézkedése min­denesetre követendő példa, mely al­kalmas arra, hogy a hatóságok és a polgárság közötti kívánatos megértés gyakorlati keresztülvitelét eredmé­nyezze. A GYÁRI KÉPVISELŐI SZAK­OSZTÁLY ÜLÉSE. A MAPIOSZ Gyári Képviselői Szakosztálya január 20-án Teichner Dezső elnöklésével ülést tartott, mely a töltőtollak 1937. évi behozatali kon­tingensének elosztásával, továbbá a, töltőtollak bizományba-adása meg­szüntetésének végrehajtásával foglal­kozott. Az ülést Teichner Dezső, Wit­tenberg István, Fritsch Ferenc, Ador­ján Antal, Nagy Andor, Körös Dezső, Stállá Lajos, Klein Herman és Virág Károly felszólalásai után egyhangú­lag leszögezte a behozatali engedélyek elosztásár vonatkozó kívánalmakat, s ugyancsak a felszólalók nyilakozatai alapján megállapította, hogy az a be­jelentés, mely szerint egy vidéki cég azt állítja, hogy töltőtollak bizományi átvételére kapott ajánlatot, további el­bírálás tárgyává nem tehető, miután ennek megtörténtét az összes érdekel­tek a maguk részéről visszautasítják. Ezek után az illető vidéki cég köteles­sége, hogy az ajánlattevőt — ameny- nniben az létezik — megnevezze. A PAPÍR KARTEL A FOGYASZ­TÁS FOKOZÁSÁÉRT. Azokkal a tárgyalásokkal kapcso­latban, melyek a papírkartel 1937. évi meghosszabbítása céljából folynak, felmerült — hír szerint — az a gondo­lat is, hogy a kartel fejtsen ki úgy ke­reskedői, mint fogyasztói körökben hatékony propagandát a papírfo­gyasztás fokozása érdekében. Miután az összehasonlító statiszti­kai adatok alapján ismeretes, hogy Magyar országon még tág tere nyílik a papírfogyasztás emelésének, csak örömmel és helyesléssel lehet fogadni a kartel tervét, mely remélhetőleg meg is fog valósulni. A fogyasztás fokozá­sára irányuló propagandában a szak­mai közvetítő kedeskedelem természe­tesen a legnagyobb készséggel venne részt, miután az erre irányuló törek­vések megvalósulása a gyáriparnak és kereskedelemnek párhuzamos ér­deke. Dr. SZEGŐ KAMARAI TITKÁR ELŐADÁSA A MAPIOSZ-BAN. A fázisadózás és készletváltságra vonatkozó részletek életbelépése alkal­mával január 7-én dr. Szegő Ernő ka­marai titkár tartott a MAPIOSZ meg­hívására ismertető előadást a MAPIOSZ tagértekezletén, mely alka­lomból az érdeklődő közönség zsúfolá­sig megtöltötte a tagértekezlet helyéül szolgáló OK1SZ nagytermét. Dr. Szegő Ernő kamarai titkár rend­kívüli szaktudással és világos okfejtég- téssel részletezte mindkét rendelet gya­korlati intézkedéseit, s érdekes előadá-

Next

/
Thumbnails
Contents