Papír és nyomdatechnika, 1954 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1954-01-01 / 1. szám

Papír­és Nyomdatechnika A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület mint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége tagegyesületének lapja Budapest, 1954. január, 6. évfolyam, 1. szám IlVMÍliKHÍlH ti nojuirpacpHMecKaii TexmiKa 5lHBapb, 1954 roßa. JSfo 1. AApec peflaKijHH : ByflaneuiT, PaajibTaHOAa yTiia 13/15 Tartalom: 1 Galló Ernő: Harcos kiállás a dolgozókról való gondoskodás terén 3 Magos László: Az ipari mérgezések és az ellenük való védekezés álta­lános irányelvei 4 Dölle László, Lohr Ferenc: Nyomdaműhelyek zajcsökkentése 6 Selmeczi Ferenc: Munkavédelem a nyomdaiparban 8 dr Kovács György: Benzolártalom a mélynyomó iparban 10 Benedek Róbert: Festékoldószerek visszanyerése 13 Cs!aplár István: A papírgyárak munkavédelmi és egészségügyi helyzete 15 dr. Gárdái Jenő: Balesetekkel kapcsolatos tapasztalatok a Csepeli Papírgyárban 13 Vámos György: A papíripari kutatómunka 1954. évi feladatai 20 Nemes Andor: Vegyileg impregnált műszaki papírok 23 Szántó Tibor: Misztótfalusi Kis Miklós, a nyomdász 27 Haiman György: Az év legszebb könyvei 23 dr. Lehotkay István: Hazai papír- és nyomdaipari országos szabvá­nyaink címjegyzéke Papier­und Drucktechnik Januar 1954, Nummer 1. Redaktionsanschrift: Budapest, V., Reáltanoda-utca 13/15. Megjelenik 1948. november hó óta, havonta egyszer Felelős szerkesztő: Lengyel Lajos Társszerkesztő: Vámos György Szerkesztők: Löblin Imre, Szántó Tibor Szerkesztőbizottság: Galló Ernő, Haiman György, Katona József, Katona Kálmán, Nemes Andor, November László, dr. Morvay Sándor Felelős kiadó: a Könnyűipari Könyv- és Folyó- iratkiadó Vállalat igazgatója Előfizetési díj: egy évre 36 Ft példányonkénti eladási ára 3 Ft Szerkesztőség: Budapest, V., Reáltanoda-u. 13-15 Telefon: 187-771 Kiadóhivatal: Könnyűipari Könyv- és Folyóirat­kiadó Vállalat Budapest, V., Báthory-utca 7. Telefon: 128-694 és 123-178 Kiadóhivatal MNB egyszámlaszáma: 25.678.191—47. Terjeszti a Posta Központi Hírlapiroda Ü. V. Egyéni előfizetés, személyes ügyfélszolgálat: V., József nádor-tér 1. CoAepMKaHwe 1 3. rajiJio: HeyKJioHHO őopoTbcn 3a ŐJiarococTOHHHe TpyAHiHHXca 3 Jl. Marom: npOMbimjiemibie OTpaBJieHHH h oőmne AHpeKTHBbi őopőbi c hhmii 4 JI. /I.3J1JI3, O. Jlop: CmmeHHe uiyMa b nenaTHbix u,exax 6 <£>. IIlejibMeu,bi: OxpaHa TpyAa b nojiHrpatjmqecKoft npoMbimjieHHOCTH 8 T. Köböm: BpeAHocTb 6eH30Jia b iviyőoKoft neqaTH 10 P. BeHeAex: PerenepanHH pacTBOpHTejih KpacKH 13 H. Manjiap: Coctohhhc oxpaHbi TpyAa h 3ApaBooxpaHeHHH b óyMajKHbix (j)a6pnKax. 15 Pl. TapAan: OmiTbi HecnacTHbix cJiynaeB Ha őyMajKHoö cjjaőpHKe b Uenejie 18 T. BaMom: 3aAaHH HccjieAOBaTejibCKOH paőoTbi b 6yMax<Hofl npoMbimjieH hocth Ha 1954 roA 20 A. HeMew: Xhmhhcckh HMnperHHpoBauHbie TexHHHecKHe őyMarn 23 T. CaHTo: nenaTHHK — MHCTOT^ajiyiuH Knm Mhkjioih 27 T. TaÖMaH: JlynmHe khhth roAa 28 H. JleroTKan: 3arjiaBHbiíi jihct rocyAapcTBeHHbix CTaHAapTOB A-n« OTeqecT- BeiiHOÖ 6yMa>KHoft h noJiHrpa4)HHecKoö npoMbimjieHHOCTeft Inhalt: 1 E. Galló: Kämpferische Stellungnahme in der Frage der Fürsorge der Werktätigen 3 L. Magos: Gewerbevergiftungen und allgemeine Richtlinien zu ihrer Bekämpfung 4 L. Dölle, F. Lohr: Lärmschutz der Druckwerkstätte 6 F. Selmeczi: Arbeitschutz im Druckgewerbe 8 Dr. Gy. Kovács: Benzolschaden im Tiefdruck 10 R. Benedek: Rückgewinnung von Farblösemitteln 13 I. Csapiár: Arbeitschutz und Gesundheitsschutz in den Papierfabriken 15 Dr. J. Gárdái: Erfahrungen von Unfällen in der Csepeler Papierfabrik 18 Gy. Vámos: Die Aufgaben der Versuchsarbeit in der Papierindustrie im Jahre 1954 20 A. Nemes: Chemisch impregnierte technische Papiere 23 T. Szántó: Misztótfalusi Kis Miklós — der Buchdrucker 27 Gy. Haiman: Die schönsten Bücher des Jahres 28 Dr. I. Lehotkay: Titelverzeichnis der Landesnormen im Papier- und Druckgewerbe készült 7Ó0 példányban Budapesti Szikra Nyomda, V., Honvéd-utca 10. Felelős vezető: Lengyel Lajos igazgató —16345

Next

/
Thumbnails
Contents