Papír és nyomdatechnika, 1955 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1955-01-01 / 1. szám

III. NYOMDAIPAR JMAGASNYOMÖ FORMAKÉSZÍTÉS A kizárásról .............................................................. .. 230 A nyomdiai betű oxidálódása. .....................’........................... 140 A matematika abc-je ............................................. 284 A matematika korrigálásának egységes jelei .................. 159 F olyamatos termelés megszervezése a szedőt eremben 282 Magasmyomó formák kopása ................................ 242 Minőségi munka előfeltételei a Linotype gépen ................... 369 O ldalmagasság fejből számítása ..................................'........... 231 S írjunk, vagy nevessünk?! ......................................................... 378 . Tudományos műszaki folyóiratok hasábkorrektúra nélkül történő előállításának módszere ..................... 275 MAGASNYOMÁS A festékező hengerek műszaki előállításának fejlő­déséről 338 Festéktechnikai nyomási nehézségek ........................... Í2 G éptermi nehézségek .................................................................... 376 . Korszerű géptermi borítások a . magasnyom tatásban 307 Nyomás közben felemelkedő kizárások................................ 310 Nyo-m-őelem-ek kitöltései larányszámá-nak műszeres meghatározása ........................................................................ 315^ Tömöntvényak egyesigetése .........................................,............... 339 Űj hengerbeállító műszer ......................................................... 194 K L1SEGYÁRTÁS Beszámoló ,,az év legszebb könyve" versenyéről......... 1 E gy nemzetközi jelentőségű könyv ........................ 273 Kínai írás — kínai nyomdászai ___!................................... 341 K önyveink jobb minőségéért .................................................. 190 Könyvtipográfiá-nk kérdéseiről 1............................................... 252 Ű j német grafika —- Kiállítás a Nemzeti Szalonban .. 253 VEGYES NYOMDAIPARI CIKKEK A levegő nedvességtartalmának jelentősége a nyom­daiparban 313 A Magyar Enciklopédia nyomdaipari névjegyzéke ___ 348 A Magyiar Enciklopédia nyomdaipari címszóter­vezete II. 383 A Német Demokratikus Köztársaság műanyagkiállítása 3Í9 A nyomdaipar fejlődésének tíz esztendeje .................... 73 A technika fejlesztéséért ......................................................... 239* Az Athenaeum nyomda műszaki fejlesztésének eredményei 374 Külföldi műszaki szemle ........................... 206 L yukkártyarendszer alkalmazása a nyomdaiparban .. 168 Nemzetközi konferenciák a nyomdaipar tudományos kérdéseiben 336 Nyomdaipari műszaki hírek .................................................. 28 Nyomdaipari műszáki szemle .................................................. 28 Olajok,- zsírok, oldószerek I. ...................................................... 237 O lajok, zsírok, oldószerek fi. .......... 345 Ü gyviteli nyomtatványszabványosítás, mint az önköltségcsökkentés eszköze .......................................... 26 A klisémaratás ellenőrzése ...................................................... 227 A mechanikus klisékésiltés fejlődése ............................... 381 A Rotadcn kamra .......í.............................................................. 3£0 A sokszorosításra kerülő képeredetikről 1........................ 104 A sokszorosításra kerülő képeredetikről II....................... 162 A sokszorosításra kerülő képeredetikről III.................... 202 A z autotípiai klisék korszerű egy-engetéséről ................. 250 A míg egy festmény eljut odáig .............................................. 371 V onalas klisék maratásának új módszere ........................ 278 O FFSET NYOMTATÁS A nyomdaipar leggyorsabb offset nyomógépe ............ 195 A színes fényképezés új útjai ............................... 101 A térképészetről, térképnyomásról ..................................... 233 A z offset technika problémái és a monometall-eljárás 89 Alumínium- bélyegeket hozott forgalomba a posta ___ 342 K étfémes offsetlemezek elvi ialapjai és azokkal szer­zett tapasztalatok .................................................................... 131 M itől függ az autotípiai nyomat árnyalati értéke? ___ 197 N éhány megállapítás a síknyomóiparban alkalmazott felületkezelő szerek alkalmazásáról ............................ 246 S zerzők: Bartha Gábor .... 26, 79 Bayer Pál .............. 89 B enedek Róbert •• 18, 194 Borsa Gedeon................. 165 D ékány Gyula 223. 307, 315 Grosszmann Miklós 319 Gygax A. F...................... 227 Haas Károly .........143, 273 H aimann György 73. 271 Horta József ................. 168 Horvai József 104, 162, 202, 371 Horváth István ....___ 374 I ványi István 237, 246, 345 Kilwein Sz. A.................. 282 Kiss Rezső .................... 26 K oschlick H..................... 310 L ackenhach Artur t22, 250, 339, 376 Lovász Ká'mán • 242, 336 Mátyás Ferenc ............. 176 N yíri Ferenc ............. 315 P rétsch Ernő 82, 131. 342 Schiller Alfréd ............. 101 S táhl Endre ................. 197 Szántó Tibor 1, 156, 192, 230, 252, 253 Tirnkó György ..___ 378 T ölgyesi Béla 24, 86, 254 Türk Péter ................. 109 Urbányi István 159, 231, 284 Wett ................................... 233 M AGYAR TIPOGRÁFIA MELY NYOMTATÁS A mélynyomás bizonytalansági tényezői a tudo­mányos kutatások tükrében ....................................... 254 M élynyomású bélyeggyártá-sunk tíz esztendeje ............. 86 M etszetmélynyomású bélyegek gyártásának műszaki problémái ....................................................................... 82 T anulmányúton Csehszlovákiában .......................................... 24 K ÖNYVKÖTÉSZET A könyvkötészeti technológia néhány tapasztalata a Scinteiai-kombinátból ........... 271 A szalagrends-zerű (folyamatos) könyvkötés legújabb külföldi tapasztalatai ........... 156 A z előzék és .a könyv tartóssága ................................... 109 K önyvtábl-aprésék üzemtana, hibái és azok kiküszö­bölésének módja .................................................................... 18 O j szabvány rögzíti a könyvek kötését és csomagolását 279 könyvművészét ES TIPOGRÁFIAI KÉRDÉSEK A könyv margójára...................................................................... A magyar könyv tíz éve ........................................................ A z első magyar nyomtatott krónikáik — a Budai és a Thúróczy Krónika ........................................................... ( A P API R- ES NYOMDATECHNIKA MELLÉKLETE) A magyar bankjegynyomtatás története ................. 10. szám A z újság tipográfiai kialakítása az új típusú újság szellemiben .................................................. 2—3. szám Biikkfalvi Falka Sámuel, a 19. század nagy magyar betűművésze ................................................. 11. szám K önyveink betűtípusának helyes megválasztásáról 12. szám Könyvtipográfiánk időszerű kérdései II. — Könyvcímek szedési szabályai ............................ 10. szám N apilapjaink tipográfiájáról ...................................... 12. szám O rnamentika a tipográfiában ....................................... 11. szám Tanulóképzésünk -eredményeiről és fejlődéséről 4, szám Tipográfiai tanulmányok kezdő tipográfusok számára ................................................................... 2—3. szám S zerzők: Szántó Tibor 4. szám 11. szám . Székely Artúr Pretsch Ernő ---- 10. szám 2—3. szám 4. szám R adios Vilmos 2—3. szám Vári Egon ......... 10, szám K iadja: Műszaki Könyvkiadó, Budapest v., Bajcsy-Zsilinszky út 22. Felelős szerkesztő: Szántó Tibor. Felelős kiadó: Solt Sándor. 170. — Szikra Lapnyomda Bp. Felelős v.: Kulcsár Mihály.

Next

/
Thumbnails
Contents