Papír és nyomdatechnika, 1956 (8. évfolyam, 1-10. szám)

1956-01-01 / 1. szám

Papír­és Nyomdatechnika A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület mint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége tagegyesületének la*pja Budapest, 1950. január. 8. évfolyam, I. szám Бумажная и полиграфическая техника Йнярь, 1956. года, № 1. Адрес редакции: Будапешт, Реалтанода утца 13/15 Papier­und Druckteclinik Jänner, 1956. Nummer 1. Redaktionsanschrift: Budapest, V., Reáltanoda utca 13/15 Tartalom Nyomda- és papírfeldolgozó ipar 1 Gáti Péter: A papír- és nyomdaipar műszaki fejlesztéséért 2 Antal Ferenc : Az Egyetemi Nyomda újításokkal harcol az önköltségcsökken­tésért, a termelékenység emeléséért 1 Borsy Károly : A szitanyomásról 0 Bayer Pál : A moiré szerepe a háromszín-autotipia színvisszaadásában 12 Iványi István: Néhány szó a fontosabb fényképészeti vegyszerekről 13 Tölgyessi Béla: Maratási mélységmérő a mélynyomásban 15 Nyomdaipari műszaki hírek 16 A Magyar Enciklopédia nyomda- és rokonipari címszójegyzéke Papír- és cellulózipar 19 Marton I.—Kóbor L.—Annus S. : Cellulóz klórdioxidos fehérítése 29 Külföldi műszaki tájékoztatás 23 Molnár László és Bugyi Balázs: Egészségvédelem a szalmacellulózgyári szecskázóban 24 Papíripari hírek 25 Bogdán István : Vízjelek és vízjelkutatás Magyar Tipográfia 1 Haas Károly : A szép könyvért 2 Szántó Tibor—Steiner Zsuzsa : Beszámoló az 1955. évi könyvművészeti versenyről Содержание Megjelenik 1948. november hó óta havonta egyszer Felelős szerkesztő: Lengyel Lajos Társszerkesztő: Vámos György Szerkesztők: Szántó Tibor, Dékány Gyula Szerkesztőbizottság: Gallé Ernő, Haiman György, Katona József, Katona Kálmán, Lovász Kálmán, Nemes Andor, dr. Morvay Sándor Felelős kiadó: Solt Sándor Előfizetési díj: egy évre 36 Ft példányonkénti eladási ára 3 Ft Szerkesztőség: Budapest, V., Reáltanoda utca 13—15 Telefon: 187—771 Kiadóhivatal: Műszaki Könyvkiadó Budapest, V., Bajcsy Zsilinszky út 22 Telefon: 310—175 Kiadóhivatal MNB egyszámlaszáma: 25.678.191—47 Terjeszti a Posta Központi Hírlapiroda Ü. V. Egyéni előfizetés, személyes ügyfélszolgálat: V., József nádor tér 1 Полиграфическая и бумажно-перерабатывающая промышленность 1 П. Гати: За техническое развитие бумажной и полиграфической промышленности 2 Ф. Антал: Типография Эдьетеми Ньомда борется помощью новшестг за снижение себестоимости и повышение производительности 3 К. Борши: О ситочной печати 4 П. Байер: Роль муар в цветопередаче трехкрасочной автотипии 12 И. Ивани: О важнейших фотографических химикалии 13 Б. Тэльдеши: Глубомер для травления в глубокой печати 15 Технические новости полиграфической промышленности 15 Список заглавных слов полиграфической промышленности в Вен­герской Энциклопедии (III) Целлюлозно-бумажная промышленность 19 И. Мартон —Л. Кобор — Ш. Аннуш: Отбелка целлюлозы с двуокисью хлора 29 Зарубежная техническая информация 23 Л. Мольнар- Б. Будьи: Здравохранение в соломорезальном от­деле с'оломоцеллюлозной фабрики 24 Новости бумажной промышленности 25 И. Богдан: Водяные знаки Венгерская типография (приложение) 1 К. Хас: За хорошую книгу 2 Т. Санто -Ж. Штейнер: Отчет о соревновании за художественное ~ оформление книги в 1955 году I nhall Készült 620 példányban 33185-689/2 Révai-nyomda, Budapest, V.. Vadász utca 16 Felelős vezető: Nyáry Dezső igazgató A „Magyar Tipográfia“ című melléklet a Nyomdaipari Tanműhelyben készült Felelős vezető: Tarjáni György igazgató Druck- und papierverarbeitende Industrie 1 P. Gáti: Für die technisch e Förderung der Papier- und Driukindustrie 2 F. Antal: Die Druckerei Egyetemi Nyomda kämpft mit Neuerungen für Selbstkostenermässigung und Produktivitätssteigerung 4 K. Borsy : Über den Siebdruck 6 1*. Bayer : Die Rolle des Moiré in der Farbenwiedergabe von Dreifarben­autotypien 12 1. Iványi: Einige Worte über die wichtigsten photographischen Chemikalien 13 B. Tölgyessi: Tiefenmass für Tiefdruckätzungen 15 Technische Nachrichten aus der Druckindustrie 16 Schlagwortverzeichnis des Druckgewerbes in der Ungarischen Encyklopädie an.) Papier- und Zellstoff industrie 19 I. Marton—L. Kóbor—S. Annus: Zellstoffhléiche mit Chlordioxid 29 Technische Auslandinformation 23 L. Molnár—В. Bugyi: Gesundheitsschutz in der Häckselei der Strohze'l- stoffabrik 2 4 Nachrichten der Papierindustrie 25 T. Bogdán : Wasserzeichen und Wasserzeichenforsehuno Ungarische Typografie (Beilage) 1 K. Haas : Für das schöne Buch 2 T. Szántó—Zs. Steiner: Bericht über den Buchkunst-Wettbewerb des Jahres 1955.

Next

/
Thumbnails
Contents