Polytechnikai Szemle, 1905 (9. évfolyam, 1-36. szám)

1905-01-05 / 1. szám

p/Zi r) 3/(7 POLYTECHNIIAI atEHOHIYf-7­MÜSZAKI FOLYÓIRAT IX. ÉVFOLYAM. Budapest, 1905. januar 5. 1. SZÁ Szemle. Az elektromotor a bányaüzemben. POLYTECHNIKAI SZEMLE A „MAGYAR HITES SZABADALMI ÜGYVIVŐK TESTÜLETÉ“ és A .MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET* = hivatalos közlönye. = JSflegjelen minden hó 5., 15. és 25«én. Szerkesztik: Seidner Mihály és Wolf Sándor. Szerkesztőség ; Budapest, VI. kér., Váci-körut 61. szám. Kiadóhivatal; Országos Központi Községi Nyomda Részv.-Társaság Budapest, VI., Váci-körut 61. Előfizetési árak : Egész évre ....................................16 korona Fél évre ........................... 8 » Negyed évre ................................ 4 , Kérjük Olvasóinkat, szíveskedjenek lapunkat közérdekű műszaki eseményekről értesíteni. Közérdekű műszaki kérdések megvitatására lapunk hasábjait készséggel felajánljuk. TARTALOMJEGYZÉK : Szemle. Az elektromotor a bányaüzemben. Az ércek és ásványszenek előkészítése. (Litschauer Lajos.) Elektromos bányavasutak. (Reich Ernő és Mellinger József.) Szabadalmi ügyek. (A berlini konferencia a szabadalmak, a véd­je, yek, a minták bejelentésének egyszerűsítése tárgyában.) Vegyes hírek ; lapszemle. Fegyvergyár Szombathelyen. — Az osztrák iparfejlesztés eredményei. — A kábel-fektetés különböző módjáról. — Egy amerikai világkiállítás körül. Szabadalmi ügyek. Szabadalmak forgalma. Hirdetések. A technika azon ága, mely az elektromotornak leg­inkább hasznát veszi: a bányaüzem. Régóta érzett hiánya a bányaüzemnek a motorikus erőnek könnyű, Ökonomikus átvitele; a szivattyúk hajtása a bányán kívül termelt gőz segélyével szinte lehetetlen, hasonlóképen bizony­talan üzemet nyújtana a bányatermékeknek szintekben való szállítására a gőzlokomotiv,; más, kalorikus moto­rok alkalmazása a bánya mélyében hasonlóan nem ve­zetne célhoz. Az energiának elektromos alakban való átvitele a legideálisabb munkaközlési mód ; az energia alig számba vehető veszteség árán továbbittatik a köny- nyen elhelyezhető és gyorsan szerelhető vezetékek által. Az elektromotor pedig hasonlíthatatlanul egyszerűbb szerkezetű és működésű, mint bármely más versenytársa ; kis helyen elfér, pormentesen elzárható, könnyen kezel­hető és kormányozható, működése ekonomikus és biztos, zajt nem csap, az egészségre, vagy bármilyen anyagra táros égési termékei nincsenek: mindez oly előny, mely döntő fontosságú arra nézve, hogy a bányaüzem­ben, mint egyedül számbavehető motor alkalmaztassék. Az elektromotor tényleg nagy hódítást tett a bánya­üzemben. Eleinte persze csak ott alkalmazták, ahol más mótor alkalmazni nem is lehetett, tehát a bánya mélyé­ben; lassan-lassan azonban, hogy a bányászok megis­merték a motor kiváló tulajdonságait, nagy üzembizton­ságát, jó hatásfokát, kezdik oly helyeken is alkalmazni, ahol más motorok már biztos helyet vivtak ki maguk­nak. Ilyen motoroknak a pótlása természetesen nem könnyű dolog. Minden motor a saját természete szerint alakítja, fejleszti az üzem irányát s könnyen érthető, hogy egy bizonyos üzemmel megbarátkozott emberek már konzervatizmusuknál fogva sem mennek bele radi­kális újításba. S mindennek dacára látjuk, hogy az elektro­motor tényleg utat tör magának a bányászat minden ágában. Ma már ott vagyunk, hogy a bányatermékek vertikális szállítását is elektromotorok végzik. A bányatermékeknek szintekben való vontatására egyedül alkalmas gép az elektromotorral ellátott loko­motív. Az elektromos bányavasutak cimü cikkünk, mit szakemberek Írtak lapunk számára, kimerítően foglalko- kozik ezek építésével és üzemével. Megvilágítja azon okokat, melyek az elektromos lokomotivot, mint egyedüli helyes vontatási eszközt képesítik a bánya számára, majd aztán áttér az elektromos lokomotivok fejlődésére s ennek során — ábrákkal bőven illusztrálva — nemcsak az elektro­motort és lokomotivot, hanem a vezetékeket és annak szerelését is szakszerűen ismerteti.

Next

/
Thumbnails
Contents