Polytechnikai Szemle, 1907 (11. évfolyam, 1-36. szám)

1907-01-05 / 1. szám

á ♦ út« POLYTECHNIKÁI SZEMLE tlLENORfZVt 15« MŰSZAKI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM. Budapest, 1907. január 5. l. SZÁM. POLYTECHNIKÁI SZEMLE A «MAGYAR HITES SZABADALMI ÜGYVIVŐK TESTÜLETÉ» A «MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET» és a «VAS- ÉS FÉMÁRUGYÁROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK» ===== hivatalos közlönye. ­............... JWegjelen minden hó 5., 15. és 25«én. Szerkesztik: A műszaki részt: SEIDNER MIHÁLY és WOLF SÁNDOR. A közgazdasági részt: ANDOR GYÖRGY. Szerkesztőség: Budapest, VI., Podmaniczky-utca 39. szám. Kiadóhivatal; Fővárosi nyomda vonalzó és könyvkötő rt. Budapest, VI., Podmaniczky-utca 39. sz. Előfizetési árak: Egész évre ........ .................... Fél évre ..................................... Negyed évre .......................... 16 korona 8 » 4 Kérjük Olvasóinkat, szíveskedjenek lapunkat közérdekű műszaki eseményekről értesíteni. Közérdekű műszaki kérdések megvitatására lapunk hasábjait készséggel felajánljuk. TARTALOMJEGYZÉK : Évfordulón Meredek hegyi vasutakról. A nátriumról, mint elektromosságot vezető anyagról. Tekercsek csupasz aluminiumhuzalból. A vas és acél elektromos utón való előállításáról. Vegyes hírek: lapszemle. A Cahill-íéle elektromos zeneátvitel. — A gyári kísérletek és a szabadalmi bírák. — Az Arad hegyaljai h. é. motoros vasút. — A berlini Siemens-féle villamossági részvénytársaság. — Az elektromos üzemü vasutak felsővezetékének fenntartási költségeiről. — Uj fém elektromos ellenállások előállítására. — Alacsony nyomású gőzturbinák. — Egy svájci »Niagara«-terv. — Az aluminium forrasztása. — Erőátvitel. — Egy dalmáciai nagy vízesés értékesítése. Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Egyesületi hir. Vállalkozás és munka. Fémpiac. Szabadalmak forgalma. Hirdetések. Évfordulón. i Z1) Az evolúció regisztráló műszere ismét fordult egyet*. Az eseményekkel teleirt, 1906-tal jelzett papírlapot kicseréljük egy tiszta lappal, melyre majd az i907-ik esztendő fog diagrammot rajzolni. Nézzük meg köze­lebbről mi van a papírlapra írva, milyen nevezetesebb technikai mozzanatokat lehet az 1906-ik esztendő történetéből megrögziteni. Az elektrotechnikai iparban az utóbbi néhány év alatt főleg Közép-Európában beállott pangás az 1906-ik esztendőben oszlófélben volt. Elektrotechnikai gyáraink eléggé el voltak látva megrendelésekkel, s úgy ezek, mint más elektrotechnikai vállalataink kielégítő ered­ménynyel zárták le az évet. Az általános fellendülés közepette csupán azon tény hat nyomasztólag, hogy a nyers anyagok, főleg a vörösréz ára, eddig hallatlan módon emelkedett és még mindig emelkedik, Elektro­technikai gyáraink immár 2U% kal emelték áraikat. Ez az állapot annyival kevésbbé nevezhető természe­tesnek, mert a nyers anyag hiánya a szállítási termi­nusok betartását lehetetlenné teszi, illetőleg magát a szállítási időt bizonytalan időre tolja ki. Mint az év egyik legnevezetesebb tranzakcióját kell feljegyeznünk a Ganz-féle villamossági rt. megala­kulását. Az uj társaság részint a konkurrencia nyomása alatt, részint pedig a racionális gyártási módozatok jegyében lépett az európa-amerikai elektrotechnikai érdekeltségbe. Műszaki tudományos szempontból az 1906-ik esztendő nem hozott semmi újat. Inkább meglevő al­kotások ökonomikusabb kidolgozásán fáradoztak a technikusok. A természetes és gyakran igen éles ver­seny a gépépitészet terén azt eredményezi, hogy gépe­ink hatásfokát minden lehető módon emeljük. Igen szembeötlő ez úgy a gőz-, gáz-, mint az elektromóto- rainknal is. A dugattyús gőzgép hatalmas riválisa a gőzturbina immár hazánkba is eltalált, és a Láng-gép­gyár nagy apparátussal látott hozzá a gőzturbinák gyártásához. Tudtunkkal már több ezer lóerős gőztur­binák kerültek ki a Láng-gyár műhelyeiből. A gőztur­binának konkurráló képessége mellett még nagy nem­zetgazdasági szerepe is van. Ugyanis a gőzturbina majdnem ugyanazon teljesítmény és ár mellett sokkal kisebb súlyú, mint a dugattyús gőzgép. Ez azt jelenti, hogy a gőzturbina előállításánál sokkal több költség foidittatik a megmunkálásra, mi egyrészt a, munka kvantitásának, másrészt azonban és főleg a munka kvalitásának következménye. Mig egyrészt tehát a munkabérmennyiség emelkedik a többlet munka folytán, másrészt a munka precizitása a munkabéreket is emeli. A lefolyt esztendő azonban nemcsak a gőzturbi­nák, hanem a gázgépek fejlesztése körül is sokat tett. A külföldön a gázgépek gyártása hatalmas evolú­ciónak indult. Három nagy hazai gyárunk szintén váll­vetve iparkodott a gázgép nyújtotta előnyöket kihasz­nálni. A gázgépnek tudvalevőleg sokkal jobb a termi­

Next

/
Thumbnails
Contents