Polytechnikai Szemle, 1912 (16. évfolyam, 1-10. szám)

1912-01-10 / 1. szám

A „VILÁG« RENDES KÉTHETI MELLÉKLETE. ELÓFIZETÉía ARA: C(<u évre .................................. I fc A ..Tllíí“-r»l rgviitt ........*» X »I. évfolyam. Megjelen minden hónap első és harmadik szerdáján. Szerkesztőség és kiadóhivatal i VI- öyár-ntoa 4. Kiám. Bodapowt, 11*12 január JO. 1. as Am. TARTALOM: Szemételtávolitás Budapesten. — Uj vív­mányok a vasúti technika terén. — A mesterséges gyémánt- készítés uj módja. — Rövid közlések. — Hirdetések. Szemételtávolitás Budapesten. Nagyobb városokban sok gondot és még több költ­séget okoz a szemét eltávolítása. A technika nagy hala­dásának köszönhetjük a szemét legmodernebb eltávolitási módját, a szemételégetést. Nemcsak, hogy a nagyváro­sok közelében felállított szeméttelepek állandóan komoly közegészségi ártalmat és ragadós betegség idején pedig a legközvetlenebb veszedelmet jelentik, hanem gazdasági és pénzügyi szempontból is rendkívül hátrányosak. Ezt bizonyítja legjobban az a tény, hogy ott, ahol még a régifajta szemétválogató-rendszer folyik, igy Páris-ban, Wien-ben és Puchheim-ben éppen most térnek át a szemét- égetés rendszerére, mivel a régi rendszer sem egészségi, sem gazdasági, sem pedig pénzügyi szempontból nem vált be. A szemételégetés modern rendszereiről és nagy pénzügyi előnyeiről számtalan cikkben számoltunk bej és az üzemben levő ilynemű telepek egész seregét ismer tettük, úgy hogy szükségtelennek tartjuk ismétlésekbe bocsátkozni. Budapest főváros tanácsa már 1905 julius havá­ban foglalt érdemlegesen állást a modern szemételégetés mellett, a mikor a köztisztasági és műszaki ügyosztályok alapos és körültekintő javaslatára úgy döntött, hogy a régi, primitiv szemétválogató és értékesítő rendszerrel szemben, melyet egész Európában elavultnak, költséges­nek, sőt közegészségi szempontból közvetlenül veszedel­mesnek nyilvánítottak, a szemételégetésre fognak áttérni, amely mindenfelé diadalmaskodik. Budapesten, mint ismeretes, a Cséry-féle szemét- fuvarozó- és feldolgozó részvénytársaság végzi szerződés- szerüleg a szemét eltávolítását. Most, hogy a főváros ezen szerződése e hó 12-én le fog járni, a főváros dec. hó 29-én tartott közgyűlése tárgyalta újból ezt a kérdést. A fővárosi tanács eddigi álláspontjával szemben azt javasolta, hogy a főváros váltsa meg 3A millió korona árban a Cséry-féle részvénytársaság 13 kilóméternyi rozoga iparvasutját és a szentlőrinci határban álló állandóan veszélylyel fenyegető, teljesen elhanyagolt ipartelepét, továbbá, hogy a szemétválogató üzem fejlesz­tése céljából 2.341,920 koronáért és az iparvasut jogai­nak megváltásáért, 164,000 koronáért, telket vásárolja­nak. És a törvényhatósági bizottság ezen előterjesztés­hez minden megjegyzés mellőzésével hozzájárult. Budapest főváros tehát eredeti terveinek feladásá­val görcsösen ragaszkodik a minden szempontból káros rendszerhez és a szemét eltávolítása a főváros saját kezelésében továbbra is az elavult válogatási rendszer szerint fog történni, egyelőre 5—6 esztendőre, mert a főváros meggyőződése szerint csak 5—6 esztendő múlva lehetne esetleg a szemételégetésre áttérni, föltéve, hogy az ez irányú kísérletek a modern mód felett fognak dönteni. Budapesten a szemét mennyisége évi 170 millió tonnára tehető Ha-ezt, mint más városokban, modern szemételégető kemencékben hasznosítanák és például házi kezelésben elektromos energia előállítására hasz­nálnák, a termelt elektromos energia napi 3500 lóerő- n .k felelne meg, ami legalább is 55—60,000 fémszálas izzólámpa 'táplálására Volna élégséges. A főváros utcai világítása tehát a szemét elégetése utján nyert villamos­ságból bőven kitelnék/- Emellett eltűnne a régi szemét- feidolgozó-teleppel az a nagy közegészségügyi veszedelem is, amely nemcsak Kispest és Szentlőrinc szomszédos községeket, hanem magát a fővárost is állandóan nagy mértékben fenyegeti. Uj vívmányok a vasúti technika terén. A technika minden téren való rendkívüli haladá­sairól szóló beszámolóinkban ismételten megemlékez­tünk az egyvágányú vasutaknál és a mozgó-terra- szokról is. Az első egyvágányú vasutat most épitik New- Yorkban, a newyork-newhaven-hartfordi vasútvonalon több mint 3 mérföldnyi területen Barton és City-lsland között. Ezzel megvalósult az a bámulatos terv, hogy a parallel vágányokat úgy a magas felépítményű, mint a földalatti vasutaknál egy vágánynyal helyettesítsék és a felső vezeték helyett oly készüléket alkalmazzanak, mely a vonat egyensúlyát fentartó készülékből képes a villamos erőt szolgáltatni s lehetővé teszi az óránkinti 120—150 angol mérföldnyi (190—240 kilóméternyi) menetsebességet. Az első egyvágányú vasút építési költségei 5 millió dollárra (25 millió koronára) vannak előirányozva és elkészítése 18 hónapot igényel. Hasonló

Next

/
Thumbnails
Contents