Polytechnikai Szemle, 1912 (16. évfolyam, 1-10. szám)

1912-01-10 / 1. szám

2 POLYTECHNIKAI SZEMLE 1912. január 10. hosszúságú földalatti vasút 70 millió dollárba (350 millió koronába) kerülde és építése 5 évet venne igénybe. Az egyvágányú vasutaknál a kocsi súlyát és terhét a kerekek viszik át az egyetlen sínre. A centrifugális erőből és az egyenetlen megterhelésből származó víz­szintes erőket felső pályák származtatják át két kor­mányzó vezetékre, melyek a kocsit teljes egyenességben tartják, úgy, hogy egy hüvelytöredéknyire sem inoghat meg s a kanyarodásokban ugyanoly gyorsaságot fejthet ki, mint egyenes vonalban. A vezetékek azt a kettős célt szolgálják, hogy egyensúlyban tartsák a kocsit és a motornak a villamos áramot szolgáltassák. Még nagyobb előnyöket várnak a giroszkop- kocsitól, amelynek feltalálója Brennen angol mérnök, a ki 3 évvel ezelőtt lepte meg a világot azokkal a mutatványaival, me’yeket egy kis modelljével végzett. Ez a játékszernek nevezhető modell a legélesebb kanyarulatokat tette, a legmeredekebb pályákra hágott fel, kötélen átsiklott egy miniatűr szakadék fölött és általában mindenkit bámulatba ejtett mozdulataival. Brennen modelljével bebizonyította, hogy sikerült a nehézkedést legyőznie a gyakorlati élet érdekében, habár egy játékszer nagyságú készülékkel is. Számos kísérlet után egy oly gépet szerkesztett, mely diadalát teljessé tette. Ezt a gépmodelljét, mely 40 láb hosszú volt és 22 mázsát nyomott, ki is állította Chathamban. A próbán jelen volt szakértők szerint a kocsi feladatát fényesen megoldotta, úgy az erős emelkedések, mint a gyors kanyarulatok tekintetében és amellett oly sebes­séget fejtett ki, mely valóságos pályán megfelel majd­nem órankinti 150 angol mértföldnek, azaz 200 kilo­méternek. Ez a kocsi négy keréken áll és egyetlen sínen mozog, mely szilárdan a földbe van erősítve. Egyensúlyát a giroszkóp tartja fenn, melynek működési törvényét ismerjük a gyermekek hajtó csigájából. Brennen kocsija két ily giroszkópot hord előrészén, zárt helyen, légüres térben, melyek percenkint 3000 forgást tesznek. A légüres tér, melyben ezek az egyenkint háromnegyed mázsát nyomó kerekek forognak, a súrlódást kiküszöböli és a rendkívüli gyorsaság melylyel forognak, a kocsi egyensúlyának fentartását eredményezi, még akkor is, ha a kocsiban jelenlevő utasok mind a kocsi egyik oldalára sereglenének. A hajtóerőt a giroszkóphoz és a lódító szerkezethez egy villamos motor szolgáltatja a kocsi egy fülkéjében, melyet egy gazolin-motor hajt. A próbánál egynyolcad mértföld kerületű pályát használtak és ezért az utasok biz­tonsága érdekében szükséges volt a sebességet mérsékelni. A mozgó-terrasz, azaz folytonos vasút, a mely szintén radikális szakítást jelent minden létező vasúti rendszerrel, első rövid vonala szintén New-Yorkban fog épülni. A mozgó terrasz egymáshoz csatolt rövid sza­kaszok végtelen láncolata, a melyek villamos motorok által lesznek állandóan hajtva. Differenciális sebességgel mozgó keskeny feljárók vezetnek egy ülésekkel ellátott terraszra, mely óránkint 12 angol mérföld sebességgel jár. A felszállók 9, 6 és 3 angol mérföldnyi különböző viszonylagos gyorsasággal mozognak. A három mér- földes sebességűről a hat mérföld sebességűre és onnan a kilenc mérföld sebességűre lépünk át és végül az ülő­helyekhez. A fokozat oly természetes, hogy a nagyobb sebességet észre sem vesszük. Nem kell várni a vonatra, mert a vonat állandóan mozog. Az utasok tetszés szerint lépkedhetnek be, vagy hagyhatják el helyeiket az útvonal minden pontján. Őrök lesznek alkalmazva, de kalauzok nem, sem vezetők. Megafonok hangosan hirdetik előre a legforgalmasabb állomásokat és utcakeresztezéseket és a mozgó terrasz egyébként teljesen zajtalanul fog működni. A megafonok állandó működésben vannak és bizonyos időközökben azok részére, akik csak látnak, de hallani nem képesek, kivilágított felírások jelzik a következő állomást, a melyet a megafon hangosan kiált ki. Ez a közlekedés teljesen nesztelenül fog lebonyolódni. Amerikai mérnökök és szakemberek megállapították, hogy a földalatti vasutak egy bizonyos irányban déli egy órakor 5500 utast szállítanak az öt osztályos helyi vonatokon és 8000 utast a nyolc osztályos expressz vonatokon. Ez a szám a közönség különösen nagy ostromainál 7500 ülő és 15,000 álló utasra emelked- hetik a helyi közlekedésben és 12,000 ülő és 24,000 álló utasra az expressz vonatoknál. Ellenben a mozgó terraszok befogadó képessége egy óra alatt 73,500 utas, akinek mindegyike ül és pedig a szorongás vagy zsúfoltság legkisebb jele nélkül. A mozgó terrasz szállító­képessége meg fogja haladni a legnagyobb gőzvasutak közül tizenkettőnek hordképességét és kétakkora lesz, mint Newyork földalatti vasutjai és a helyi és expressz- forgalmat együttvéve. A mesterséges gyémánt-készítés uj módja. Lapunk legutóbbi számának «Mesterséges, drága­kövek» cimü közleményében rövidesen megemlékeztünk a valódi gyémánt mesterséges utón /való előállítására irányuló kísérletekről, valamint arról is, hogy Moissan francia vegyész volt az első, a kinek 1893-ban sikerült vegytiszta szén és vas elektromos kemencében való összeol vasztása és a megolvasztott tömeg nagy nyomás alatt való hirtelen lehűtése utján apró szemcséjű, alig Ve milliméter átmérőjű valódi gyémántokat előállítani. Legújabban Bolton-nak teljesen uj utón sikerült a valódi gyémántok mesterséges előállítása. Bolton már hosszabb idő előtt azt észlelte, hogy a higanygőzök behatása alatt a szénhidrátok, a milyen például a vilá- gitógáz, alkatrészeikre, hidrogénre és vegytiszta szénné bomlanak és ez a szén mikroszkopikus csekély fénylő

Next

/
Thumbnails
Contents