Rádió Technika, 1937 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1937-01-01 / 1. szám

II. ÉVFOLYAM, 1. SIAM 1937. JANUÁR RÁDIÓ MŰSZAK H NIK. Á I FOLYÓIRAT 4+1 CSÖVES szupecvevS A legújabb tipusu csövekkel, kiváló hangminőséggel és igen nagy (cca 3*5 watt) beszédteljesitménnyel, varázsszem-hangolóindikátorral, 19—2000 m. vételkörzettel A készülék megtervezésénél és ismerteté­sénél az a cél lebegett szemünk előtt, hogy az épitő amatőrök kezébe egy, a rádiótech­nika mai állásának megfelelő készülék le­írását adjuk. Vegyük sorra a készülék ál­tal nyújtott előnyöket és a benne alkalma­zott technikai újításokat. A pszeudo-interfcrenciás zavarok kiküszö­bölése a kb. 115—130 Ke. középfrekvencia esetén csak a bemenő sávszűrő minőségének feljavításával érhető el. Ugyanis a légmagos tekercsekkel és a nem kiváló minőségű vas­magos tekercsekkel épített bemenő sávszű­rők, a gyakorlati tapasztalatok szerint, nem biztosítják a pszeudointerferenciás füttyök kizárásához szükséges tükörszelektivitást Ezt csak a legjobb minőségű vasmaggal ké­szített, zárt mágneses mezejü tekercsekkel érhetjük el. A pszeudointerferenciás zavarok megszün­tetésére kínálkozó másik módszer a meg­felelő nagy rezgésszámu, kb. 450 Ke körüli középfrekvencia használata volna, de te­kintve, hogy célként lebegett előttünk az is, hogy minél többen építhessék meg sikerrel, szürőeszközök alkalmazása nélkül e készülé­ket, mellőztük ennek alkalmazását. A készü­lék erősítése szempontjából ugyanis a közép­frekvencia-transzformátorok rezonancia-el­lenállása nem közömbös, hiszen a szelektivi­tást is a középfrekvencia-rezgőkörök jó­sága és a körök egymással való csatolása határozza meg. Ha előre, fixen behangolt középfrekvencia-trafókkal építjük a készü­léket és a beépítés alkalmával az elhan­golódás jelentéktelen értékű, akkor csak a közép és hosszuhullámu szeriesz- és trim- mer-kondenzátorokat kell beállítani, ami nem okoz különösebb nehézséget és kis türe­lemmel műszer nélkül is elvégezhető, a skála elején és végén felismert adóállomások beál­lítása által. Visszatérve a céljainknak legjobban meg­felelő középfrekvencia-trafó ismertetésére, megemlitendők a következők: A kb. 115— 130 Ke középfrekvenciára hangolt trafók rezonanciaellenállása 05 Mohra, jósági té­nyezője: 117 és hangoló-kapacitása 300 cm. A nagy rezonancia-ellenállás igen nagy erősítést eredményez, a nagy jósági tényező a sávszűrő rezonancia-görbéjének nagy me­redekségét biztosítja és a nagy hangolókapa- cilás lehetővé teszi az előre való fix hango­lást, mert a hozzájövő beépítési 3—4 cm. ka­pacitás százalékosan csak igen kis elhango- lást jelent. Összehasonlítva a fenti adatokat egy 450 Ke középfrekvencia-trafó adataival, azt látjuk, hogy a kb. 0'5 Mohm rezonancia- ellenállású trafó jósági tényezője 77, de han­goló kapacitása csak 50 cm, tehát az elhan- golás százalékosan igen jelentős. A készülék rádiófrekvenciás része által nyújtott előnyök letárgyalása után áttérhe­tünk a hangfrekvenciás rész előnyeire. Az itt alkalmazott duodióda- trióda és a vele kap­csolatos uj tipusu, igen nagy meredekségü végerősítő pentóda, kisebb torzítás mellett is nagy hangerőt ad (majdnem 4 wattot). A jó hangminőség eléréséhez szükséges egy látszólag nem ide tartozó berendezés, a pontos behangolást jelző uj hangoló indiká­tor, a varázsszem. Ha a leírásunk elején fi­gyelemmel kisértük a középfrekvencia-tra­fókról elmondottakat, megértjük, hogy a ké­szülék szelektivitása igen nagy, az átenge­dett sáv szélessége körülbelül 5—6 Ke. Már most, ha a készüléket nem állít­juk egész pontosan a venni kívánt állo­másra, a vétel erősen torzított lesz, az oldalsávok hiányozni fognak. Hangolás közben, amig pontosan rá nem hangoltunk az állomásra, az automatikus fading-szabá­3

Next

/
Thumbnails
Contents