Szabadalmi Ujság, 1907 (5. évfolyam, 1-24. szám)

1907-01-12 / 1. szám

V. évfolyam I. szám. 1907. évi január hó 12-én. SZABADALMI ÚJSÁG IPARJOGI SZAKLAP A TALÁLMÁNYOK, VÉDJEGYEK ÉS MINTÁK VÉDELMÉRE. A FELTALÁLOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA. ELLENŐRI 191 SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, VIL, ERZSÉBET-KÖRÚT 26. FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. HALÁSZ ALADÁR EÔSZEKKESZTÔ : HALÁSZ DEZSŐ ELŐFIZETÉSI ARA : EGÉSZ ÉVRE .... 12 KOR. FÉL ÉVRE .........................6 KOR. MEGJELENIK MINDEN НО MÁSODIK ES NEGYEDIK SZOMBATJÁN. Щ Mezőgazdasági közvagyon. Lapunk jelen számában az általános ipari, szellemi közvagyonnak egy részét tisztán a mezőgazdaságot' érdeklő, újdon­ság szempontjából megvizsgált, a nyugati nagyobb kulturállamok értékes szabadal­mainak szenteljük. Ismételtén felhivj.uk az érdekelt körök ügyeimét arra, hogy a mezőgazdasági szel­lemi közvagyon rovat alatt ismertetett ér­tékes szabadalmak nálunk közvagyont ké­peznek és azok bárki által szabadon fel­használhatok. Módot és alkalmat nyújtunk tehát ezzel arra, hogy azok gyakorlati al­kalmazásba vételével mezőgazdasági ter­melésünk a legújabb eljárások, gépek, használati és kézi eszközök segélyével anyagilag eredményesebbé és intenzivebbé váljék. Meg vagyunk győződve arról, hogy ez irányú tevékenységünkkel igazán hasz­nos és közérdekű működést fejthetünk ki, meri az ipari haladásra fontossággal biró néni etbi rodai mi, franczia, belga, angol, amerikai stb. újdonság szempontjából hi­vatalosan mégvizsgált a magyar törvény oltalma alatt nem álló értékes szabadal­makat ismertetünk, a melyeknek gyakor­lati kihasználása közvetlen haszonnal jár és ami fő semmiféle törvényes vagy más tiltó akadályba nem ütközik. Ezzel szemben lehetetlen meg nem éinlékeznünk azon egyenesen veszélyesnek minősíthető tervezetről, a mely a m. kir. szabadalmi hivatalnak válogatott magyar szabadalmak csoportonkénti ismertetésére vonatkozott. Eltekintve attól, hogy a sza­badalmi hivatal nem válogathat a 'gon­dozására bizott szabadalmak közül, köte­les pártatlanságának azonnali elvesztése nélkül. Eltekintve attól, hogy bármiféle bure- aunak íróasztala mellől gyakorlati élet is­meretek és évekig tartó próbák nélkül a szabadalmak ezreit osztályozni értékes és értéktelenekre egyenesen abszurdum, mert ez a classifikátió a gyakorlatban hamis­nak és főleg igazságtalannak fog bizo­nyulni. meg nem valósítható főleg ez a terv azért, mert a gyakorlatban azokra, a kiknek szánva van a szabadalom sértések miatt a büntető perek özönét nem zúdít­hatja, más oldalról ugyanilyen mértékben a szabadalom tulajdonosok törvényes jo­gait az állami protektorátus alatt felbur- jánző szabadalom bitorlásokkal nem sért­heti. Erre a szerepre tehát a m. kir. sza­badalmi hivatal nem vállalkozhat. Szembe kellett álliltanunk evvel a halva született hivatalos tervvel a szellemi közvagyon hasznos és közérdekű intenti- vit, a melynek a megvalósítása azonban ismételjük semmi törvényes akadályokba nem ütközik, használ mindenkinek, áldá­sossá válik mindenkire a nélkül, hogy ár­tana valakinek, vagy bárkinek a jogait is sértené. Dr. Halász Aladár. A Feltalálók Országos Egyesületének tagjait kér jük. hogy hátralékos tagsági dijaikat beküldeni szíveskedjenek. Lapunk legközelebbi száma január hó 26-én jelenik meg.

Next

/
Thumbnails
Contents