Szabadalmi Ujság, 1911 (9. évfolyam, 1-24. szám)

1911-01-15 / 1. szám

IX. évfolyam. Budapest, 1911. január 15-én. SZABADALMI Cgpctf entß fait) IPARJOGI SZAKLAP A TALÁLMÁNYOK, VÉDJEGYEK ÉS MINTÁK VÉDELMÉRE )A FELTALÁLÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA Szerkesztőségés kiadóhivatal Budapest, VII.,Erzsébet-körut26. TELEFON 826. Főszerkesztő : Dr. HALÁSZ ALADÁR Felelős szerkesztő : MOLNÁR FERENC okleveles gépészmérnök. ywy ETÉSI ÁRfci t HNl / .' £ ELŐFIZETÉSI ÁRfti i hNí ).n. egész évre ............ 12 korona félévre .............. .. 6 korona Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én. 1Î6S i960 Válaszok. Sz. Zoltán Ujpécs. Általánosítani nem sza­bad. Igaz ugyan, hogy különösen az utóbbi évek alatt sok olyan iroda, vállalat stb. alakult, ame­lyek könnyű pénzszerzési forrásnak tekintették a feltalálók hiszékenységét és naivitását — de min­denkit egy kaptafára huzni, igaztalan dolog. Ha valaki okot adott reá, csak tessék kímélet nélkül feljelentést tenni vagy a rendőrséghez fordulni. Ha bizonyítani tud — el fogják huzni a nótáját. Kártérítéshez joga van, ez azonban csak elmé letileg ér valamit — mert az illető „mérnök“ ur­nák alig lesz valamivel többje, mint a mennyi rajta van. Máskor válogassa meg jobban, hogy kire bízza a képviseletét. B. Lajos Győr. A levelében említett Sza­badalmakat Értékesítő R.-Társaság működését vagy üzleti tevékenységét nem ismerjük. Az alakulást követő nagy hírlapi dicséretek nem nekünk vagy önnek szóltak, hanem azon tiszteletreméltó alapí­tóknak, akik állítólag egy félmilliót fektettek az üzletbe. Hogy valaki jól fog járni, az bizonyos, hogy többen rosszul fognak járni, az még bizo­nyosabb. Nem a szabadalmak kiaknázását végző vállalatokra van szükség — mert ezekből több van nálunk mint kellene, hanem az igazán jó és értékes szabadalmak száma kevés. Az öné például szintén nem ilyen. P. P. Karlova. A kérdezett méretű alumi- niumtartány emelőképessége, hidrogéngázzal való töltést föltételezve, mindössze 48 kgr., saját súlya pedig 104 kgr. azaz a hidrogén a tartányt nem tudja fölemelni. Az 1/10 nagyságú modellnél a viszony még kedvezőtlenebb. A modell emelő­képessége a nagy tartánynak csupán 1/000-része, azaz 48 gr., ezzel szemben súlya, */в mm. lemez­vastagság mellett 260 gr. vagyis 51/2-szer akkora mint az emelőképesség. На а */2 mm. lemezvas­tagságot megtartjuk a tartány méreteinek : 22 m., 8'8 m. ill. З'З m.-nek kellene lennie, hogy ön­súlyát felemelje. Ha a tartány méretei háromszor akkorák, mint a tervezett azaz 30 m., 12 m. és 4'5 m. úgy emelőképessége 1296 kgr. Önsúlya 939 kgr. úgyhogy a gáz ez esetben a tartányon kívül még 360 kgr. hasznos súlyt is képes fel­emelni. S< József Arad. Hogy lehet valami jó dol­got feltalálni? Kérdi ön. Mi sem könnyebb ennél — válaszoljuk mi. Elő vesz egy üres szivar­skatulyát (fából), szerez hozzá egy végleg elrom­lott faliórát (fémből), az utóbbinak összes kere­keit, rugóit stb. szétszedi. Ezután az egyes alkat­részeket beszereli a skatulyába, egy órakulcscsal felhúzza az egészet — és meg fogja látni, hogy jár. Nem megy el — már mint a skatulya — de mégis jár. Ha még többet akar, akkor egyszerűen elmegy -— már mint ön — a Feltalálók Aka­démiájába, ott elkeresztelik a találmányát és diplomát kap rá. Okleveles feltaláló lesz. Fogadja előre is üdvözletünket. B. Gyula Szolnok. Szegénységi bizonyít­ványt a városnál kap. A Szabadalmi Hivatal a szegénységi bizonyitványnral kapcsolatos bejelen­téseknél azt is vizsgálat tárgyává teszi, hogy vájjon a bejelentett találmány érdemes-e a dij hitele­zésére. A hivatal kedvező esetben a bejelentési és első évi dijat hitelezi, de végleg nem enged­heti el, mert ha a második évben is érvényben akarja tartani a szabadalmát, a hitelezett dijakat (60 kor.) pótlólag be kell fizetni. A hitelezésre engedélyezett egy évi idő meg nem hosszabbít­ható. Beküldött modelljét átveheti vagy ha kí­vánja, postán elküldjük. K. Samu В -Csaba. A szabadalmak át­ruházás (eladás, örökség stb.) tárgyát képezhetik. Le is foglalhatók és bírói árverés utján is cserél­hetnek gazdát. Ha dijat be nem fizeti, a szaba­dalom érvénye megszűnik. A dijak fizetésére senkit kényszeríteni nem lehet. A negyedik évi dij 70 korona — pótdijjal 90 kor. Az előfize­tési dijat megkaptuk — a lap menni fog. M. Dénes Kassa. Köszönjük szives ajánl- kozását, de azon a címen, hogy vidéki munka­társunkká szegődik — a lapot ingyen nem küld­jük. Van nekünk irni valónk elég 1 Szabadalmi ügyben tanácsadásért vagy felvilágosításért sem­mit sem számítunk fel. H. Armand Sopron. A modellt már vissza- küldöttük. A jelzett 4 államban a szabadal­maztatás 7—800 koronába kerül. Várjuk szemé­lyes jelentkezését. A meghatalmazások aláírásá­hoz semmiféle hitelesítés nem szükséges. Lapunk legközelebbi száma február hó 1-én jelenik meg.

Next

/
Thumbnails
Contents