A szikvízipar, 1931 (6. évfolyam, 3-12. szám)

1931-03-01 / 3. szám

^ ^CyBudapest, 1931. március hó. SZIKVlSflR Szerkesztőség és kiadóhivatal:! Megjelenik havonta. — Előfizetési dij a Magyar Szikvlzipar | melléklettel együtt egész évre................................2.— pengő Budapest, VIII., Gyulai Pál-utca 8, Telefon: J. 389—39. I a szövetség tagjai díjtalanul kapják. Sfr. 3ofián SSéia egyetemi rfc. tanár, az GrszágosKözegészségügyi Dntézet igazgatójánaü tévéié 31 Szifivíziparfioz. M. kir. Országos Közegészségügyi Intézet. Budapest, 1931. március 16. Igen tisztelt Szerkesztő Űr! B. lapjának Vl-ik évfolyam 2. számában a szikvíz- készítésre vonatkozólag velem folyt megbeszéléséről jelent meg egy tudósítás. Ennek egyik pontját kell helyesbí­tenem. Igen tisztelt Szerkesztő úr annakidején egy bead­vánnyal jelent meg, hogy az Országos Közegészségügyi Intézet vizsgálja meg az úgynevezett szikvízkészítö tankot s adjon erről véleményt. Közöltem t. Szerkesztő úrral, hogy magánfelek részére elvből véleményt nem adunk, méltóztassék ez ügyben a Népjóléti Minisztériumhoz for­dulni. . Az ezután folytatott magánbeszélgetés folyamán kö­zöltem, hogy nézetem szerint a szikvízkészítö úgynevezett tankok közegészségügyi szempontból ugyanazon elbírálás idá kell, hogy essenek, mint a szikvízkészítö-üzemek. Ez vonatkozik elsősorban arra, hogy csak olyan gépi berende­zést lehet használni, amely egészségügyi szempontból ki­fogástalan, másrészt vonatkozik különösen a szikvíz- készítéshez használt vízre. Az Országos Közegészségügyi Intézet igen szigorúan bírálja el azokat a vizeket, ame­lyeket a hatóságok szikvízkészítő-üzemek engedélyezése előtt vizsgálatra beküldenek, Közöltem, hogy nézetem sze­rint ugyanilyen szigorú elbírálás alá kell vetni ugyan­azon kutakat is, amelyekből a vizet a tankokban való szikvízkészítéshez használják. Közöltem azt is, hogy néze­tem szerint figyelmet kell fordítani a szikvízkészítö jára­tosságára abból a szempontból, hogy az egészségügyi köve­telményeknek szigorú betartásával termelhesse a szik­vizet. Ezt azért tartom különösen fontosnak, mert hiszen a közönség körében elterjedt vélemény az, hogy ha szik- vizet iszik, úgy hatóságilag ellenőrzött vizet fogyaszt. Félreértésen alapulhat csak b. lapjának az a számba- adott megállapítása, hogy „véleményem szerint a szik­vizet kizárólag szifónos palackokban szabadna fogalomba hozni” —, ez nem fedi az én véleményemet, mert leg­alábbis éppen olyan jónak és közegészségügyi szempont­ból megfelelőnek kell tartanunk a szikvíznek például a kengyelzáros palackokban való forgalombahozatalát. Tekintettel arra, hogy ez az állítólagos kijelentésem félreértésre adhat alkalmat, tisztelettel kérem szívesked­jék jelen levelemet A Szikvízipar legközelebbi számában közzétenni. Kiváló tisztelettel Johan Béla egyetemi rk, tanár, igazgató. Az új szikvíz- rendeletet, amint érvénybe lép, az ország valamennyi szikvíziparosának ingyen küldi meg A Szikvízipar kiadóhivatala

Next

/
Thumbnails
Contents