A szikvízipar, 1933 (8. évfolyam, 1-11. szám)

1933-01-01 / 1. szám

A Szikvízipar című lap díjmentes melléklete VII. évfolyam Budapest, 1933. január hó 1. szám MAGYAR SZIKVÍZIPAR A SZIKVlZGYÁROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Sürgősen rendbe kell hozni az üzemeket Országos egészségügyi vizsgálat: június= ban. — Lejár az ónozásra és nikkelezésre engedélyezed kíméled idő. Már tudósítottunk róla, hogy ez év júniusában véget ér a szikvízgépekre és szifonfejes palackokra engedélyezett 5 évi kíméleti idő, amit az 1928-as szikvízrendelet írt elő. A rendelet, amint ismeretes, arra kötelezi a szikvízipar osságot, hogy a szikvíz- töltő gépek ónozását újítsa meg és hogy a szifon­fejeket nikeleztesse. Teljes öt esztendő állt e mun­kálatok elvégzésére a szikvíziparosság rendelkezé­sére. Fájdalom, a szikvíziparosok igen csekély ki­vétellel, elodázták a rendeletben előírt feladatok és kötelezettségek teljesítését, úgy hogy országszerte igen nagy mulasztások fordulnak elő ezen a téren. Tartani kell tőle, hogy egy esetleges egészségügyi ellenőrzés számtalan kihágást fog megállapítani, ami­ből nem csak az egyes üzemeknek lesz kára, hanem szenvedni fog miatta erkölcsileg maga a szakma is. Tudomásunk van arról, hogy az egészségügyi ható­ságok a legnagyobb szigorúsággal fogják ezt a vizs­gálatot egejteni, sőt az erre vonatkozó utasítások a központból már ki is mentek. Azért írjuk és hang­súlyozzuk ezt, mert közeledik az öt évi kíméleti idő vége, csak­hamar itt lesz 1933. junius hónapja, amikor végzetesen csaphat le tömérdek szikvíz- üzemre az egészségügyi vizsgálat és ezzel a kihágás megállapítása és megbüntetése. Ennek semmiesetre sem szabad megtörténnie. A szakma nem engedheti meg ezekben a válságos időkben, amikor az egzisztenciája fordul meg azon, hogy mindenben pontosan megfelel az egészség- ügyi követelményeknek, hogy sorozatos visszaélé­seket, sorozatos hanyagságot írhassanak a terhére. Minden egyes szikvíziparosnak kötelessége minél gyorsabban, de feltétlenül még junius hónapja előtt, jókarba hozni az üzemét, te­hát ónoztatni a szifontöltő gépét és nike- leztetni a szifonfejeket. Nagy hiba volna, ha akadnának könnyelműsködő szikvíziparosok ,akik nem törődve a rájuk váró esetleges igen súlyos büntetéssel, tovább is rozsdás, ónozatlan gépekkel, ütött-kopott, az egészségügyi követelményeknek meg nem felelő szifonfejes palac­kokkal dolgoznának. Reméljük, hogy ennek az igen komoly figyelmeztetésnek most már foganatja lesz, a szikvízüzemek még idejében gondoskodnak arról, hogy az eljövendő egészségügyi vizsgálat egy min­den tekintetben rendbenlévő, a hygiene szabályai­nak megfelelő, minden porcikájában karban tartott szakmát találjon. Ennek természetesen az a legele­mibb követelménye, hogy a szikvíziparosok ne hagyjanak mindent az utolsó percre ,ne várják be a kritikus junius hónapot, hanem már most ónoztassák a szikvízgépeket és nikeleztessék a szifon­fejeket. Ne felejtsék el a Kartársak, hogy a herendező gyá­rak sem boszorkánymesterek, akik napok alatt tud­ják elvégezni azt, aminek a megcsinálásához hóna­pok szorgalmas munkája szükséges. El kell kerülni a május hónapban bekövetkezhető torlódást, ami viszont elmaradhatatlan, ha a szikvíziparosok to­vább is nemtörődést mutatnak a saját legfontosabb érdekeik iránt és könnyelműen megvárják a junius hónapot, a vizsgálatot, az egészségügyi razziát, a súlyos büntetést. Inkább jókor tehát, mint helyre­hozhatatlanul későn. TARTÓ/ BIZTŰ/és NÉLKÜLÖZHETETLEN VII. KEDTE5Z U 46. TELJ. 415 50

Next

/
Thumbnails
Contents