Tejgazdasági Szemle, 1925 (5. évfolyam, 1-24. szám)

1925-01-01 / 1. szám

V, ÉVFOLYAM ' ^dape-t.Vrr.Jőz^-'vJ1 TP'armu2 ........... *0Tut 6.3Z, 1. SZÁM BUDAPEST, 1925 JANUÁR 1 TEJGAZDASÁGI SZEMLE EGYETEMES TEJTERMÉKIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKLAP SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, Vili. JÓZSEF-KÖRUT 31 b TELEFON: JAzsef 118- HL AZ ORSZÁGOS TEJGAZDASÁGI SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE Felelős szerkesztő: Dr. Kovács József MEGJELENIK NAVONTA KÉTSZER ELŐFIZETÉSI ÁRA: NEGYEDÉVRE . .... 60.000 K Külföldre a leüti árak kétatere&e Postatakarékpénztári csekk számla: 49128. Ünnep után Az uj esztendő hozta meg a forgalom felszabadítá­sát s ezzel együtt a kiviteli és behozatali áruforgalmi kor­látozások megszüntetését. A korlátozások megszüntetésé­vel egyidejűleg lép életbe az uj vámtarifa, amely egy­úttal felhatalmazza a kormányt, hogy a gazdasági érdekek kívánalmaihoz képest a vámokat kivételes szükség esetén rendeletileg felemelhesse vagy leszállíthassa. Bárha a vám­tarifa felszabadításával a forgalom szabaddá lesz, azon­ban az olyan korlátozásokat tartalmaz, amelyek miatt az áruforgalom teljes felvétele nem következhet be. Egyes árukra megállapított túl magas vám lehetetlenné teszi a behozatalt, exportra kerülő belföldi tejtermékeink rend­kívül nagy adóterhei pedig csökkentik azok verseny- képességét. Mindezeknél fogva a forgalom szabadsága nem tekinthető általánosnak, mert egyes árut a magas vám miatt behozni, a vasúti szállítási dijak és a forgalmi adó miatt pedig kivinni nem igen lehet. Az export mi­előbbi megerősödése terén nélkülözzük mindazon ked­vezményeket, amelyek megadása gazdasági érdekeinkre való tekintettel elengedhetetlenek. A törvényhozás számolt a vámtarifa revisiójának szükségével, amikor a vámok leszállítására vagy felemelésére vonatkozó meghatalmazást adott az illetékes minisztériumnak. Ezen felhatalmazás gyakorlásához reményt csak akkor fűzhetünk, ha az egyes vámtételeken eszközlendő változtatások az arra il­letékes érdekképviseletek meghallgatásával történnek, mert a bürokratikus módon eszközölt és kicsinyes szempontok­tól vezetett minden változtatás csak káros eredményeket hozhat. Éppen ezért az uj esztendőben a be- és kivitel terén sok apró kérdés vár megoldásra, melyek együt- lesenpf°áják biztosítani a termelés érdekeit s a nemzet­közi forgalom teljes kialakulását. Az egészséges bel- és külforgalom kialakulásának azonban van egy súlyos tehertétele, melyet a kormány statuált, ez az u. n. kofarendszer, amelyet az uj esztendő folyamán szintén szanálni kell. A földmivelésügyi kor­mány, hogy a lakosság olcsó, sok és jó tejjel legyen el­látható, megengedte a tejkereskedelem terén az ellen­őrizhetetlen kofarendszer kialakulását. Ennek eredményei már eddig is nagyon sok irányban mutatkoztak, az ünnepek alatt különösen egyes vidéki városokban voltak tapasztalhatók, mert a dédelgetett kofák az egy százalék zsírtartalmú tejüket csekély 7—8000 koronáért mérték ki a megszorult köztisztviselőknek. Ez pedig homlekegyenest ellenkezik a közegészségügy érdekeivel, e mellett pedig a fogyasztó közönség kiuzsorázása, ami pedig nem en­gedhető meg. Ilyen körülmények között jó és olcsó tej ellátásról, egészséges bel- és külforgalom kialakulására számítani nem igen lehet, mert egy illegális belföldi verseny, ked­vezőtlen vasúti tarifa, a rendkívül nagy adók és vámok lehetetlenné teszik azt. A tejszinkrém* Irta: Prof. dr. Rahn Ottó, a kiéli tejgazdasági kísérleti és kutatóintézet fizikai osztályának igazgatója. A tejszinkrém egy fogyasztott termék, amely főképen tejszínből, tejből, cukorból, s valamely aromatikus anyag« ból áll, amelyet gyors és állandó keverés által, röviddel a fagyasztás előtt és a fagyasztás alatt, lazává és habossá verünk. Ennek zsírtartalma rendszerint 8 és ló */o között váltakozik. Előállításánál rendes körülmények között nem használunk vizet, csak akkor, ha tejporral dolgozunk. A tejszinkrémnek magas a tápértéke, mert legalább 3 %*nyi fehérjét tartalmaz. Éhez jön még a cukor és a zsir. Ezt a sokoldalú tápszert tehát sokkal értékesebbnek kell tekinte« nünk, mint a tejszínhabot, bonbonokat és a fagylaltot. Vannak azonban más , tejjel készült fagyasztott ételek is, amelyeknek igen csekély a zsírtartalma. Ezeket nem szabad a tejszinkrémmel egyenértékűnek tekinteni. A tejszinkrém előállítása aránylag egyszerű. Legelőbb is a tejszínt, tejet, cukrot, az aromatikus agyagot s egy fél 0 o zselatint alaposan összekeverünk, s csaknem a fagy­ponton hosszabb ideig állani hagyjuk. Ezután a keverék a fagyasztóba kerül, ahol abból a még benne levő meleget mélyen lehűtött sós vízzel, vagy sóval kevert jéggel ki­vonjuk. A fagyás alatt a keverék egy verő készülékkel ál* landóan kevertetik. A tömeg ezáltal lazává és habossá vá­lik. Egy liternyi keverékből körülbelül 17*—2 liternyi anyag lesz. Ä keveréket még félig folyós állapotban kiveszik a fagyasztóból és egy másik tartályban (vagy kis üzemekben ugyanabban az edényben) teljesen kifagyasztják. Ilyen módon egész keménnyé válik az anyag. Az igy készített tejszinkrémet azután tetszés szerinti formában lehet préselni és csomagolni. A különféle tejszinkrémek összetételét, azok zsirtar* talma alapján a következő táblázat mutatja: I. II. III. IV. V. VI. Viz .................................. 670 65 0 65 0 650 62-0 600 Zsir .................................. 80 90 10 0 120 16-0 180 Cukor ............................. 130 13-0 140 14 0 140 140 Zsírmentes száraz tejanyag 115 12-5 10-5 8-5 7-5 7-5 Zselatin ........................ 0 5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 A kész termék laza sajátsága nem csupán a zsírtarta­lomtól függ, hanem a zsírmentes száraz tejanyag minősé* gétől és mennyiségétől is, lényegében tehát a tejkol- lodiumtól és a tej fehérje anyagától. Ezek a tejszínhabnál is jelentőséggel bírnak, amint azt a még befejezetlen vizs* gálatok már eddig is mutatják. A táblázat azt mutatja, hogy minél több fehérje anyagot kell adni, annál kevesebb a zsir. A zselatin mint összefogó anyag szerepel. Amennyi­ben a tejszinkrémet már néhány órával az elkészítés után * A kiváló szerző közlés végeit átengedett ezen tanulmánya — német nyelven először a Heldesheimer Molkerei Zeitung ez évi 77-ik számában jelent meg.

Next

/
Thumbnails
Contents