Tejgazdasági Szemle, 1935 (15. évfolyam, 1-24. szám)

1935-01-15 / 1. szám

T“ XV. ÉVFOLYAM. *i T. Te ohne BudaoftAS '.paxmuzeum, <5zsef krt* 6. T, 1935. JANUÁR 15. TE1GAZDASAGI SZEMLE EGYETEMES TEJGAZDASÁGI, TEJTERMÉKIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKLAP, AZ ORSZÁGOS TEJGAZDASÁGI SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, L, VAK BOTTYÄN-U. 3., IIL 5. TILEFON: AUT. SI-0-88. Hivatalos órák hátfő, szerda, pántok 9—12. LAPTULAJDONOS FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADŐi özv. Dr. KOVÁCS JÓZSEFNÉ MEQJELEN1K MINDEN HÓ I5-ÉN ÉS 30-ÁN ELŐFIZETÉSI ÁRA: NEOYEDÉVRE 4.80 P, FÉLÉVRE 9 P, Egyes szám 80 fill. Külföldre a fenti árak kétszerese Postatakarékpénztári csekkszámla 49128. ÁRJEGYZŐBIZOTTSÁG: folyó hó 28-án, hétfőn d. u. 6 órakor tartja legközelebbi ülését a szövetség helyiségében. TARTALOM: 1. dr. Valkó Rudolf: Budapest tejellátásra és a milimáré kérdés közegészségügyi megvalágításban. 2. Az újjászervezett Mezőgazdasági Muzeum tejgazdasági csoportja. 3. A sajtmésteri képesítés módosítása. 4. Hírek. 5. Könyvismertetés. 6. Külföldi Szemle. 7. Budapesti tej és tejtermékpiac. 8. Piaci jelentés. 9. Külföldi piacok. Budapest tejellátása és a milimáré kérdés közegészségügyi megvilágitásban. Irta: Dr.. agr. VALKÖ RUDOLF mezőgazdasági mérnök. A szarvasmarhák gümőkórjának és fertőző elvetélésé­nek kórokozói bizonyos esetekben a tejjel kiválasztódnak és a tejet, ha csak azt nem vetik alá baktériumölő eljá­rásoknak, az emberi egészségre ártalmassá teszik. De em­lített kórokozókon kívül számos egyéb természetű fertőzés is érheti a tejet, amíg az a termelés helyétől a fogyasztóig eljut. A tej minőségéhez és tisztaságához a legnagyobb köz­ellátási és közegészségügyi érdekek fűződnek, miért is a nagyvárosok illetékes hatóságainak a tejellátás kérdésének irányításánál, közegészségügyi szempontból úgy a tej egészséges, fertőzetlen, mint annak hamisítatlan voltára kell figyelemmel lenniök. Ez a felismerés az utóbbi évtizedek során oda veze­tett, hogy nyugateurópa kultúrállamaiban, úgyszintén az U. S. A. nagy városaiban majdnem kizárólag olyan tejet engednek közfogyasztásra forgalombahozni, amelyet elő­zőleg a technika mai fejlettségének megfelelő berendezé­sekkel és felszerelésekkel ellátott, ú. n. várositejellátóüze­mekben hygiénikus kezelésnek vetnek alá. Ez utóbbi alatt a tejnek mechanikai úton történő tisztítása, pasztőrözése és ezt azonnal követő mélyhűtése értendő. A szaktudo­mány, valamint jeles orvosok egyöntetűen megállapították, hogy nagyvárosok tejellátására egyedül az ilymódon ke­zelt tej felel meg, mivel egyrészt a helyesen alkalmazott pasztőrözés megöli a tejben levő kórokozó baktériumokat, egyidejűleg megóvja a tejnek jó ízét, valamint rendkívül értékes biológiai és physiológiai tulajdonságát és neveze­ssen — ellentétben a tej forralásával — életképes álla­potban hagyja a táplálkozásra oly fontos vitaminokat. Az üzemileg kezelt tej jelentőségét teljes mértékben igazolták azok a nagymértékben fellépett typhus, száj és körömfájás és egyéb járványos betegségek, amelyek világ­szerte bebizonyított módon nyers tej fogyasztástól szár­maztak és amely járványok szinte teljes mértékben meg­szűntek ott, ahol a nagyvárosok tejellátását az üzemileg kezelt tej rendszerén építették fel. Fokozza e rendszer je­lentőségét nevezetesen Budapesten az a tény, hogy Ma­Eacia-Separaiorok e HUiö- és /éggydríó/elepek, tejgazdasági gépek, tej- elömelegitök, pásztorok. Tejszállitókannák, tejgazdasági bádogáruk, vaj- és sajtgyártási gépek és eszközök, tejvizsgálati műszerek és vegyszerek elsőrendű minőségben, igen mérsékelt árak és kedvező fizetési feltételek mellett kaphatók. £acta Separator Tejgazdasági Gép- és Hűtőberendezési Vállalat k. f. t. Budapest, Vili. kerület, Üllői-út 14. szám. — Telefon: 40-0-29. ' Árjegyzékkel és költségvetéssel díjtalanul szolgálunk. ^

Next

/
Thumbnails
Contents