Textil-Ipar, 1933 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1933-01-15 / 1. szám

сг оЗ 33 1/17t Budapest, 1933 január 15. VI. évfolyam. 1. szám II 1 Ы ! . í* * h \ «Л l j <1 Állandó melléklete liiiaTr ét „HUcK ] Pelelós szerkesztő Szerkesztőség és KiadóhiVatab Dr RADÓ GÉZA BudajjeslYT. Hunyadi fér 7SZ Társsserkeszíó: RABÖ BELA Teleiorv 282-70 és lói-8Ó Legközelebbi számunkban : MAGYAR TEXTILTECHNOLOGUSOK LAPJA Előfizetési ár egy évre 24 pengő Megjelenik havonta kétszer. ~ Hirdetési dij ; 1 mm sor 1 hasáb szélességben számonkint 40 fill. Postatakarékpénztár 40542 szám Redaktion und Administration Budapest, VI., Hunyady-tér Nr. 7 Erscheint monatlich zweimal. Anzeigepreis 1 mm Höhe der 85 mm breiten Spalte —'40 Pengő. Ung. Postsparkassa No. 40542 Nagyszabású fésüsfonógyár létesül Magyarországon A Textil Ipar már hónapokkal ezelőtt megírta, hogy Ausztria legnagyobb gyap- jufonó konszernje, a báró Rotschild és a báró Guttmarin családok érdekeltségé­hez tartozó Vöslauer Kammgarnspinnerei azzal a tervvel foglalkozik, hogy az egyre növekvő gyapjú fonalszükséglet ellátására .Magyarországon nagyszabású fésüsfonó- dát létesit. Az előzetes tárgyalások -— mint teljesen megbízható forrásból érte­sülünk — eredménnyel végződtek és most már mint pozitívumot közölhetjük, hogy az uj magyar fonógyár építkezését és felszerelését március hónapban meg­kezdik és a munkálatokat olyan gyors tempóban fogják folytatni, hogy az uj fonóüzem ez év júliusában megkezdheti üzemét. Az uj fésüsfonóda Sopronban épül fel. Sopron városával a V öslauer megbízottai a kérdést minden részletében letárgyal­ták már, a vonatkozó megállapodások alá vannak Írva, a kormány a legtöbb kedvezményt az uj gyár részére biztosí­totta. A végleges tervek szerint egyelőre 15 ezer orsóval indul meg a gyártás. A fes­tett Kammzugot a Vöslaui fogja szállí­tani az uj fonodának továbbfeldolgozás céljából. Az évi termelés 500.000 kilóra fog rúgni. A gyapjufonal feldolgozóipar, különö­sen pedig a gyapjuszövőgyárak az uj fonoda létesítését a legnagyobb szimpá­tiával fogadják. Ez a szimpátia két tény­beli adatra vezethető vissza. Az egyik az, hogv a V öslaui konszern óriási vállalko­zás. amelvnek a termelése évenként kb. 5 millió kilóra tehető, a másik ok pétiig, hogy az uj magyar gyapjufonóda semmi körülmények között sem fog szövetgyár­tásra berendezkedni és igy a magyar gyáraknak nem kell uj konkurenciától tartani. Kötszövöttáru nagykereskedőből kötöttárugyáros Az utóbbi időben egyre több textil­szakmabeli nagykereskedő cseréli fel a mesterségét a gyárossággal. A jövő fogja megmutatni, hogy helyesen tesznek-e. Most egy újabb szerepcseréről számol­hatunk be. A Weisz és Fabriczki köt­szövöttáru cég megvásárolta a Very-Fine Király-utcai kötődét. Beszéltünk az uj gyárossal, aki elmondta munkatársunk­nak. hogy a Very-Fine üzemét modern gépekkel látják el, a munkatermeket lé­nyegesen megnagyobbítják és gyársze- rüen fognak divat kötöttárukat és gyer­mek kötött cikkeket gyártani és forga- lombahozni. A Weisz és Fabriczki cég­nél ezzel a tranzakcióval kapcsolatban egyelőre semmiféle változás sem lesz, sőt az uj kötöttárugyár gyártmányait sem a W eisz és Fabriczki cég, hanem továbbra is a Very-Fine hozza piacra. Az üzem technikai vezetőjéül az uj tulajdonosok az eddigi társtulajdonost. Hegedűs De­zsőnél szerződtették. (Levél a szerkesztőhöz) Mélyen tisztelt Szerkesztő ur! Egy tönkrement, öreg keres­kedő Írja Önnek ezeket a sorokat azzal a kéréssel, szíveskedjék nekik b. lapjában helyet szorítani, mert úgy érzem, hogy e le­velemben foglalt önvallomás másoknak is önokulásul szolgálhat. Esztendők óta keserű a reggelim, mert a hajnali újságok­ban parlamenti tudósítás számol be elkeseredett képviselői fel­szólalásokról. hogy ebben az országban, főként pedig Budapesten, a kereskedelem és az ipar pusztulásra van ítélve és évek óta nem tudom lenyelni a feketémet, mert azt még koromfeketébbre festi a déli lap vezércikke, amely arról siránkozik, hogy megint legördült örökre egy pesti kereskedés rolója, mert nálunk min­den tönkremegy. Én öt év előtt mentem tönkre. Nagyon csúnya, nagyon fe­kete nap volt, amikor két létrás ember leszedte az elfakult cég­táblát, amely közel negyven éven át dacolt az idők viharával. Ez után a szomorú nap után én is teli tüdővel szívtam magamba a nyilv ánosság számára szánt Kol-Nidre-ket a kereskedelem pusz­tulásáról, hiszen bennük foglaltattak az én siralmaim is. Egy szép napon azonban csodálatos fordulat állott be. Egész­ségi állapotomban bizonyos változásokat észleltem, amiket öreg háziorvosom a magas korral járó következményeknek tulajdoní­tott és azt javasolta, hogy gyakori szédüléseim ellen úgy véde- kezhetem. ha többet sétálgatok a szabad levegőn. És elindultam sétálni. A Tabánba. És nem találtam sehol sem az egykori szép Tabánt. Elpusztult. Lebontották. Füstös téglák, mohával benőtt malterhalmazok jelezték csak a helyét. Könny szökött a szemembe. Hát itt minden, minden az enyé­szeté V Még ez is? És mentem kábultan messze, ki, a szabadba. De az ut végtelennek tetszett. Egyszerre csak szivdobogva álltam meg egv uj, délibábszerü, csodálatos városrész előtt. Valahol a Ferry Oszkár-utca tájékán. Uj utcák, uj terek, uj paloták, uj villák. virágos balkonok, gyermekjátszóterek, uj utcanevek, uj szobrok . .. Amikről soha nem hallottam, soha nem olv astam .. . Tönkrementem. Ráérek sétálni. És séta közben észreveszem, hogy eltűnt Pest régi gázvilágitása. Ellenben megvakulok a vil­lamosreflektorok és Neon-reklámlángok kábító fényétől. A ló- vasutat sem látom sehol. Égszínkék autóbuszok dudálnak min­denfelé és bennük olyan kényelmes, ruganyos bőrfotelek, ami­lyenek a mi ifjúkorunkban csak vezérigazgatók dolgozószobái­ban voltak. Gummirádlist sem látok, se fiákeros lovakat, ellenben délelőttönként gurnmikerekü repülőgépek berregnek a fejem fö­lött. És látok fényes, uj üzleteket, emberáradatokkal telt uj áru­palotákat, amiknek azelőtt se hire, se hamva nem volt. A sze­mem előtt mint hangyák zsibongnak a villamosreklámok, ház­tetőkön égő plakátok, hirdetőoszlopokon tengeráradatai az öles falragaszoknak, amelyeken uj művészek uj gyárak uj produktu­mait hirdetik hangzatosán. 67 éves vagyok. Fiam is van. Aki most 41 éves. A fiam huszonegy évvel ezelőtt megszökött a szülői háztól. Nem akart a pult midié állni. Elment inkább parkettáncosnak. Ma is vala­hol Brazíliában csavarog. Ellenben a napokban találkoztam egy kereskedő kollégámmal. Aki 72 éves. Szomorúan újságolta, hogy az unokája, aki mindössze 24 éves, kikergette az üzletből, ma­gához ragadta az üzletvezetést, áttörette a falakat, uj cégtáblá­kat festetett és külföldi tapasztalatai alapján újjászervezte a céget. Nagyapját nem is engedi be a boltba- Apanázst ad neki. Nem akar maradi embert látni az üzletben. Szerkesztő ur, adjon helyet soraimnak, engedje kitenni a lapjába hogy nem igaz az, hogy itt nálunk műiden tönkremegy, ellenben az igazság az, hogy egy uj világ keletkezett, uj embe­rekkel. uj üzleti elvekkel, akik nem a Tegnapnak, nem is a Mának, nem is a Holnapnak, hanem a Tizévmulvának élnek és csak az egy igaz, hogy aki nem követi ezt az iramot, az menthetetlenül elpusztul, lezuhan a mélységbe, azt elragadja az örvény, mint engemet... Tisztelettel Sch. J. ELSŐ MAGYAR CARTONLEMEZGYÁR RT BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY-UT 86. TELEFON: 295-74* О GYÁRI VÉDJEGY О о Gyárt : lexiiladjuizíáló papiroLaí egy- és kétszinben (duplex), felcele csomagolópapírt. Újabb egyiptomi pamutszállitásról tárgyalunk Nem igaz azf hogy minden tönkre megy Budapesten tartózkodik Polnauer kon­zul, akinek a közvetítésével az egyiptomi kormány és a Pesti Magyar Kereske­delmi Bank, mint a magyar pamutfonó­dák megbízottja között tárgvalások in­dultak meg 4—5000 bála egyiptomi pa­mutnak a magyar fonóipar részére való biztosítása céljából. Tekintettel arra. hogy macofonalakban a hazai (eldolgozó ipar­nak állandó szükséglete van. magvar részről megvan a hajlandóság a felaján­lott mennyiség átvételére. Megbízható helyről nyert értesülésünk szerint a tár­gyalások eredményes' befejezése két hé­ten belül várható. nincsenek elvi ellentétek __ mégsem jött létre a nyomókartel E hó 10.-én az összes magyar nyomógyárak vezetői Becsben konferenciára ültek össze, hogy lolytassák és esetleg befejezzék azokat a már hónapok óta folyó tárgyalásokat, amelyek a ma­gyar nyomottárupiacon dúló egészen abnormális árharc megszüntetését és a gyártás racionali- zálasat célozzák. .Mint bécsi tudósítónk jelenti, a gyárak értekezletén resztvettek Goldberger Leó, Ágoston Manó és Jossua Richard vezérigazga­tók, továbbá a Magyar Textilfestőgyár elnöke és egyik pesti igazgatója, végül a Wiener Bank­verein két igazgatója a Felmaycr-gyár részéről. Az összes elvi ellentéteket sikerült ezen az ér­tekezleten eliminálni, megegyezés azonban még­sem jött létre, mivel a Kartonnyomógyár meg­vétele tekintetében, különösen pedig a Hitel­bank által szabott magas vételárt illetőleg az érdekelteket nem lehetett közös plattformra hozni. OLÁH SÁNDOR HIMZŐGYAR berendezkedett perzsautánzatoknak (Krimmer) minden színben és szélességben való gyártására. A cikk igen jól sikerült és főleg a konfekcióipar veszi ruhadisz és gallér célokra, úgyszintén a sapka- és kalap­ipar, valamint a gyermekkelengye készítők. —■— WIRTSCHAFTEH FERENC KENDŐGYAR be­állított 5 kézigépet frottier-áruk gyártására. és WEISS GYAPJÚ KALAP ÉS TOMPGYÁR ALAPITTATOTT 1868-BAN FŐTELEP : III. KÉR. BÉCSI-UT 100. FIÓK : ;VIII. RAKOCZI-UT 73. EXCELSIOR HARISNYAGYÁR RT BÉKÉSCSABA Nagybani lerakata : BUDAPEST, VU. ROMBACH-U 2|c 1 e lefon 80-5-45, 80-4-59 FODOR SÁNDOR Budapest, V. Szent István-tér 3. Üzletvitelemet kiterjesztettem az eddiginél jelentékenyen nagyobb mértékben mindenféle fehéráruk, tarkánszött-, damasztáruk és egyéb cikkek saját kikészítésére Állandó nagy raktár szőnyegekben, ágyteritökben, takarókban stb. )*) h

Next

/
Thumbnails
Contents