Textil-Ipar, 1937 (10. évfolyam, 1-26. szám)

1937-01-15 / 1. szám

Kézikötésü, magas nyakzáródásu beige-pullo- ver, érdekesen behorgolt halszálka díszítéssel. (Modell: Squarenina, Becs). Fotó: Manassé. Előfizetési ár: egy évre 24 pengő. Hirdetési dij ; 1%, sor 85 %i-es hasábszélességben 50 fillér, 65”%n-es hasábszélességben 40 fillér. FŐSZERKESZTŐ Dr. RADÓGÉZA Telefonszámaink: 1-282-70 és 1-161-86 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület, Hunyadi-tér 7. szám SZE RKESZTÖ RADÓ BÉLA .negfeledkeztek arról, hogy az egész ipar­ban kiépítsék a közösség érdekeltei is számoló egységes termelési és áruérté- kesitési frontot. Tizenöt kövér esztendő után keserves szűk esztendők jöhetnek a textiliparra, ha az egész termelési ágazatban nem tör­ténik a legsürgősebben erőteljes össze­fogás, hogy a több szem többet lát, több agy több gondolatot termel elve alapján barátsági szerződések, egyezmé­nyek létesülnének arra vonatkozólag, hogy ki mit és miből mennyit termel­jen, s közös blokád alá vétethetnének az árrombolások fő fészkei. Drucker Gézának és Ágoston Manónak BEIHER SAHDUH Fl» zsinór-, gomb-, gumiszalag- *» paszományáruk gyártást Budapest, VII. Kaxlnczy-utc* 13 TELEFON: 1-3S2-20 ALAPÍTVA 1ЯСП Magyar kesztyű és kötszövöttáru gyár LÖFFLER SÁMSON BUDAPEST, VI. DESSEWFFY-U. 11 Telefon: 1-276-32 I I KARMAN MIHÁLY PASZOMÁNYÁRU GYÁR Városi lerakat : V. Erzsébet-tér 5. Gyár: VI. Jász-u. 110 Telefon : 1-829-53. kerestetik... Nc.r. mese. \em fi'rntéina. A legko­molyabb valóság. Textilszakembert ke­resnek sürgősen egy vezető gyárvállalat­hoz, akinek a mai állástalan diplomás világban csillagászati számnak tetsző, fantasztikus összeget, havi ötezer pengő fixet kínálnak. Az áll ás, amelyet be kell tölteni, me­rőben különbözik a »reprezentatív« ve­zető pozícióktól. Nem zöldtapétás dupla­ajtó mögött való titokzatos elzárkózás, nem az előszobában feltűnően csinos ve­zértitkárnő elhelyezése, nem luxusautó­tartás. nem kormány főtanácsosi cim sür­gős elérése után tett diplomatikus lé­pések sorozata, nem к о n fe re ti c i ázás, nem mondain életmód kívántatik a jelentke­zőtől, hanem tiszta és világos koponya, beretvaéles ész, sas-szem, acélos ideg, hideg vér és főként példás szerénység, mert meg kell elégedni egy kevés butor- zatu szobával, amelyben csak egy íróasz­tal, és egy munkapult, egy kollekció- szekrény. néhány szék áll rendelkezésre, nincsenek bűvös csengettyűk, lábbal meg­nyomható, pedálos vészjelzők, hogy re­ferensek száguldjanak be hajlongva, ha­nem tárvanyitva az ablakok, melyeken át meg kell látni, hogy mi minden uj a nagyvilágban és csukatlanul az ajtók, hogy mindenkit, aki valami egészséges ötlettel jön. azonnal meg lehessen hall­gatni. Az irodaszerszám kurta ceruza s egy blokkfüzet. Ez utóbbira fel lehet firkantani egy évtizedre szóló munka­tervet .. . Sajnos, mint lapzártakor értesülünk, a fejedelmi dotációju állásra mindezideig nem találtak megfelelő embert, hogyan is találhattak volna, hiszen nem is je­lentkezett . .. Most derült ki, 1937 legelején, a szo­morú és feljegyzésre érdemes valóság, hogy ’ \ textiliparunkban feltűnően kevés a vezetésre alkalmas szakember, s mindjárt leszögezhetjük a tényt is, hogy mindabban, ami eddig történt, fő­részben a szerencse, a konjunktúra s az önként kínálkozó termelési és érté­kesítési alkalmak végeláthatatlan soro­zata is közrejátszott. Most, hogy csordultig a pohár, vagyis elérkeztünk a túl produkciós magaspontig, most, hogy a szokvány unalmas sablonná vált, most, hogy az árukészleteket az ár- rombolás baciüusai veszélyeztetik,megállt az ész, megállt a tudomány, s azok az érdekeltségek, amelyek milliós befekte- tésii üzemeiket le nem állíthatják, szak­ember után rikoltanak, aki kelendős és versenyképes uj portékák kreálásáról és piacáról gondoskodnék. S ilyen szakember nincs ... Nem kutatjuk, nem firtatjuk, hogy a tizenöt év alatt, amikor is gyerekcipői­ből — viszonyainkhoz képest — mért- földes csizmás óriássá fejlődött textil­iparunk, kinek és kiknek hibájából ma­radt el a megfelelő szakemberek kikép­zéséről, illetve utánpótlásáról való gon­doskodás és kik voltak azok a rövid­látók, akik magukba zárkóztak főnöki tróntermeikben, s csak az autárkiás ál­lamok önellátásában önként adódó kon­junktúra által kövérre hizlalt bevételi pénzeszsákokat simogatták, miközben lapunk újévi hasábjain megjelent, s meg­szívlelendő tanácsai ne csak pusztában elhangzott szózatok maradjanak, hanem legyenek a textilipar zászlajára irt és mielőbb megvalósítandó jelszavak. Az egyezményekbe való tömörülés és kartellirozás segíthet csak a tulproduk- ció okozta bajokon s csak ez az egyet­len hatásos ellentámadás az önköltség alá nyomott árak vehemens offenzivájá- val szemben. Uj alkotó szakemberek hiányát átme­netileg kitünően pótolhatja az okos és józan üzletemberek összefogása, hogy a textilgyáripar kis intelligenciájú, tehát a termelés nívójában és az áruértékesítés módszereiben éppen nem válogatós része magával ne ránthassa a szakadékba az egész, jobb sorsra érdemes szakmát. És nézzünk utána, hogy közben uj talentumok fedeztessenek fel, akik nem egymást majmolva, hanem egymást fris­sebbnél frissebb ötletekkel több és szebb munkára serkentve, visznek szint és pezs- ditő vérkeringést a textilipari termelésbe. Gyakorlati tapasztala­tok a műrosttal kevert pamutáruk ki készítésénél Irta : FISCHER PÁL, az óbudai Fehérítő-, Festő- és Kihészitőgyár igazgatója A kormány ismeretes rendelkezése, amely devizapolitikai okokból kötelezte a magyar szövőgyárakat, hogy pamut­áruikhoz olyan fonalakat használjanak fel, amelyek a pamutnyersanyag mel­lett legalább 10o/o-ban műselyemrostot (Fiocco, Vistra, Zellwolle) is tartalmaz­nak, uj feladatok elé állította a pamut- fonodákat és szövődéket. Ezek a fel­adatok a fonodáknál elsősorban fonás- technikai problémákban nyilvánulnak meg. mig a szövőgyáraktól — amelyek­TELEFON: 2-964-80 Kötőlonalah Horgol-' pamut Himzőpamut Kézimunka gyapjuíonatah Vaaionalgyár Bérmercerizáló Bérfehérítő SchüUer és Társa r. f. ям <o%> X. évfolyam. 1. szám. Budapest. 1937. január 15. Kérjük lapunk barát ш1, hogy az 1937. évi előfizetési dijai mielőbb utalják át címünkre! Ötezer pengő havi iizetéssel szakember

Next

/
Thumbnails
Contents