Textil-Ipar, 1940 (13. évfolyam, 1-26. szám)

1940-01-12 / 1. szám

WW^r 5M-' ... ...400GÍ B udapest, 1940. január 12. XIII. évfolyam i. szám­ÁLLANDÓ MELLÉKLETEIN „A DETAILISTA1 „MAGYAR TEXTILTECHHOLOGUSGK LAPJA* „A KÖTSZÖVŐ1 Előfizetési ár: egy évre 36 pengő. Hirdetési díj: 1%, sor 85 mjm -es hasábszélességben 60 fillér, 65 -es hasábszélességben 50 fillér. Telefonszámaink: 420-771 és 420-772 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület, Hunyadi-tér 7. sz. A haszonkulcsok kérdése és a textilkereskedelem írta: KRASZNER LAJOS, az OMKE alelnöhe A legutóbbi betekben a gazdasági élet problémái között első. vonalba került a kereskedői haszonkulcs kérdése. A napi­sajtó különösen az árdrágitási bírói el­járások során bőven foglalkozik ezzel a problémakörrel, — de, sajnos, nem min­dig tárgyilagosan. Mert amig sokszor ál­talánosító következtetéseket vonnak le egyik-másik árdrágitási ügyben hozott Ítéletből, amelyek pedig aránylag örven­detesen kis százalékban terhelők, — el­hallgatják a vádelejtéssel vagy felmen­téssel végződő eseteket, amikor tehát a független bíró Ítélete teszi rá a keres- kedők árkalkulációjára a jogosság pe­csétjét. Veszedelmes jelenség ez a ke­reskedelem szempontjából, amely a mai súlyos viszonyok között végzi a maga becsületes munkáját, tie még veszedel­mesebb a köz szempontjából, mert most, amidőn minden gazdasági ág harmoni­kus együttműködésére van szükség, semmi sem volna károsabb, mint néhány — valóban igen szórványos — árdrági­tási esetből kifolyólag kereskedőellenes hangulatot szítani és ennek a sokszáz­ezer embernek kenyeretnyujló, az ország életében fontos szerepet betöltő foglal­kozási ágnak munkáját ezzel is megnehe­zít eni. Valóban szükséges tehát, hogy a kér­déssel minél komolyabban foglalkozza­TOLNAI TEXTILMÜVEK R. 1. BUDAPEST, V. SZENT ISTVÁN-TÉR12 divatszövet és selyemujdonságai Íz­lésben, jóságban és árban minden igénynek megfelelnek, Gyapjukendői mégis a legjobbak. MAöY A. IS. AUDIOS gépszíj- és műszaki BŐRÁRUGYÁR R. T. BUDAPEST, V. KERÜLET KATONA JÓZSEF-U. 9-11 TELEFON: 113-703 és 120-262 Gyárt: bőrhajtószijakat, műszaki bőrárukat, textiltechnikai bőrárukat a legjobb minő­ségben, elsőrendű kivitelben. Szakszerű tanácsadás minden szí technikai kérdésben. „TRIUMPFLEX” gépszij a modern gépi üzem legjobb hajtószíja nak, kiküszöbölve minden szertelenséget és demagógiát. Ilyen komoly hangot el­sősorban a szaksajtótól várhatunk és ép­pen ezért helyesen teszi a Textil-Ipar Újság, ha ezt a kérdést napirenden tartja és módot ad arra, hogy a t‘ xtilkeres- kedelem méltányos kívánságai t nyilvá­nosságon keresztül is illetékei: tényezők elé jussanak. Úgy hiszem, felesleges a kereskedelmi haszonkulcs kérdéséhez elvi szempontból hozzászólni. A kereskedelem szabadsága és megkötöttsége fölött folyó elvi viták ma már nem időszerűek. A tény az, bogy a megváltozott viszonyok között az egész magyar kereskedelem szivesebben vál­lalja és szinte egyöntetűen kívánja a haiszonkulcsok megállapitását, — sem­hogy alaptalan vádaknak, kellemetlensé­geknek és felesleges zaklatásoknak le­gyen kitéve. Helyesebb tehát, ha a szük­ségszerűségekkel számolva, igyekszünk e kérdést a sürgetések és kifogásolások útvesztőjéből abba az irányba terelni, amely a kereskedelem megnyugtatásá­hoz, a fennálló aggodalmak eloszlatásá­hoz, a iogyasztóközönség bizalmának újraéledéséhez és . a gazdasági életnek az adott viszonyok között is lehetséges mozgási szabadságához vezet. Gyakorlati szempontokból szemlélve tehát a kérdést, a legfőbb kívánság az, hogy a kereskedői haszonkulcsokat az egyes szakmák, illetve a szakmákon be­lül különféle áruk, valamint az üzletek különbözőségére való tekintettel állapít­sák meg. Ami mindenekelőtt a szakmákat illeti, magától értetődik, hogy más-más ha­szonkulccsal dolgozik például a fűszer- kereskedő és a textiles. De maradjunk csak a magunk szakmájánál, a textil­kereskedelemben a kereskedők számos kategóriájának költségei s igy természe­tesen a megállapitandó haszonkulcsai ba­josan hozhatók közös nevezőre. Egészen más rezsiköltségekkel dolgozik a külön­leges divatárukkal foglalkozó belvárosi О О luxuscég, mint egy esetleg ugyancsak a Belvárosban dolgozó nagyáruház, amely kizárólag tömegárukat hoz forgalomba. Ugyancsak más a költségtétele a belvá­rosi üzletnek, mint annak, amelyik pl. a főváros külső perifériáin működik. Ha pedig kilépünk a főváros területéről: az egyes vidéki városok vagy községek nagysága, a lakosok száma, vásárlóképes­sége, a sajátos helyi viszonyok különbö­zősége, az üzletek rétegeződóse, a szo­kásos lakbérek és munkabérek mind oly tényezők, amelyek a rezsiköltségeket messzemenően befolyásolják. De ugyan­csak kihatással van a költségtételekre az üzlet által forgalombahozott áruk mi­lyensége, minősége és mennyisége is. A divatnak alá nem vetett tömegcikkeket árusító üzlet nem kénytelen rezsiköltsé­geibe kalkulálni — ' agy legalább is nem nagyobb mértékben — az idényenként visszamaradt, divatjamúlt, napszítta, po­ros stb. kirakatárukat és maradékokat. Az üzletek kategorizálásával van ösz- szefüggésben túlnyomórészt a személy­zeti illetmény is, miután az előkelőbb üzletek természetszerűleg magasabb kép­zettségű, nagyobb jövedelmet éhező al­kalmazottakat kénytelenek tartani. Je­lentékenyen megterheli az ilyen üzletek ügyvitelét a drágább berendezés, a fé­nyesebb portál, a ragyogó kirakatvilá- gitás. nagyszabású reklám és propaganda tetemes költsége, az idénycikkek elma­radhatatlan áresése és nem utolsósorban a divat változandősága, ami időnként egészen számottevő tételeket eladhatat­lanná tesz. Már pedig, ha a divat vál­tozásainak különösebben kitett textíliá­kat a kereskedő a szezon alatt nem értekesiti, üzleti tőkéjét immobilizálja és kamatveszteséggel is megterheli forgal­mát, nem beszélve arról, hogy a tőke­hiányban szenvedő cégek többnyire drá­gán vásárolnak és esetleg nem is azt az árut kapják, amit megvenni szeretnének. Az üzletkör kitérj ed ettsége is befolyá­solja a rezsiköltségeket. Azt az üzletet, amelyik egy nagyjában állandó vevőkör­rel számol s ennek megszerzése érde­kében nem kell különösebb befektetése­ket eszközölnie, természetszerűleg kisebb rezsi terheli. Ezzel szemben pl. a szabóiparosokkal dolgozó, évenként két­szer, néha háromszor is nagyobb minta- gyűjteményt többezer példányban, jelen­tékeny költséggel ezétküldő textilcégek­nél e többletkiadás tekintélyes össze­gekre rúg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az elmérések következtében be­állott veszteséget, mert köztudomású, hogy egy vég textilárunál az elmérési veszteség aránylagosaii növekszik az áru f ela prózásáva I. A rezsiköltségek rovására írhatjuk a hitelezési ügyletek természetszerű vele­járóit: a kamatveszteséget, a késedel­mes fizetés kamattöbbleteit, a behajt­hatatlanná vált követelések leírását, a perköltségeket és sajnos, a fizetésképte­lenségeknél szenvedett veszteségeket is... Nem hanyagolhatjuk el a számvetésnél a rezsi legelemibb költségeit: a közter­heket. az OTT és MABI járulékokat, a fűtés és világítás készkiadásait, a poeta- és telefondijakat, a csomagolási költsé­geket, de mindezeken kívül a különböző jutalékokat, információs dijakat; propa­ganda, utazási költségek, a berendezés természetes avulása és az üzlet fenntar­tásával kapcsolatos újévi ajándékok és egyéb temérdek apró-cseprő kiadás is sokat nyom a latban. Kétségtelen tehát, hogy a kereskedői haszonkulce megállapítása rendkívül bo­nyolult, szerteágazó művelet, amelynek igen sok tényezője van. Megnyugtatóan ezt a kérdést csak olyanok intézhetik el, akik részleteiben is töviről-hegyire ismerik a kereskedő munkáját és tel­jes jószándékkal arra törekednek, hogy ezt a munkát valóban lehetővé tegyék. A kereskedőtársadalom életérdeke kö­veteli meg a haszonkulcsok mielőbbi megállapitását, de méltán kívánja azt is, hogy a tárgyalásokba az érdekképviseleti szerveket, a vérbeli kereskedőket fel­tétlenül bevon ják. A gazdasági élet rend­jét, tehát a köz érdekeit, csak az a meg­oldás fogja szolgálni, amely — a »sza­bott ár« talapzatán — figyelembevesz minden lényeges szempontot és nem megnehezíteni, hanem könnyíteni kívánja a kereskedői tevékenységet. TELEFON: 2-964-80 Köiőfonatak Horgolópamut Himzőpamui Kézimunka gyapjuíonalah Vaaíonalgyár Bérmercerizmó Bérlehéritő Schüller és Társa r. k Budapest, VII. R ó n a - a. 95 NEUWINCER és GYÖNGYÖSI F К S T ó D E BUDAPEST, III. SZENTENDREI-UT 51-55. T. 162-843 paszományárugyár Gyá» • o°‘ FLOR FONALAK-at PAMUTFONALAK-at cérnázva, mercerízálva, perzsáivá ELSŐRENDŰ MINŐSÉGBEN gyárt éi szállít: =} Budapest, XIV. Telepes-u. 51. Tel. 297-840 l.llllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll ______________ ÖRÖKÉLETÜ KLÖPLI FÜGGÖNY. ÄGY-ASZTALTERITÖ MODERN - ELEGANS - HÄZILAG MOSHATÓ MINDEN MÉRETBEN KAPHATÓ! CSAK A PIROS &WCU'ib PECSÉTTEL VALÖDÍ Г Gyártja: VORSTEHER Budapest. Vk Ankcrköz 1-3 MINDEN SZAKÜZLETBEN KAPHATÓ! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN

Next

/
Thumbnails
Contents