Textil-Ipar, 1941 (14. évfolyam, 1-26. szám)

1941-01-10 / 1. szám

qQ 33 Budapest, Í94Í. január ÍO. • XIV. évfolyam 1. szám 4** да Állandó mellÉkletiink A DETAIUSTA“ „MAGYAR TEXTILTECHNOLOGUSOK LAPJA“ „A KÖTSZÖVO“ „TEXTIL INDUSTRIE ZEITUNG“ „MÉLYNYOMASOS KÉPES SZÄM“ Előfizetési ár: egy évre 36 pengő. Hirdetési dij: 1 sor 85 %,-es hasábszélességben 60 fillér, 65 -es hasábszélességben 50 fillér. Postatakarékpénztár! csekkszla szám 40.542. 1 Telefonszámaink: 420-771 és 420-772 Szerkesztőség és k.a.Jhivatal: Budapest, VI. kerület, Hunyadi-tér 7. sz. A textilnagy­kereskedelem áruellátása A Textil-Ipar bjság állandóan napi­renden tartja a textil kereskedelem áru­ellátásának ügyét. A textilkereskedelem egyik legnehezebb problémája lett ez a kérdés azoknak a kényszerű megszorítá­soknak következtében, amelyeket a há­borús viszonyok nemcsak a hadviselő, hanem a semleges országoktól is egész Európában megkövetelnek. A tétel i^ egyszerű. A nyersanyagbehozatali nehéz­ségek miatt természetszerűleg csökkent a termelés, ennek pedig magától érte­tődő következménye az, hogv megszorí­tásokat kellett életbeléptetni a kereske­dők áruellátásánál is. Az illetékes kor­mánytényezők bölcs és előrelátó intéz­kedéseket tettek a készáruk igazságos szétosztása érdekében. Ezekre az intéz­kedésekre feltétlenül szükség volt, meri olyan helyzet állott volna elő, hogy egyes tőkeerősebb vagy jobb összeköttetések­kel rendelkező cégek nagy készleteket szerezhettek volna be, mig mások telje­sen elestek volna az áruellátástól, ami nemcsak üzletük romlását és egziszten­ciájuk elvesztését eredményezte volna, hanem az alkalmazottak ezreitől is el­vette volna a munkát és kereseti lehe­tőséget. A korlátozásokra tehát feltétlenül szükség volt s a kereskedelem első perc­től kezdve teljes megértéssel fogadta az életbeléptetett intézkedéseket. Még in­kább fokozta az áruelosztás ellenőrzé­sének szükségességét az a körülmény, hogy a legutóbbi esztendőben nagyszám­ban alakultak uj textilkereskedő, első­sorban nagykereskedő cégek, amelyek­(Fotytalás a 2. oldalon) Fogjuk szorosan egymás kézéi! Küzdelemben, testet-lelket őrlő küz­delemben él most minden dolgozó em­ber a föld hátán. Keserves harcot vív a létért és az ország gazdasági létéért a magyar textilipar és kereskedelem is. Ennek a kegyetlenül kemény küzdelem­nek a részleteit fölösleges fölsorolni, mert aki ezt a betűt olvassa, aki csak a magyar textilszakmához tartozik, akár kicsiny, akár nagy, akár gépek százait igazgatja egy szemrebbenésével, akár magárahagyatva görnyed pultja fölé, tisztában van e létharc okaival. Háború dühöng a nagyvilágban, kevés a nyers­anyag, nincs behozatal, kevés az áru. Vért verejtékező gonddal és zseniális le­leménnyel pótolják azt, ami pótolható, hogy az orsók forogjanak, a gépek kat­togjanak, a kémények füstöljenek, a kezek dolgozzanak. Iís a közönségnek legyen testre való ruhája, a munkásnak meg kenyere. De a nagy gazdasági csata közben vannak pihenő percek is. Ezek sem a teljes megnyugvás percei. A szakember ilyenkor lihegve megáll és — körülnéz. Számbaveszi az eszközeit és lehetőségeit. Mérlegel és osztályozza tapasztalatait. Mi vált be és mi nem vált be? A szám­vetésnek ilyen pillanataiban az igazság és a józanság, az önérdekét védő okos­ság és a holnapot méregető előrelátás szavára hallgatva, mindenkinek el kell ismernie, hogy e gondsujtotta időkben a szakembernek egyik legmegbízhatóbb és legjobban bevált segítőtársa — a jó szaklap! A szaklap világosítja fel az uj eljárásokról, a technika legfrissebb vívmányairól, a pótanyagokról és mind­Ha lejárt az előfizetése újítsa meg époly lelkiismeretesen, amilyen lelkiismeretesen és pontosan szolgáljuk Ont közérdekű munkásságunkkal. Nekünk nincs ünnepünk, nincs pihenőnk, nincsen megállásunk, minden percünk, minden idegszálunk a textilszakmáé. Harcolunk a textil gyáriparért, hogy továbbra is gyárthassa közszükségleti és divat anyagait és harcolunk rendületlenül a textilgyáripar ikertestvéréért, a magyar textilkereskedelemért, hogy a törvény biztos alapján állva bonyolíthassa le üzleteit. Gyáros, iparos, nagykereskedő, detailista, mérnök, technikus, üzletvezető, kirakatrendező és mindenki, ahineh exisztenciája a textilszahmához van kötve, egy percig sem lehet meg a „Textil-Ipar Újság“ nélkül! Akinek lejárt az előfizetése, haladéhialanul újítsa meg és saját ér­dekében igyekezzék uj hiveket toborozni előfizetőink táborába, hogy sza­vunk és tekintélyünk nagyobb, s hírszolgálatunk az eddigit is felülmulóbb lehessen, Az előfizetési dijat (egész évre P 36.—, félévre P 18.—) 40.542 számú postatakarékpénztárt csekkszámlánkra szíveskedjék átutalni! arról, amit szinte percről percre talál­nak ki világszerte e behozatali nehéz­ségek, a nyersanyaginség és az árucsere hiányának leküzdésére. Maga a textil­iparos és textilkereskedő el van zárva a világtól. Nincs módja a tájékozódásra. Nem tudhatja: határainkon túl mi min­dent találnak ki, mennyi leleménnyel, milyen találékonysággal, mekkora szak­mai fantáziával, egy Flammarion, Wells, Jókai, vagy Jules Verne képzeletére em­lékeztető módon alkalmazkodnak a perc­ről percre változó viszonyokhoz, a nagy gazdasági világháború esélyeihez és sze­szélyeihez. Hogy mindezt a szakember megtudja, hogy mindenről azonnal tájékozódást kapjon, hogy a maga működési terüle­tén az uj módszereket villámgyorsan al­kalmazza, ahhoz olyan szaklapra van szüksége, amely megőrizte külföldi kap­csolatait, mindenről nyomban tájékozó­dik és mindent azonnal közöl olvasóival. A textiltechnika most pillanatról pilla­natra ugrásszerűen fejlődik, mert — a viszonyok erre rákényszerítik. A textil­iparos, de a textilkereskedő is, szinte percről percre uj helyzetekkel áll szem­ben. A jó szaklap lehet csak Útmutatója ezekben a folytonosan változó helyze­tekben. A jó szaklap betűiből fonódik az a modern Ariadne-fonál, amely őt elkalauzolja a mostani helyzet labirin­tusában és kivezeti az útvesztőből. A jó szaklap lépésről lépésre követi a technika, az ipar és a kereskedés vál­tozásait. Elmegy a hivatalokba, figyeli a Vendeleteket, észreveszi az összes in­tézkedéseket és benéz a legkisebb boltba is, észrevesz mindent, értesül mindenről, hogy aztán — - elvigye a maga értesülé­seit, tapasztalatait a legkisebb cégekhez is, ahol textilárut gyártanak és textiláru­val kereskednek. Nagy oktalanság volna azt hinni, hogy a szaklap luxus! A szak­lap ma kevésbbé nélkülözhető, mint bé­késebb, nyugodtabb, normálisabb idők­ben. Minél több a szakma gondja, an­nál jobban rászorul a szaklap fölvilágo- sitásaira és tanácsaira. A szaklap ebben a nehéz küzdelemben a legjobb hajtárs: együtt él az iparral és a kereskedelem­mel, megosztja annak gondjait, össze­nőtt vele. Nemcsak szűk látókörre vall az, ha valaki a szaklap tájékoztatásáról lemond, hanem — erkölcsi képtelenség is a szaklaphoz hűtelenné válni! Az előrelátó és öntudatos textiliparos és ke­reskedő ma jobban ragaszkodik a szak­laphoz, mint azelőtt. Tudja, hogy együtt kell átvészelnünk ezeket az időket, egy­más kezét szorosan fogva, egymáson se­gítve, egymás gondját megosztva. Szoli­daritásból. És a leggyakorlatiasabb jó­zanságból ! TELEFON: 2-964-80 Kötőfonaíah Horgolópamut Himzőpamut Kézimunka gyapjúiénálah Vasíonalgyár Bérmercerizáló Bérfehéritő Schüller és Társa r, t Budapest, VII. R ó n a - a. 95 KARMÁN paszományárugyár v V**0* *V Qjá' ' KOKRON JÓZSEF és FIÁI KÖTSZÖVÖTTARUGYAR - FÉSÜSFONÓGYAR fehérítő- és festőgyAr HÓDMEZŐVÁSÁRHELY „CELITAL“ áTLáTszá HÁRTYATASAKOK elsőrendű kivitelben FÉNYLEMEZEK (PRESSPAN) gyári lerakata : FREUD ADOLF Budapest, V. Vadász-utca 3 8. Telefon: 118-543 • Alapítva: 1908 ÖRÖKÉLETÜ KLÖPLI FÜGGÖNY. AGY-ASZTALTF.RITÖ MODERN - ELEGANS - HÁZILAG MOSHATÓ MINDEN MÉRETBEN KAPHATÓI CSAK A PIROS СдрсиЮ) PECSÉTTEL VALÓDI ■ Gyárija: VORSTEHER Budapest VI.. Ankerkői 1-Э MINDEN SZAKÜZLETBEN KAPHATÓI MEGJELENIK MINDEN MASODiK PÉNTEKEN^

Next

/
Thumbnails
Contents