Vas- és Fémmunkások Lapja, 1929 (35. évfolyam, 1-24. szám)

1929-01-11 / 1. szám

2. oldal * VAS- ÉS FÉMMUNKÁSOK LAPJA j* i. szám „A kiváltak és a Szövetségben maradt esztergá­lyosok, gépmunkások stb. szakmák szervezőbizott­sága együttesen készítse elő a szakmai titkár ügyét elintéző titkos választást és amennyiben a jogosult tagok titkos szavazása Hackspacher István mellett többségben nyilvánulna meg, úgy semmi kifogást nem emelne Szövetségünk egyetlen illetékes fóruma sem, hogy Szövetségünk keretében Hackspacker István legyen az esztergályosok, gépmunkások stb, szakma vezetője. Amennyiben a titkos választás eredménye Hack- Bpaeher István részére kisebbséget jelentene — mély sajnálattal bár —, do nincs a Szövetség illetékes fóruma abban a helyzetben, hogy a kivált és a Szövetségben lévő esztergályosok, gépmunkások stb. , szakmának titkosan megnyilvánuló akaratával l szembeszálljon.“ Központi vezetőségünk ezen határozatát a követ­kezőkkel indokol' : „Amidőn központi Szövetségünk fönti állásfogla­lását megtette, elsősorban számolt azzal a vasipari munkások széles rétegeiben megnyilvánuló óhajjal, amely a béke megkötése érdekében különösen az utóbbi időben - megnyilvánult. De számolt azzal Is, bogy a mind nyomasztóbban nehezülő mozgalmi tevékenységünknek igen nagy akadálya egyik ve­zető szakmának egymással való szembenállása. Mindezekre való tekintettel szegezte le magát amellé az álláspont mellé, hogy amennyiben a leg- ílletékesebbek, tehát a kivált és a Szövetségben maradt esztergályosok, gépmunkások stb. szakmák ■ óhaja az, hogy Hackspacher István vezesse az ügyeket és ezt az óhaját kielégíteni akarja, illető­leg az elé semminemű akadályt nem gördít. Úgy véli á központi vezetőség, hogy ezzel az állásfogla­lással eleget tesz a széles körben megnyilvánuló békevágynak, másrészt az amugyis nehézkes moz­galmi ügyek vitelét könnyebbé kívánja tenni. Központi vezetőségünknek másrészt figyelembe kellett venni azt is, hogy amennyiben a leghiva­■ lottábbak, a kivált és a Szövetségben maradt eszter­gályosok, gépmunkások stb. bizalma titkos szava­zással Hackspacher István ellen nyilvánulna meg, úgy nincs meg az erkölcsi lehetősége annak, hogy na illetékesek titkosan megnyilvánuló akaratát a központi vezetőség nullifikálja s azt figyelmen kívül haffyva, Hackspacher Istvánt mégis ott alkal­mazza, ahol a szavasás alapján ellene megnyilvá­nuló akarattal állandóan súrlódásba kerülhet és a békét a Szövetség keretén belül veszélyeztetné. ,Mindkét szempont szemelőtt tartása elsőrendű kötelesség volt, mert ezek figyelmen kívül hagyá­sával helyes állásfoglalást tenni lehetetlen volt, a Uráliak, valamint a Szövetségben maradottal,-, ér­dekeit igazságosan szolgálni csak így lehetett.“ A fonti határozat birtokában a kiváltak bizalmi- testülete december hó 12-én ült össze és a kérdés „ob­jektiv és alapos“ megvitatása után ngy döntött, hogy „ezeket a föltételeket nem fogadhatja el a béke alapjául, ilyen körülmények között a további tár­gyalásokat nem látja célravezetőnek és a tizes tár­gyalóbizottságtól visszavonja a megbízást. Ezen előzmények után pedig a bizalmitestülct kijelenti, hogy a százszázalékos likvidáció nem képezbeti többé alapját semilyen tárgyalásnak.“ Hogy szaktársaink teljesen tisztán lássák az ügyet, meg kell magyaráznunk azt a boszorkányos gyorsa­ságot, ami miatt a bizalmiférfitestület ezt a határo­zatát meghozta. Amint már említettük, közvetlen az országos közgyűlésünk után olyan hangok hallatszot­tak, hogy a kiváltaknak eszük ágában sincsen a békét megkötni, ami egyben azt is jelenti, hogy Szövetsé­günk hozhat bármilyen határozatot, ők mégsem hő­kölnek. Ezt igazolja a bizalmitestület határozata, amikor kimondja, hogy most már a százszázalékos likvidálás sem érvényes többé, ügy tudjuk és a té­nyek is így bizonyítják, hogy a kiváltak összes kö­veteléseiket száz százalékban foglalták össze. Ha te­hát most ezen föltétel alapján sem hajlandók a bé­két megkötni, úgy ez azt jelenti, hogy a százszázalé­kos követeléshez most még hozzá fognak csatolni né­hány százalékos követelést csak azért, nehogy vala­hogyan a száz százalék mellett a béke létrejöhessen. A bizalmitestület még ennél is tovább menve, mind­járt u tárgyalóbizottságot is föloszlatta, nehogy az „oliigyetlenkedje“ a dolgot és a békét valahogyan megkösse. Ilymódon tehát most cgynéhányan, akik­nek ez érdekük, teljesen nyugodtan alhatnak, mert hiszen ezek után a béke megkötésére egyelőre még kilátás sincsen. Ugyanekkor szükségesnek tartjuk, hogy szaktár­cáinkat más vonatkozásban is fölvilágosítsuk. Ugyanis a kiváltak a gyűléseiken, lapjukban és röpirataikban mindig arra hivatkoznak, hogy Szövetségünkben nin­csen demokrácia, de ugyanekkor a saját személyük­ben jelölik meg a demokrácia megtestesítőit. Nos, nézzük csak meg, hogyan is állunk ezzel a demokrá­ciával. Szövetségünk a tárgyalások egyikén azt javasolta, hogy aZ esztergályos-titkári állás pályázat utján töl­tessék be, amelyre Hackspacher is pályázhat. így ma­gyarázza ezt a demokrácia is. Csakhogy a kiváltak­nak nem olyan demokrácia kell, amely nem Hack- spaciier, hanem más, erre alkalmasabb ember meg­választását eredményezhetné. Szövetségünk a béke kedvéért később eltért ezen álláspontjától és hozzá­járult ahhoz, hogy a jelölést tv kivált és a Szövetség­ben maradt esztergályosok szervezőbizottsága esz­közölje. Azután itt van egy másik küvotelés, amely szintén «■kiváltak demokráciáját dicséri. Ezen követelés sze­rint Hackspacher mint a szakma titkára visszatér a Szövetségi í, a szervezőbizottságban mindaddig mű­ködik, amíg a taggyűlés a titkárt meg nem vá­lasztja. Ez aztán demokratikus állapot. Hackspacher a titkár, ö működik és irányit a szervezőbizottságban, oz a szervezőbizottság készíti elő a titkárválasztást stb. Ha azonban még igy sem sikerülne a tagokkal Hackspachert titkárrá választani, akkor — amint azt a százszázalékos likvidálásban követelik — a Szövet­ség Hackspachert ennek ellenére is mint tisztviselőt tartozik alkalmazni. Van azonban ez más formában is. A demokrácia legelemibb követei黩 — igy írják a kiváltak egyik rőpiratukban —, hogy az emberek maguk határozza­nak afelől, hogy mit akarnak. Ez azonban csak el­méletben van igy, mert a gyakorlatban ennek éppen az ellenkezője történik. Szövetségünk vezetősége ha­tározatának indokolásában azt mondja, hogy abban az esetben, ha a leghivatottabbak, a kivált és a Szövetségben maradt esztergályosok és gépmunkások bizalma stb. titkos szavazással Hackspaeher ellen nyilvánulna meg, úgy nincs meg az az erkölcsi le­hetőség, hogy az illetékesek titkosan megnyilvánuló akaratát a központi vezetőség nullifikálja és a meg­nyilvánuló akarattal ellentétben Hackspachert mégis alkalmazza. Ezzel szemben a kiváltak bizalmifórjiai éppen ebben, az igazi demokrácia megnyilvánulásá­ban látják a béke megkötésének akadályát. Vagyis I a kiváltak demokráciája szerint az érdekeltek hatá­rozhatnak amit akarnak, Haekspaehernek mégis tisztviselőnek kell lenni és akik Haekspaehernek bi­zalmatlanságot szavaztak, azok kötelesek legyenek őt vezérnek tekinteni és vele együttdolgozni. Bár még folytathatnánk, mégsem tesszük, mert úgy véljük, hogy szaktársaink a fontiekből további magyarázat nélkül is tisztán láthatják azt a csúnya játékot, amelyet a kiváltak vezetői a demokrácia leple alatt űznek, hogy igy uralmukat továbbra is föntarthaesák. MOZGALOM Munkaadói „méltányosság“ Lapunk hasábjain már több ízben ismertet­tük a budapesti bádogos- és szerelőmesterek magatartását, amely a szerződés meghiúsítá­sát eredményezte és rámutattunk az igazi okokra. Most ti nevezett testület egy újabb körleve­let bocsátott ki. amelyben ismétli, hogy a szerződésnélküli állapot még a multévi novem­ber hó 1-én következett be és fölszólítja tag­jait, hogy a tiszta helyzetet teremtő űrlapot sürgősen szerezzék be. Milyen jó nekik! Vau hatalmúk, hogy egy­oldalúan negligálják a tételes törvényt. A munkásság lörvénybiztositotta fölmon- dási jogát azonban nem akarják csak úgy minden nélkül elkobozni, különösen, mert a bíróság már eddig is sok esetben nem adott nekik igazat — és körlevelük utolsó bekezdé­sében igy Írnak: „Bár a munkabérele tekintetében a szerződés megszűnése következtében a testület tagjai szabad kezet nygrlefi, mégis arra. kérjük, hogy régi, megbízható munkásaikkal szemben a munkabérek tekintetében a méltányosság ál­láspontjára helyezkedni szives legyen“ A „móltáuyosság“-ot már mi ismerjük még abból az időből, amikor a szerződés biztosí­totta a béreket, most elképzeljük magunknak, hogy a „szabad kéz“ idejében milyen lehet ez. Itt is csak a munkások összetartása, szervezeti ereje lesz az, amely méltányosságra fogja kényszeríteni a mestereket és talán az a kö­rülmény, hogy a „nyugodt munkamenetet biz­tositó“ szerződés megszűnt és vállalni a bérek nagyságát illetően nehezen lebet. Szaktárcák, készüljetek a tavaszi küzdel­mekre! A vas- és éreöntők szervezőbizottsága ezúton is fölszólítja azou munkanélküli tagjait, akik 55 évüket túlhaladták, hogy február 1-én a szakma titkáránál segélyezésük végett jelent­kezzenek. Fölhívás a villany- és telefonszerelő szaktár­sakhoz. A téli időszak estéi bőséges lehetőséget nyújtanak arra, hogy a mühelyi munka után rendelkezésre álló időt szaktársaink előnyösen kihasználják olymódon, hogy szakmai képzett­ségüket fejlesszék. Az elektrotechnika, roha­mos fejlődését minden szakmunkásnak ponto­A Magyarországi Vas- és Fémmunká­sok Központi Szövetsége kötelékébe tartozó műszerész- és rokonszakmabeli munkások 1929. évi január 26-án, szom­baton este pontosan 149 órai kezdettel a vas- és fémmunkások székhazának dísztermében és összes helyiségeiben (VIII, Magdolna-utca 5—7) zártkörű nagy báli estélyt rendeznek, amelyre tisztelettel meg­hívja a szaktársakat és szaktársnőket a rendezőség. Személy jegy előre váltva 2 pengő, a hely­színen 2-50 pengő. Családjcgy *2 hölgy, 1 ur) előre váltva 5 pengő, a helyszínen' 6 pengő. Jegyek kaphatók a rendezőség tag­jainál, valamint VIII, Magdolna-utca ä—7, I. emelet 5. Estélyi ruha nem kötelező. Vége reggel 5 órakor. A tiszta jövedelem a szakmabeli munkanélküliek' .segélyezé­sére lesz fölhasználva, miért is fölülffaeté- seket köszönettel fogad és szaklap utján nyugtáz a rendezőség. A. tánczenei az első­rangú Boiidy-jazzbaud. a szórakoztató ze­nét szalonzenekar szolgáltatja. sau követni kell. mert aki ezt nem cselekszi, lemarad a fejlődés utján, egyben pétiig szak­mai ismereteik hiányában gazdasági helyzetet is kockáztatja. Hosszú évek egyetemes törekvései megvaló­sították mindazt, amit eddig nélkülözni kel­lett: egy modern munkásotthont. Ma mar egészséges, világos és minden tekintetben meg­felelő helyiségek állanak szaktársaink rendek kezesére. A kulturmunku érdekében való tevé­kenykedés és különféle szórakozások bőséges változatai teszik kellemessé és élvezetesse szak­társaink részére az uj szövetségi székházbaji való tartózkodást. Azok a szaktársak tehát, akik tanulni vagy szórakozni akarnak, mind­ezt a saját szakmájuk keretében az uj otthon­ban bőségesen megtalálhatják. Közelebbi, illetve részletes fölvilágositást a villanyszere­lők szakmai csoportja ad, hétköznapokon dél­után 6—8-ig, vasárnap délelőtt 8—12-ig a Mag­dolna-utca 5, földszint 6. számú irodában. Bádogosok és szerelők, akik a régi szakmai Otthon-alapra fizettek, bezárólag március hó 1-ig jelentkezzenek a lefizetett összeg fölvétele céljából az Otton-bizottságnal. A bronzmüvesek, rézlakatosok és fémnyomók szervezőbizottsága fölszólítja mindazon szak­társakat, akik még nem váltották be a kará­csonyi bélyegeiket, hogy ebbeli kötelességük- nek haladéktalanul tegyenek, eleget. Azok a szaktársak, akiknél karácsonyi bélyegek van­nak elszámolásra, jelentkezzenek a szakma tit­káránál. A Váci-uti területi szervezőbizottság határo­zata alapján minden csütörtökön 6—8 óráig-, minden szombaton 5—8 óráig, valamint minden vasárnap délelőtt 9—12 óráig a szervezőbizott­ság tagjai hivatalos órát tartanak a Váci-ut 97. szám alatti Munkásotthonban. A fönti hiva­talos idők alatt befizetések is eszközölhetők. Fölhivja a szervezőbizottság a környékén lakó és dolgozó szaktársakat, hogy a szervezeti és mozgalmi kérdésekben a hivatalos idő alatt forduljanak a szervezőbizottsághoz. Vigyázat, esztergályosok! A csehországi Wolter Automobil- und Motorenfabrik Jimo- nicában (Prága mellett) külföldön esztergá­lyosokat keres. Óva intjük a szaktársakat attól, hogy ennél a, cégnél munkát vállaljanak, mert munkanélküli esztergályos Csehországban is sok van és csupán azért nem kap a gyár eszter­gályosokat, mert szinte elképzelhetetlen^ al csony munkabéreket fizet. Ez okból a gyár t vábbi intézkedésig esztergályosok részére ssi goru zárlat alatt áll. GYŰLÉSEK, ÉRTEKEZLETEK Minden szaktárs tartsa kötelességének a gyűlé­seken és értokezU* eken való pontos megjelenési Az armatúra-, rézáru- és csillárgyárakban dolgozó összes rézesztergályosok és gépmunká­sok január hó 18-án, pénteken délután 6 órakor a Szövetség házában (Magdolna-utca 5—7, I. emelet 9) rendkívül fontos napirenddel együt­tes értekezletet tartanak. Pontos megjelenést kér a szervezőbizottság.. A határozat értelmé­ben az értekezlet napján túlórázni nem szabad, •az értekezletkor ülők a szaklapban lesznek meg­róva, •■";_ t A bronzmüvesek, rézlakatosok és fémnyomók január bó 20-án, vasárnap délelőtt 9 órai kez­dettel taggyűlést tartanak. Napirend: 1. Szer­vezőbizottság jeleutése. 2. Munkanélküliek se­gélyezése. 3. Indítványok, interpellációk. Szak- társak! A szakma munkásai igen nehéz időket élnek és ez okból igen fontos kérdések kerülnek majd megvitatás alá. Szükség lesz igen fontos határozatokra is, amelyeknek csak az esetben lesz kellő súlyúk, ha a szakma munkásai kivétel nélkül valamennyien ott lesznek a taggyűlésen. Mindenki agitáljon a taggyűlés sikere érde­kében. A vas- és rézesztergályosok, gépmunkások, hengerészek és martinmümunkások összes bi- zalmiférfiai január hó 17-én, csütörtökön dél­után 6 órakor a Szövetség házában rendkívül fontos napirenddel értekezletet tartanak. Pon­tos megjelenést kér a szervezőbizottság. A gyáripari lakatosok február 8-áu, vasárnap délelőtt 0 órakor küldött-taggyülést tartanak. Fölhívjuk az üzemek vezető bizalmifér fiai), hogy a küldöttek név- és lakcím jegy zekét, va- " lamint helyicsoporl-számát legkésőbb: .január 20-ig föltétlenül jelentsék be. Küldetési arány: minden ténylegesen szervezett 5 tag.után 1 kül­dött. Küldött lehet minden olyan tag, aki nyolc hétnél több járulékkal elmaradva nincs. Megrovás. A Hofherr és Sehrantz-gyári ■esz­tergályosok január hó 6-áu megtartott érte­kezlete szigorú megrovásban részesíti azokat a szaktársakat, akik az értekezleten nem voltak jelen. Az illetők figyelmeztetnék, hogy ismé­telt esetben szaklapunk utján né vies lesznek majd ebbéli kötelességük teljesitcséiv tek'-' ■ litva. Laboratóriüihavató taggyűlés. A Vas- és Fémmunkásszövetség rádióesoporl ja január 20-án. vasárnap, délelőtt 10 órakor taggyűléssel kapcsolatosan _ ünnepélyes keretek között avatja föl a Szövetség rádiólaboratóriumát, melyre minden rádiókedvelő szaktársat tisztelettel meghív a rádiócsoport vese-tősége.

Next

/
Thumbnails
Contents