Magyar Vasmunkások Lapja, 1944 (5. évfolyam, 1-5. szám)

1944-01-15 / 1. szám

ah •?ftr A MAGYARORSZÁGI VAS- ÉS FÉMMUNKÁSOK KÖZPONTI SZÖVETSÉGE HIVATALOS KÖZLÖNYE Kéziratot nem adunk vissza. A Szövetség tagjai a lapot díjtalanul kapják Megjelenik minden hónap 15-én. Ötödik évfolyam, Y. szám. Budapest, 1944 január 15 Szerkesztőség és kiadóhivatalt Budapest Vitt, Magdolna u. 5 Tel: 138-068 L: AZl‘l[rt Jubileumi és segédavató ünnepélyünk «K i Au j Lélekemelő ünnepi esemény aajlott 1« decem­ber ljl-én, -vasárnap délelőtt Szövetségünk dísz­termében. Ünnepi közönséggel telt. meg zsúfo­lásig dísztermünk és megállapíthattuk, hogy az ünnepeiteken kívül képviselve volt a vas­ipari szalítna minden ágazata, tehát együtt volt a nagy vasascsalá.d. Az ünnepi esemény keretében közel kétszáz 25 éves tag jubilált és mintegy 600 fiatal vásas került avatásra. Aki végigtekintette a komoly férfikorban lévő jubi­lánsok táborát és a ragyogóarcú fiatalok tö­megét, megnyugvással állapíthatta meg, hogy érdemes volt eddig a vasas-célkitűzésért fára­dozni, de érdemes a jövőben is tevékenykedni, mert a fiatalság nagyszámú jelentkezése bizto­síték a jövő küzdelmeinek eredményeire. Az ünnepély magasszínvonalú műsor keretében zajlott le, amelyet Szövetségünk mandolinzene­karának kellemes számai nyitották meg. Sze­replésüket a, megjelentek nagy tapssal hono­rálták. Utánuk Vásárhelyi Zoltán karnagy vezetésével Szövetségünk dalkara énekelt el­ragadóan, a legnagyobb tetszésnyilvánítás mel­lett. A zene- és énekszámok ntán Kabók Lajos szaktárs, Szövetségünk titkára mondotta, el ünnepi beszédét a következőikben: A világtörténelem legtragikusabb idején ismé­telten ünnepelni jöttünk össze, mert. úgy érezzük, hogy ilyen vérzivataros időkben még fokozottabb mértékben van szükség a mindent, átfogó együtt­érzés kifejlesztésére. Központi vezetőségünk nevében bensőséges szeretettel és igaz barátsággal üdvözlöm a jelenlévő harcostársainkat, akik a folyó esztendő­ben töltötték be 25 esztendős tagságukat. Hasonló bensőséges szeretettel és igaz barátsággal üdvözlöm új kor embereit, azokat a fiatal szaktársakat, akik a folyó esztendőben felszabadultak és a felnőtt szakmunkások soraiba léptek. Bensőséges szerete­tünk és igaz barátságunk a megjelent vezető szak- társainknak. vendégeinknek és mindazoknak, akik megjelenésükkel megtisztelték ünnepélyünket. Jelen­létük buzdítás és bátorítás mindannyiunknak, amire az ©lkövetkezendő nagy küzdelmeinkhez szükség van. Huszonöt esztendővel ezelőtt, amikor jubiláns szakíársaink a szervezett vasipari munkásság tábo­rához csatlakoztak, szintén vérözöm borította a föld­teke legnagyobb részét. Ezekben az időkben Szövet­ségünk tevékenysége szintén korlátozott, volt, mint most, azonban jubiláns szaktársaink mégis hozzánk csatlakoztak, mert felismerték gazdasági célkitűzé­seink helyességét, a szocializmusban rejlő igazságo­kat, továbbá azt, hogy célkitűzéseket, csakis a. szer­vezkedés útján lehet megvalósítani. Az elmúlt 25 esztendő a küzdelmek (sorozatát jelenti, amelyből kivették az őket megillető részü­ket jubiláló szaktársaink is. Ezekben az időkben a tőkés osztállyal szemben sokat kellett harcolni, a nyolcórai munkaidőért és a megélhetést biztosító bérekért. Mindezeken felül harcolni kellett az elmúlt negyedszázad alatt a munka alkotmányáért, a szo­ciális követelések kielégítéséért, mert a tőkések ridegen szembehelyezkedtek követeléseinkkel. Az elhatalmasodott vasipari tőkések nem értettek meg bennünket, ezért nagyon sokszor hosszú, nagy arányú, kemény küzdelmekre kényszerítettek. Ha szövetségi szempontból vizsgáljuk az elmúlt 25 esztendőt, megállapíthatjuk, hogy ez volt egyben szervezeti életünknek fénykora harcokban és meg­erősödésben, de volt részünk bőségesen támadások­ban és üldöztetésedben. Gazdaságilag átéltük a leg- .ragyogóbb konjunktúrákat, de részünk volt a leg pusztítóöb gazdasági válságokban is. A legkiválóbb és a legragyogóbb tevékenységünk után elérkez­tünk a legpusztítóbb üldöztetések időszakába. För­telmesen gonosz módon agyaltak ki ellenünk min­dent, amit alkalmasnak tartottak megsemmisíté­sünkre, de minden üldöztetés és gonosz terv elle­nére itt vagyunk, eszménkbe vetett hitünk rendít- hetetlenségéve! ég meggyőződéssel teszünk eleget kötelességünknek a legvészesebb időkben is. Ezek­ben a vészes időkben is ünnepeljük jubiláns harcos­társainkat, mert múltban) tevékenységüket nagyra becsüljük.' és közreműködésüket jövendő harcainknál elvárjuk. Hálatelt szívvel nyilvánítjuk köszönetüniet jubi­láns szaktársainknak áldozatkészségükért, állhata­tosságukért és rendíthetetlenségükért, amely például szolgálhat az ifjú utódoknak. Itt kell. megemlékeznem Szövetségünk 40 éves fennállásáról és egyben azokról, akik a megalakulás esztendejétől megszakítás nélkül minden vészben és viharban kitartottak a szövetségi eszme mellett, ahonnan már csak a hala szakíthatja el őket. Köszönet öreg harcostársak példátmutató harcos tevékenységtekért és ígérjük, hogy az általatok ki­taposott útról soha le nem térünk és tanítástokat hűséggel követjük. Köszönettel fordulunk ez alkalommal jubiláló harcostársaink feleségeihez és hozzátartozóihoz, az áldozatkész proletárasszonyokhoz, akik dicséretre- méltó magatartásukkal lehetővé tették hitestársuk­nak, vagy legközvetlenebb hozzátartozójuknak, hogy a munkásmozgalom nagy ügyét szolgálhatták, nagyon sokszor a meleg családi otthon mellőzésével. Jól tud­juk, hogy a hitestárs, a közvetlen család mily nagy szerepet játszik a mozgalomban résztvevőkre. A proletárasszony hősies önfeláldozása, lemondása ad harcosokat nehéz küzdelmeinkhez. Kérjük is a proletárasszonyokat, a proletár családanyákat a további hősies önfeláldozásra, lemondásra. Magatar­tásukkal adjanak módot, lehetőséget, buzdítást a proletár apa. vagy a proletár fiú számára, hogy gát­lás nélkül vehessenek részt a munkásság felszabadí­tásáért folyó magasztos küzdelemben. Az ifjú gárdához a következőkben szólott Kabók szaktárs: Jubiláris ünnepélyünk díszes csokrában Ti vagy­tok a legszebb díszítő virágok. A világtörténelem legnagyobb hadviselése idején akkor csatlakoztok hozzánk, amikor ellenünk sorozatos üldöztetés folyik, amikor minden eszközt alkalmasnak tartanak, amelytől elpusztításunkat remélik. Ti mégis sorainkba álltatok a szocializmus eszméjét és a szakmai szolidaritást szolgálni, ezért nagyon becsü­lünk benneteket és biztos tudattal reménykedünk, hogy elődeiteknek méltó, .lesztek. Fiatal szaktársaim! Ti befejeztétek tanoneéveite- ket és annak minden keserűsége után kerültetek a tanult vasipari szakmunkások táborába. Megjele­nésieket tanúbizonyságnak tokinijük arra vonat­kozólag, hogy részt kívántok venni a vasipari mun­kásság elkövetkezendő nagy küzdelmeiben. Erre való tekintettel szívélyes barátsággal és szeretettel üdvözöllek benneteket és meghajtjuk előttetek az elismerés zászlóját, mert akkor álltok sorainkba, amikor a legnagyobb megpróbáltatást és megfélem­lítést, valamint a le"-több kísértést kül kiállanotok Csatlakoztatok hozzánk akkor, amidőn ellenfele?' és a mindenkori hivatalos hatalom mindent ellm tett, hogy eltérítsen benneteket az öntudatos kásmozgalom útjáról. Mégis itt vagytok köz* mert az ármánykodások dacára megtalált igazsághoz vezető utat. Befogadunk b< sorainkba szívesen és örömmel. Tűzzétek V küzdelmeinkben való részvételt, amelyh vezeti vasas-tábor teljes mértékű t-ámo tosííhatom. Fiatal szaktársaim! Gondoljátok jól fontos történelmi nevezetességű idén elkövetkező időkben is szükség var megfelelő helyzet kialakítása érd az időkben nagy fontossággal b sag helyén legyen, mert nagy r jövő feladatainak megoldásúi) tehát bennünket, fogadjátok • egyszóval emelkedjetek fel a V vonalára. Amikor munkára fiatal szaktársaim, gondolja/ sohasem latolgatták a, várhat? fárdóztak n jövőért. Ebből teni és elődeinkhez, hns> ismerve, dolgozni a jövőért1 mán ez a feladat. Befogad/______, _____________, ú központi vezetőségünk fekü. h’yu itjuk segítő kf ?uk teljesíteni történelmi a jövő kérdéseinek vizs ható, hogy a mnnkáspr nak. mégis hirdetik, ínit megelégedésére lennénü Benne élünk egy elm amely az egész földkor érdekli. De ennek a v; a vége és a háború világ. Ezt az alakulás' 1^ arra fel kell készühi bogy ez újjá és mási lesz és betölti réméit kell tenni sorainkat, a magunk javára fo: Szövetségünk ezt a • óta és szolgálja továt KULTUREST Rendezik az épület címen január hó 2 dísztermébsn, mely gálták jubiláns szaktársaink negyedszázadon át ée szolgálják a jövőben is. Ehhez a küzdelemhez hív­juk fiatal szaktársainkat és reméljük, hogy megértő lelkesedéssel végzik el a rájuk háruló munkákat. Az ősrégi népek így karácsony táján a világosság győzelmének örömére tüzet gyújtottak és úgy örvendeztek. Az ősrégi népek győzelmi ünnepének idején gyújtsuk meg mi is a demokrácia fáklyáját és ennek fényénél világosítsunk fel mindenkit, hogy a sötétség felett a világosságnak, a reakció felett a demokráciának kel] győzedelmeskedni. Jubileumi és avató ünnepélyünk legyen a becsü­letes, férfias fogadalom napja, az új küzdelmekre való felkészülődés kiinduló pontja. Készüljünk a jövő küzdelmeire, az igazságos társadalmi berendez­kedésért, a munka megbecsüléséért, az emberiség szociális haladásáért és nyugalmáért. Nagy tapsvihar fogadta az ünnepi beszédet és kifejezésre jutott az összegyűlt ünnepi közönségnél az összetartozandóság szükséges­sége és megerősödött a megjelent tömegben az a tudat, hogy a szervezettség erejével a jövő helyzetet megfelelően lehet a dolgozók érdeké­ben átformálni. A 25 éves tagok részéről Fiikor János szak- társ köszönte meg az ünnepélyes megemléke­zést a következőkben: Ma, ebben az Iáló ezaktár«- 1 álló fiatal ■ időket fof sei gondo maradt « tovább l sorai nkb | saink he cosai a: Ijegyetei vezetünk, újra táír hadjárat: hogy ezi vasasé? orszé péT ünnepi hangulatban, a 25 évet jubi- V fái* barátsággal a ma közibünk akkal Az a 25 év rendkívüli nehéz ián, l'e mindannyian jóleső érzés- v azzal a tudattal, hogy a reánk megbecsültük, megvédtek és fiatal szaktársak, akik ma a a sorainkból kidőlt szeHár- jtok, legyetek bá.or, igaz ha.r- aminek ma k^[tonái lettetek.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents