Viz és Világitás, 1928 (5. évfolyam, 1-24. szám)

1928-03-01 / 1-2. szám

A GÁZ, VILLAMOSSÁG, VIZ SZAKLAPJA FŐSZERKESZTŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Magyar Géniusz Nemzeti Kultúrát Terjesztő Rt. FÖMUNKATÁRS FAZEKAS JÓZSEF VI., Jókai tér 8. szám WILLHEIM GUSZTÁV Telefon: T. 255-07 és L. 983-56 Postatakarékpénztár! számia: 29.072 A villamosító mozgalomról Irta: Dr. SZILAS OSZKÁR az Erőátviteli és Világítási Rt. igazgatója Mintegy három-négy esztendeje egy igen jelentős gazdasági mozgalom játszódik le szemeink előtt, melynek kulturális és gazdasági vonatkozásai szem­beötlőéit; ez a villamosítási mozgalom. Célja, hogy a villamosenergia felhasználása mindenki részére hozzáférhetővé tétessék s az a magasabb életnívó, melyet a villamosság használata jelent mindenki részére — lakjon bár a legtávolabb eső faluban is — elérhető legyen. Egy vagy másfél évtizeddel ezelőtt e célkitűzés helyességéről, kívánatos voltáról még vita folyt, gaz­dasági és mérnöki érvek felvonultatásával kellett azt megvédeni. Ma már távolabb tartunk; a közvéle­mény magáévá tette azt a meggyőződést, hogy „electrificare necesse est“, sőt magukévá tették ezt hatóságaink is, bár ezirányú vonzalmuk, sajnos, gyakran egészen plátóinak mondható. Azok, akik a villamosítási mozgalom kulisszái mögé is kerülnek, sőt azokat tologatják, tudják, hogy a köz- és hatósági vélemények ilyen alakulása hosszú agitáció eredménye. A szakirodalomban, a szak­egyesületekben és minden egyéb fórumon másfél év­tizedes hadjáratot folytattak szakembereink az ész­szerű energiagazdálkodással járó villamosítási törek­vések népszerűsítésére; e mozgalomban magam is élénken részt vettem; amidőn 1918 őszén megjelent a kereskedelemügyi minisztérium terjedelmes emlék­irata Magyarország elektromos energiával való ellá­tásáról, melyet első szakembereink közreműködésé­vel szerkeszteni szerencsém volt, a mozgalomnak erkölcsi diadaláról lehetett beszámolnunk. Az utóbbi évek azonban meghozták a megvalósulás első komoly jeleit is, de alig hozták meg az erkölcsi siker mellé az anyagi sikert, mely minden gazdasági mozgalom erőteljes fejlődésének nélkülözhetetlen feltétele. Közvetlenül világos, hogy a villamosítási mozga­lom azok mellett, akik ma még nincsenek abban a helyzetben, hogy villamosenergia rendelkezésükre álljon, egyrészt a rdllamostelepeket, tehát a villamos áramfejlesztő ipart, másrészt pedig azokat, akik villamostelepeket, hálózatokat és berendezéseket épí­tenek, tehát a villamos vállalkozókat, villamos gyá­rakat, kábelgyárakat, vasszerkezeti gyárakat, porcéi lángyárakat, építő vállalkozókat, továbbá a gépgyá­rakat, az izzólámpa és szerelési anyag gyárakat és mindezek alvállalkozóit érdekli; ezekre nézve a vilin mosítási mozgalom fontos munkaalkalmat jelent. Ennek ellenére a felsoroltak nagyobbrésze - e munkában mint alvállalkozó véve részt —- a villamos telepépítéssel járó sokféle és bonyolult tevékenysége;! alig ismeri, holott ez üzletág egészséges fejlődése lényeges érdeke. A villamostelep vagy hálózatra vonatkozó épí­tési megbízás megszerzése, majd annak lebonyolítása, aminő egyszerű és tiszta kérdés mérnöki vonatkozó saiban, oly nehéz és bonyodalmas üzleti tekintetben. A villamostelep keletkezését gondolatban végig kísérve bölcsőjétől, tehát az első összeköttetések meg­szerzésétől a számla kifizetéséig a legkülönfélébb tényezőkkel találkozunk. Szerepel itt elsősorban majdnem valamennyi hatóság, a községiek, a megyeiek, a minisztériumok, az államépítészeti híva tál, a posta, a MÁV, a magánmérnökök és szakértők sora, azután hivatott és nem hivatott villamos vállal­kozók, ezeknek előbb felsorolt szállítói és alvállal­kozói, mindezek barátai és összeköttetései, azután áramszolgáltatók, bankok, vagy más hitelnyújtók, azon felül mint negatív közreműködők a különleges törvényhozás teljes hiánya, az idevágó tevékenység és a hitelnyújtás szervezetlensége, végül az elavult e célra alkalmatlan — közszállítási szabályzat. Nyilvánvaló, hogy hosszú, fáradságos és költsé­ges tevékenység valamely alkotásnak ennyi közre működővel való életrekeltése akkor, amikor e sok tényező együttműködésének biztosítását a felsorolt negatív mozzanatok teljesen a villamosvállalkozó feladatává teszik. Könnyű volna mindazokat a nehézségeket lefes­

Next

/
Thumbnails
Contents