Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1901 (4. évfolyam, 1-52. szám)

BETUSOROS TÁRGYMUTATÓ BARANYAVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJÁNAK 1901-iki évfolyamához. A. Alispáni jelentés...................................................... 7, 93, 193, 324. Állandó sorozó bizottság tagjairól jegyzék............................... 6. Állami mének szétosztása .................................. 12. Á llatbevitel és kivitel 20, 24, 25. 26, 33, 39. 40, 41, 46, 49, 55. 56, 57 73, 81, Í0. 96, 97, 103, 108, 115. Állategészségügyi körözések 22, 29, 34, 44, 74, 88, 92, 118, 143, 154, 160, 167, 183, 192, 199. 205 216, 228, 241, 255, 264. 272. 277, 282, 290, 298, 307, 322, 332, 340, 3Í7, 353, 364, 374, 379, 393. 398, 406. 420. Anyakönyvvezetői kinevezések......................................................34. An yakönyvi bejegyzések............................................................. 399. Á llampolgárságért folyamodók kérvénye.......................................36. Állateg észségügyi egyezmény végrehajtása iránti rendelet ■ • 51. Állati nyerstermények behozatala...................................... 57. 108. Á llami gyógyintézetek jegyzéke.......................................... 77, 162. Alko holizmusra nemzetközi szerződés...........................................78 Am erikában tartózkodók részére eszközlendő kézbesitósről • • 111. Állatok emésztését elősegítő táppor..............................................202 Állatorvosok helyettesítéséről.........................................................231. Állitáskötelesek katonai kórházba való szállítási költség vise léséről...................................................................................253. Á llatoknak sütővassal való bélyegzéséről.................................... 305. Á llami mének befogadására szolgáló istállók mikénti haszná­lásáról .................................................................................. 346. Arczképes igazolványok elnyeréséről........................................ 362. Állandó bíráló választmány határozatai ellen szóbeli fölebbe­zéséről................................................................................... 370. B. Bűnügyi nyomozásról......................................................................24. Bábaügy rendezéséről szabályrendelet....................... 17, 128, 130. Ba rjaktarovits N. Meliov konzul működése...................................20 Beszte rczebányán nyilvános kórház létesítése ............................36 Bábatanfolyam Pécsett......................................................... 103, 280. Bábák névsora a joécsi közkórházban..........................................104. B irtokosok és gazdatisztek jogviszonyain!..................................114. » Baromfi-por* gyógyszer árusítására engedély..........................151. B ékésmegyei községek neveinek megváltoztatása.......................190. Belföldi vágóhidakra állatok szállithatása..................................196. Bé késmegyei közművelődési egyesületről..................................... 268. Bedulcsik Paval körözése........................................................... 269. Bor készítéshez behozott szőlő csomagolásáról..........................2&5L B aranyamegyei törvh. utak osztályozása....................................(329) B ulbok község tüzkárosultjainak segélyezése..............................sím B eviteli vámokról jegyzék készítése............................................ 362. » Betegsegélyző* hetilap megrendelés1........................................ 370. c . Csendőrség elhelyezése Baranyában..............................................13. Cohn Arnold körözése....................................................................138. C zimerhasználatra nyert engedélyekről jegyzék..........................188. C sibák község átkapcsolása Kutt községhez..............................196. Csel édkönyvek kiállításáról........................................................... 273. Cs endőrségi szolgálati utasításról................................................ 350. Czézjegyzések ellenőrzéséről........................................................ 369. D. Dohánykertész és termelő közötti jogviszonyról.................131, 132. D iófacsemetók eladásáról............................................................... 268. I Dárdai országgy. képviselőválasztásra pótválasztás............... 309. j Dohány beváltási bizottság működéséről ....................................385 E . >Emkerum< elárusitásának tilalmáról...........................................38. E rdők telekkönyvezésére fölhívás...................................................74. Él elmiszer kiszolgálhatásához igazolvány....................... 81, 90. 98. E rdőmunkásokkal kötendő szerződések érvényesítése .... 125. Erdészeti albizottság meghívója.....................................................133 ' Építkezéseknél alkalmazott munkások bejelentése............... 151. j Erdőőri szakvizsgáról................................................................. 266. j Esküdtbir. ság alaplajstromának beterjesztéséről....................... 350. Erdei alap..................................................................................... 400. Elveszett marhalevél................................................................. 420. F . , | Fcdeztetési állomások létesítésére rendelet............... 5, 338, 404. Fö ldadókataszter revíziója..............................................................37. F egyelmi utón beszedett pénz hovaforditása..............................122. Faiskolák és fásití ok szabályrendelete......................................231. Félévi jelentés............................................................................. 244. Glescc Sándor konzul működésének megkezdéséről................ 369. Famagvak eladása......................................................................... 372. Felsősebes község tüzkárosultjainak segélyezése....................... 382. Faiskola fölügyelők kimutatása.................................................. 397. Füredi Márton színigazgató .............................. 400. F ehér kereszt...................................................................................401. G. Gazdasági munkás-segélyző pénztár tagjai közé Baranya vár­megye belép............................................................. 19. I Görcsöny községnek orsz. vásári engedély kiadatott.............47. Gyü mölcs-tenyésztési tanfolyam látogatására rendelet .... 50. Gazdasági munkás-segélyző pénztár portómentessége .... 54. Gyógyintézetek jegyzéke...................................... 77. Gőzkazánok vizsgálása..............................................................102. Gyári vállalatok által fizetendő ápolási költség ...................107. G azdatiszt és birtokos közötti jogviszonyról.......................114. G abona-futrinka elleni védekezés...........................................151. Gőzgépkezelők és kazánfűtők képesítése...............................157. Gyerm ekmenhely szervezése..................................................178. Gyógy szertárak vizsgálata......................................................189. Gazdasági munkás segélyző pénztárról............................... 127, 345. Győr város országos vására................................................ 346. Gazda sági egyesület alapszabályai......................................... 356. Gyógyszerekről árszabály........................................................ 367. H . Házaló kereskedésre körrendelet 12, 45. 54, 72, 99, 131, 163, 210, 259, 279. 280, 304, 305, 338, 401 Hevenyfertőző betegségedről kimutatás 13, 29, 43, 52, 82, 100, 104, 117, 133, 152, 180. 197, 204, 228, 269, 287, 305, 330, 352. Hernyók irtásáról rendelet.......................................................33. Honvédség póttartalékosainak kiképzése................................45. Ha mis ezüst forintosok készítési helyének puhatolása • • • • 49. Honvód-hadapród iskola alapítványairól kimutatás • • • 69, 121. Hadsereg kötelékébe tartozók árváinak neveltetése............162. Ha dsereg részére eszközlendő szállításról................... 203, 213, 331. H onvédek 1848/49 és özvegyeinek államsegélyben való része­sítéséről ............................................................................. 222.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents