Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1902 (5. évfolyam, 1-52. szám)

BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ BARANYAVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJÁNAK 1902-iki évfolyamához A. Alispáni jelentés ..................................................... 5, 77, 95, 183, 284. Álla ndó sorozó bizottság tagjairól jegyzék................................. 11. Állategé szségügyi körözések 17, 32, 44, 58, 85, 124, 132, 140, 144, 149, 155. 159, 173, 182, 189, 197, 203, 216, 228, 232, 140, 247, 257, 267, 281, 298, 318, 331, 349, 352, 357, 364, 267, 377, 382, 392. Árvízvédekezés.................................................................................. 46. Állatszállítás körül tapasztalt szabálytalanság......................... 5<>. Á llami kezelésbe vett erdőbirtok költségeinek 1902. évre való kivetése.................................................................................. 62. Anyakönyvek szabályozása.............................................................107. Á llategészségügyi rendeletek..............................................................120. Állitáskötelesek elővezetése tárgyában körrendelet.....................141. Á llami gyermekmenbely létesítése.................................................146. Állami gyermekek halotti anyakönyvi tanúsítványainak fölter­jesztése tárgyában..................................................................151. Állami közutak föntartási munkálatainál alkalmazott munkások béreinek kifizetéséről rendelet.............................................170. Ál latorvosoknak a közegészségügyi bizottságban való részvé­tele tárgyában körrendelet......................................................187. Alispán szabadsága..............................................................................191. Amerikai egyesült államokban szerencsétlenül járt magyar alatt­valók kártérítési igényeinek érvényesítése tárgyában 215. Asszonyfalva községi tűzkárosultak segélyezése..................... 227. Adriai bizt. társulat tisztviselőinek betegsegélyezése................210. Á llati betegségek ellen uj gyógyszerek titkos forgrlomba hoza­talának eltiltása.................................................................. 230. Ameisen Arthur nyomozása.......................................................... 236. Állami gondozásban levő gyermekek czimére gyógyszer ren­delés ..........................................................................................251. Abrudbányai egyház segély-kérelme............................................. 253. Anyaka nczák eladása...................................................................... 263. /Állandó választmányi előterjesztés............................................. 269. A merikai honosokkal el ánás...................................................... 275. Állatforgalom szabályozása Ausztriával.........................................361. Államtávirások igénybevétele ..................................................... 365. B . Birtokos és gazdatiszt közötti jogviszony szabályozásáról kör­rendelet .................................................................................. 17. Bee rdősitendő kopár és vízmosásos terület................................. 68. „B elügyi Közlönyben" közzétett min. körrendeletben eszközölt javítás...................................................................................... 72. Be tegszállítási költségtérilményról körrendelet.............................101. B aleset ellen biztosító-társaságról szóló körrendelet.....................102. Betegsegélyző pénztári tagok ápolási költségeik mikénti érvé­nyesítéséről ..............................................................................109. Bártía szab. kir. város tűzkárosultjainak segélyezése • • • ■ 143 Bábák ösztöndijazása.............................................................. 179, 187. „Bodegák" ipar-engedélyezése tárgyában................................. 209. B ocskorosok iparigazolvány váltása kötelezettsege tárgyában • z 15. Behivójegyek kézbesítése tárgyában............................................. 226. B esztercze-naszódvármegyei árvizkárosultak segélyezése ■ ■ • 239. Besztercze-naszódvármegyei tűzkárosultak segélyezése .... 240. „Bélyegilleték Lexikona1' ajánlása............................ 348. B ábáknak utasítás-kézikönyv beszerzése..................................... 254. ..B elügyi Közlöny'1 ajánlása.......................................................... 354. Betörések elleni biztosítás tárgyában • ..................................... 355. „B elügyi Közlöny•• reklamá ásairól............................................. 375. B aranyavármegye hivatalos lapja előfizetési fölhívás .... 376. c. Csendőrségi áthelyezés Baranyában............................................. 11. Csá ngó magyar református egyház kérelme............................. 72. C savargóktól való segély megvonás iránti körrendelet • • • 87. Czédulás tábák alkalmazása.................... .............................- 139. Csz esztreg község tűzkárosultjainak segélyezése..................... 81. Cséplési vállalkozók iparigazolvány váltási kötelezettsége tár­gyában ......................................................................................193. Császlói tűzkárosultak segélyezése............................................... 232. D . Datk község árvíz károsultjainak segélyezése......................... 74. D oruti Rózsa nyomozása.................................................................. 37. Darazsak irtásáról............................................................................ 263. Dohány-beváltó bizottságokról....................................................... 356. E. Étel és élelmiszer kiszolgáltatásáról szóló körrendelet • • • 9, 102. Egyévi önkéntesi kedvezmény elnyeréséről kézi könyv • • • 37. Egyenesad jk kezelése körüli mulasztásról.................................... 39. Erdészeti albizottság jkönyve......................................... 104, 111, 231. Építkezési szabályrendelet..................................................................126. Érvényhen levő összes rendőri tárgyú községi szabályrendele­tek beterjesztése......................................................................131. Erkölcstelen képes ábrázolatok közszemlére való kitételének eltiltása tárgyában rendelet.................................................157. E btartási szabályrendelet módosítása................................. 161, 205. É rtéknélküli hivatalos postaküldemények kézbesítése tárgyában körrendelet ..............................................................................169. Elmebetegek gyógyintézetbe szállítása........................................... 229. Erdőóri szaktanfolyamokról........................................................... 239. E mberi test válladékainak szállítása............................................... 252. Eg yesült államok consul kinevezése............................................... 294. Első magyar ált. biztositó társaság biztosítási ajánlata • • • 47. F. Fedeztetési állomásokról körrendelet............................. 4, 273. 388. Fegyelmi és rendbírságokról szabályrendelet............................. 23. F ogyasztási adópótlékról körrendelet..................................... 30, 55. Fegyvergyakorlatra szóló behivójegy késedelmes kézbesítéséről körrendelet .......................................................................... 89. Földmunkálásról körrendelet.............................................................107. F öldbirtok határainak jelzése.............................................................138. Fén yképészet iparigazolványa tárgyában............................... 226. Famagvak eladása '............................................................................ 266. Faiskolák és gazd. ism. iskolák közti viszony szabályozása • 339. Farkasok elpusztítása bejelentéséről............................................. 376. G . Gyümölcsfatenyésztés...................................................................... 55. Gazdasági munkás- és cseléd-segélypénztárról alispáni rende­let ...................................................................................... 181, 326. G yepmesteri telepek fölállítása..................................................... 225. Gy ógyszerész gyakornokok minősítése......................................... 243. Gy émántkereskedők szabályozása................................................. 265. Gabon azsizsik irtása...................................................................... 277. Gyógyszerek külföldről behozatala .............................................351. Gyümölcstermelési előadások.................................... 376. H . Házalókereskedésről szóló körrendeletek 8, 10, 24, 27, 39, 55. 57, 63, 72, 84, 103. 125, 193. 210, 230, 237, 238, 265, 276, 293, 316. Honvédpuskaműveseket a magán ipar-gyakorlástól eltiltó kör­rendelet .................................................................................. 9. Hevenyfertőző betegségek kimutatása 11, 21. 41, 63, 75, 105, 115, 139, 150, 158, 179, 188, 201, 216, 231, 247, 265, 295, 330, 348, 355, 377. 382. Hordár-, vagy bérszolga-iparról szóló szabályrendelet .... 13. Haszonállat vizsgálatáról körrendelet......................................... 14. l lelypénzszedési jog bérbeadása..................................... 46, 150, 355. Horvát-Sz lavonországok területéről történő állatszállítások • • 50. Háromszögméreti hivatalról szóló körrendelet.................71, 120, *

Next

/
Thumbnails
Contents