Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1905 (8. évfolyam, 1-52. szám)

BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ BARANYAVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJÁNAK 1905-iki évfolyamához. A. Alispán jelentése az elmúlt évnegyedről 1, 125, 276, 397 Állami italmérési jövedék tiszta jövedelmi többle­téből a községeket megillető részesedési jutalé­koknak megállapítása tárgyábani rendelet. . . 7 Anyakönyvi tiszteletdijak és államsegélyek kiszol­gáltatása tárgyában körrendelet ................• • • 10 Á llami méntelepeken elhelyezett méneknek egyes fedeztetési állomások részére leendő szétosztása stb. tárgyában körrendelet................................... 19 Állami és törvényhatósági tisztviselők fuvardíjá­nak fölszámitása trb. körrendelet. ................... 20 Á llami anyakönyvi nyomtatványok kérése trb. kör­rendelet.................................................................... 34 Állandó vegyes fölülvizsgáló bizottság szervezése és összeállitása s a fölülvizsgálat foganatosítása 1905. évben................................... ... 34 Au sztriába szánt friss hus-küldeményeknek (juhok, borjuk, tüdők) mesterséges utón való fölhívásá­nak eltiltása...................................................... 59 Acetylén-gáz előállítása és világítási, vagy más czélokra való fölhasználása iránt kiadott sza­bályrendelet....................................................... 65 Amerikai kivándorlási bizottság által visszautasí­tott kivándorlók.......................................................69 A pátvarasd községben uralkodott sertésorbáncz­járvány megszűnte............................................... 89 A ranka-irtás................................................................181 Apaállatok köztenyésztésre való használatának en­gedélyezése trb.......................... 201 A ngol főkonzul hatósági támogatása. . 228 Agy és gerinczhártyalob-járvány elleni védekezés. 231 Állati szőrneműeket földolgozó ipartelepeken alkal­mazott munkások egészségének megóvása. . . 241 „Adler“ Írógép ajánlása......................■................267 Álsó mocsolád községben föllépett sertésvész. . . 267 Albertfalu községben föllépett sertésvész.................268 Á ta községben föllépett sertésorbáncz......................305 Alsóm ocsolád községben uralgott sertósvész meg­szűnte.......................................................................333 Ág községben föllépett sertésvész. . ........................333 Á ilami anya könyvek fölügy el ete...........................-341 Á ta községben uralgott sertésorbáncz megszűnte. 344 Alkoholellenes mozgalmat szolgáló képes fali táb­lák és hason czélu könyv ajánlása.....................362 Albe rtfalu községben uralg, sertésvész megszűnte. 394 Ág községben föllépett sertésvész megszűnése. . 402 Állami fölügyelet alatt nem álló tenyészmének megvizsgálása.................. ............. . 410 A nyakönyvi nyomtatványok szükségletének beje­lentése......................................................... 203, 426 „Állami Pénzügyigazgatás“ czimű tan- és kézi­könyv III-ik kiadásának ajánlása..........................426 Ás ványolajok szállítása és tartására vonatkozó körrendelet módosítása..........................................449 A dómentes benzin árának szabályozása...................385 B. „Belügyi Közlöny“ és „Rendőri Közlöny“ előfize­tési díjainak befizetési ideje és módozatai tár­gyában körrendelet............................. -34 Be hajthatatlan utadótartozásokat föltüntető kimu­tatások beszerzése. • ............. 50 Bu lgár kereskedelmi ügynök támogatása. . 65 Bolgár Kálmán anyakönyvi fölügyelő fölmentése. 71 Bűnügyi nyomozási költségek fedezésére utalvá­nyozott előlegek elszámolása...................................71 Bosznia és Herczegovina nyilvános gyógyintézetei 1905. évi napi ápolási díjainak jegyzéke. . . 96 Bélyegzőknek megrendelés-gyűjtési” tilalom alóli kivétele. ...............................................................119 Bakócza községben uralg, sertésvész megszűnése. 120 Benge községben a sertésorbáncz föllépte. .... 217 „Budapest“ és „Kis Újság“ czimű napilapok, vala­mint a „Mátyás Diák“ és az „Ejnye be jó“ ez. heti élczlapok utczai elárusitásának engedélye­zése......................................... . • 229, 375, 457 B irján községben föllépett sertésvész.......................248 Ber kesd községben föllépett sertésvész....................249 Baran yabán községben föllépett sertésorbáncz. . 249 Brazíliai tb. főkonzul hatósági támogatása. . . . 260 Bűnügyi nyomozási költségekről szerkesztett költ­ségjegyzék....................... 266 Bu dapesti közkőrkázak ápolási díjainak megálla­pítása........................................................................266 Beremend községben föllépett sertésvész.................267 B enge községben uralg, sertésorbáncz megszűnte. 268 Berkesd községben uralg, sertésorbáncz megszűnte. 281 Belvárd községben föllépett sertésorbáncz. . . . 287 Bizalmas tartalmú katonai szolgálati levelek aján­lottan föladása.........................................................305 Büntetéspénzek kezeléséről körrendelet...................319 Behivó jegyek mikénti kifüggesztése. ....................332 Bu dapest fővárosi ujságelárusitók önképző s önse­gélyző egyesülete és hírlapok utczai elárusitása. 341 Belvárd községben uralg, sertésorbáncz megszűnte. 363 Bíráskodási joggal fölruházott községi bíróságok­nak a liorvát-szlavonországi bíróságokkal való érintkezése................................. 369 B eremend községben uralg, sertésvész megszűnte. 370 Birján községben uralg, sertésvész megszűnte. . . 375 Baranyabán községben uralgott sertésorbáncz meg­szűnte.......................................................................376 Baptista vallásfelekezet törvényes elismerése tár­gyában körrendelet................ 461 Balogh Jakab és társai ásványviz-szállitása. . . 475 Birtokos és gazdatiszt közötti jogviszony tárgyá­ban hozott véghatározat. . . . ' 485 Baranyavármegye Hivatalos Lapjának 1906. évre szóló előfizetése. . •.............' . . .... 487 G . Csázta községben uralgott sertésvész-járvány meg­szűntté nyilvánitása. .................................... 10 „ Cunard Steam Ship Company Ltd.“ részéről szál­lítási szerződések megkötése czéljából alkalma­zott meghatalmazottakban beállott változások. 100. 244, 245, 286, 331, 347, 393, 455, 456. 467, 492 Csarnóta községben föllépett sertésvész...................281 C selédadó körüli eljárás szabályozása.....................316 C hilei gyarmatosító társulat tárgyában....................331 Csendőrség útleveleinek kiállítása.............................337 Cseléd- és munkakönyek szállításának portémen­tessége....................................................................347 Csarnóta községben uralgott sertésvész megszűnte. 363 Cseléd-szökevények kísérése és más jelentéktelen szolgálatok teljesítésére irányuló fölhívások kor­látozása. ............................................................474 D. Dél-Afrikai bevándorlás korlátozása. 182 Drávaszabolcs községben föllépett sertésvész. . . 281 Dárda községben föllépett sertésvész.......................333 D rávaszabolcs községben uralgott sertésvész meg­szűnte. .......................................................... 344 Del ler Ottó bécsi élesztőkereskedő gyártmányainak a hazai forgalomból való kitiltása........................359 D án kir. tb. főkonzul működéséről.........................354 E. E rdők állami kezeléséért fizetendő kezelési költ­ségjárulékok és a már kivetett járulékok módo­sításánál követendő eljárásról körrendelet. ... 6 Erőszakos haláleseteknél követett szabályellenes eljárás mellőzése tárgyában körrendelet. . . 9 Ebvédjegyek községenkénti kiosztása. . . 89, 262, 322 Élelmi czikkek vegyi vizsgálata.................• 97 Er dőhivatalok pénzkezeléssel nem foglalkoznak . 130 Északamerikába szóló útlevelek consuli láttamo­zása..........................................................................182 Értesítés. ... 183, 324, 344. 371, 405, 433. 441 Erdei kihágási ügyek följelentése. ... ..... 188 Egerágh községben a sertésvész-járvány föllépte. 216 Ebadó kivetés végrehajtásáról körrendelet. . . . 243 Egyházasharaszti községben föllépett sertésvész. . 248 »Egészségügyre vonatkozó törvények és rendele­tek gyűjteménye« czimű munka 111. kötetének ajánlása............................................................. 260 Egyhá zasharaszti községben uralgott sertésvész megszűnte................................................................333 Elmebetegek elmegyógyintézeti elhelyezése. . . . 359

Next

/
Thumbnails
Contents