Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1905 (8. évfolyam, 1-52. szám)

Ellenőrzési szemlék és népfölkelési időszaki jelent­kezésekről körrendelet. 360 Egerág községben uralgott sertésvész megszűnte. 363 Erdőbirtokosok által bejelentett famagvak eladása. 433 F. Fogyatékos érzékű gyermekek, különösen a siket­némák oktatásügyének előmozdítása tb. kören- delet. • ■ 8, 85 Fertőző betegségekről készített kimutatás: 21, 43, 60, 73, 97. 102. 130, 182, 204, 221, 234, 262, 281, 323, 344, 349, 364, 376, 412, 432, 443, 458, 468, 487 Franczia konzul Budapestre kirendelése s annak működéséről körrendelet. . • 354 Fölhívások : . . 66, 198, 249, 288, 324. 349, 432, 447, 479 „Friss-Újság“, „Magyar Hírlap“ és „Budapesti Nap­ló“ czimü lapok utczai árusításának engedélye­zése ........................... .73, 216, 343, 451 Fazekas edények készítésére szolgáló kemenczék fölállítása nem esik iparhatósági telepengedély alá 88 Földadó kataszteri műveletek 1905. évben való vég­rehajtása.................................... 120, 215, 216, 247 „Független Hirlap“ czimü lap utczai elárusithatá­sának engedélyezése. ....................... 154, 267, 402 Fegy vergyakorlatra kötelezett tartalékosok és pót- tartalékosoknak, akik mezőgazdasággal foglal­koznak a gyakorlat alóli fölmentése tárgyában. 210 Fokányi László könyvének ajánlása................. 222 Fo gtechnikusoknak a fogorvosi gyakorlat körébe tartozó műveletek végzése trb. körrendelet. • 233 Fölliivás a XIV. országos tűzoltó szaktanfolyam látogatására............... 235 Filoxera vész fölléptének megállapítása czéljából a szőllővel beültetett területek évről-évre való meg­vizsgálásának abbanhagyása..................................247 Felsőmindszent községben uralgott sertésvész meg­szűnte........................... 268 Festékek nek élelmi, élvezeti szerek stb. tárgyak ké­szítésére való használata tb. körrendelet. ■ 279 Fazekasboda községben föllépett sertésorbáncz . 333 Fazekasboda községben uralgott sertésorbáncz meg­szűnte........................... 369 F éláru vasúti menetjegy váltására jogosító arcz- képes igazolványok megújítása. .... 443 Fiumei franczia konzul hatósági támogatása. . . 457 Fedeztetési állomások létesítése 1906. évre. . . . 492 Famagvak eladása......................................................433 c Gazdasági munkás- és cselédsegélypénztár rend­kívüli tagjainak fölvétele tárgyában körrendelet. 20 Gyámoltak és gondnokoltak személyi ügyeire vo­natkozó 1905. évi jelentések. ...... 48 Gyámoltak és gondnokoltak tulajdonát képező in­góságok 1905. évi kimutatása.................... 49 Görcsöny községben föllépett sertésvész-járvány megáll apitása.......................... ... 73 Gör. kér. román egyházközségek által kimutatott cultus-adóhátralékok végrehajtása, .... 88 Gödöllői állami méhészeti gazdaságban az 1905. év folyamán időszaki tanfolyamok tartása. . . 181 Gyanús gombafélók szakértői megvizsgálása. . • 232 Gordisa községben föllépett sertésvész....................248 G aré községben föllépett sertésvész.........................267 G yűd községben föllépett sertésvész.........................268 Gödöllői in. kir. állami méhészeti gazdaságban a folyó évben tartandó tanfolyamra pályázat. 285 Gilvánfa községben föllépettt köröm- és szájfájás. 287 Geresd községben föllépett sertésorbáncz................287 Görcs öny községben uralg, sertésvész megszűnte. 323 Gordisa községben uralg, sertésorbáncz megszűnte. 333 Gyűd községben uralg, sertésvész megszűnte. . . 363 Garé községben uralg, sertésvész megszűnte. . . 363 Geresd községben uralg, sertésorbáncz megszűnte. 369 Gerényes községben föllépett sertésorbáncz. . 376 Gilvánfa községben uralgott ragadós száj- és kö­römfájás megszűnte .................. 376 G erényes községben uralgott sertésorbáncz meg­szűnése. . ....................... . . 427 G azdasági munkás- és cselédsegélypénztárról szóló törvény hatálybalépése. . .... 440 Géperő nélküli uszóművek szabályszerű megvilá­gítása körül tapasztalt mulasztások. . . ... 455 „Gyermekvédelmi Lap“ ajánlása...........................• 457 Gy ógyszerszabványokhoz kiadott „Függelék.“ . . 484 H. Hagyatéki ingatlanok leltári becsértékének megál­lapítása tárgyában körrendelet. 5 Hirdetések: 10, 11, 12, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 39, 43. 44, 45, 46, 50. 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 74, 81, 82, 90, 93, 94. 98, 112, 113, 114, 122, 123, 145—148-ig, 159, 160, 183. 184, 185, 186, 195, 196, 201, 202, 208. 217, 220, 222 -226-ig. 230. 238. 239. 244. 251 -254-ig. 262, 264, 274, 284, 289, 290, 307. 308, 309, 310,328, 329.334, 338, 345. 350, 356, 364, 371, 382, 386, 396, 406,407,412. 427. 433, 435, 441, 445, 453, 458, 463, 471,481, 489,495. Himesháza községben uralkodott sertésvész-jár­vány megszűntté nyilvánítása........................ 35 H aszonállatok tavaszi összeírása. . . • ... 69 Hegyhátmarócz községben uralkodott sertésor- báncz-járvány megszűnte. . . • • • 73 Herczel Gusztáv és neje csavargók hazatolonczo­lása................................... .88 Halászat iizéséhez szükséges halászjegyek haszná­lata trb. körrendelet............... 89 Ha lászat védelme és a halászati tilalmak szigorú és hatályos ellenőrzése. 100 Házalás eltiltása: 119, 189, 246, 260, 286, 819, 343, 411, 432. 461. Himesháza községben a sertésorbáncz föllépte. . 248 Herczegszabar községben a „ „ . 248 Harkány községben a sertésvész föllépte. . . 248 Hidas községben a sertésvész föllépte. ... 249 Herczegszentmárton községhen megszűnt sertés­orbáncz. . ... ................................. 268 Har kány községben uralg, sertésvész megszűnte. . 323 Hidor községben föllépett fertőző hüvelyhurut­járvány megállapítása..........................................323 H erczegszőllös községben föllépett sertésorbáncz. 333 Haláleset-fölvételnél irányadó szempontok. . . 342 Himesháza községben uralg, juhrühkór megszűnte. 369 Herczegszőllös községben uralgott sertésorbáncz megszűnte........................ • 394 Himes háza községben uralgott sertésorbáncz meg­szűnte........................ 394 H etvehely községben uralg, sertésorbáncz megszűnte. 443 Hidas községben uralg, sertésvész megszűnte. . 461 „Haladás“, az „Uj Magyarország“ és az „Extra­blatt“ czimü íapok utczai elárusitásának engedé­lyezése................................................................467 I. Ipacsfa községben föllépett sertésvész..............267 T llocska ., ,, sertésorbáncz .... 268 Ipartestületek és társulatok által intézett fölterjesz­tések mikénti elintézése. . . . • 315 Ipari, kereskedelmi és műszaki ügyekben az ipar- fölügyelő véleményének kikérése. . . . 320 Illocska községben uralg, sertésorbáncz megszűnte. 338 Imely (Komáromvárm.) községbeli tűzkárosultak segélyezése............................. 355 I zsméte község tűzkárosultjai részére gyűjtés. . 365 Ipacsfa községben uralgott sertésvósz megszűnte. 370 Iparfölügyelői kerületek uj beosztása..............401 I zr. chevra kadischa egyletek ellenőrzése. ... 466 Izraelita hitközségek ügyeinek szabályozása. . . . 467 J. •Jegyzői nyugdíj- és segélyalapnál mutatkozó hát­ralékok befizetése....................................................210 J árványos agy- és gerinczhártyalob elleni védekezés. 231 Jelentkezési lapoknak a járási tisztviselőktől a had- és honvédkieg. parancsnoksághoz áttétele. 332 K. Körözvények : 11, 12, 22, 37, 44, 52, 62, 66, 74, 81, 82. 90. 91. 92. 98, 112, 123, 145, 146, 158, 183,193,194,201, 207, 208, 218, 223, 224. 225, 229, 230, 238, 251,262.263, 273, 283, 284, 288, 289, 307, 322, 323, 324, 327, 328, 334, 338, 345. 350. 355. 366. 371. 386, 395, 405, 400,414,427, 435, 441, 444, 451, 452, 458, 462, 470, 480, 488, 495. Köztisztviselőknek a választási mozgalmakban va­ló részvétele tárgyában körrendelet................... 19 Képviselő-választás napjára eső országos és heti­vásárok határnapjának áthelyezése..................... 34 Közgyűlési s egyéb bizottsági meghívók. 11, 69, 80, 80. 90, 97, 120--123-ig, 131. 132, 198. 235. 262. 268— 273-ig, 281, 282, 283. 291. 305, 311, 314. 333. 334, 355, 364, 370, 376-382-ig. 394. 403, 404. 405. 444, 469, 476- - 479-ig, 489, 491. 493. 495. Köztenyésztésben mutatkozó bika- és kan szükség­letek állami közvetítéssel való kiegészítése. . . 49 Kéményseprési munkakerületek betöltésénél a pá­lyázatok kiírásának szabályozása............................51 Katonai pótvásárok meghirdetése 1905. évben. . 51 Könyöradományt gyűjtő és magát Kis Lajos ág. ' "ev. missiói lelkésznek nevező egyén körözése. 60 Kinevezések : ....................... 60, 131, 337, 458 Kiv ándorlóknak az északnyugati európai kikötők felé irányítása. 76 Közigazgatási hatóságoknak a Kézbesítési Utasítás rendelkezéseihez való alkalmazkodásra leendő figyelmeztetése. 76 Kivándorlóknak tengerentúlra a Porosz határon való átengedése................................................. 76 Kórházak és állami gyógyintézetek 1905. évi napi ápolási díjainak jegyzéke.................................... 77

Next

/
Thumbnails
Contents