Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1905 (8. évfolyam, 1-52. szám)

Községi és körjegyzők, valamint a segádjegyzök illetményeinek szabályozása .................... 78 Káro s növények és rovarok irtása........................86 K özségi ás körjegyzői nyugdíjalap jelzálogos köl- csönei kamatjának leszállítása és újbóli megálla­pitasa. . ............. . * 95 K özségi- és körjegyzőségi és anyakönyvi szerve­zeti egység biztosítása s azzal kapcsolat osan uj jegyzősógek rendszeresítése...................... .95 Kórházak 1905. évi ápolási díjjegyzék helyesbítése. 96 Kassai és budapesti dinamó-gépkezelői tanfolya­moknak a gyakorlati ipariskolák közé sorozása. 118 Kivándorlási körrendelet a 15 éven aluli férfi és nőszemélyekről........................................... 130, 244 K islippó községben föllépett sertésorbáncz. . ■ 190 Katonai szállításoknál használandó termelői bizo­nyítványok mintáinak közlése.................. . 209 Ka taszteri becslési helyszínelések. . 120, 115, 216. 247 Kárász községben a sertésorbáncz föllépte. . 217 Kisherend „ „ „ „ . . 217 Kivándorlásnak Fiume felé irányítása. 221 Közös hadügyminiszter által kiküldött tisztek szem­letartásának támogatása..............................221 Községi- és körjegyzők, úgy is mint anyakönyv­vezetők részére egyes hivatalos működésekért engedélyezett dijakról körrendelet..................228 Kö zúti kér. kir. fölügyelők beosztása. . . 234 Keszü községben föllépett sertésvész. ..... 248 Kökény „ „ „ .............248 Kát oly ,, „ sertésorbáncz. . . 249 Keménygadány,, ., „ . . 249 „Koronaértékben számított százalékok szakkönyv“ ajánlása....................................................... .261 Kir. tanácsosok, valamint az arany és ezüst érdem­keresztesek névjegyzéke.........................................266 K isbesztercze községben uralgott sertésvósz meg­szűnte. . 268 Kérelem a tüzkárosultaknak........................ 273 K orlátolt portómentességet élvező községi levele- 280 zések portómentességi záradéka- ... 280 Kiskozár községben föllépett sertésorbáncz . . . 287 Kisherend „ „ sertésvész . . 287 Kátoly községben föllépett sertésorbácz megszűnte. 287 Kárász községben uralgott sertésvész megszűnte. 305 Külföldről családtagok által küldött hajójegyek körüli eljárás. .... . . 316 Községi pótadóknak a folyó évben mikénti kive­tése trb. körrendelet. 321 Keménygadány községben uralgott sertésorbáncz megszűnte. 823 Kislippó községben uralgott sertésorbáncz meg­szűnte. . ..................................................., 323 K ereskedelemügyi m. kir. miniszter Besztercze- NaszódvArmegye alispánjához intézett leirata. . 331 Kékesd községben föllépett hüvelyhurut. . 333 Kökény községben uralgott sertésvész megszűnte. 343 Kihágási ügyelt soronkivüli elintézése.....................348 K özségi költségvetések és számadások tárgyalása és fölterjesztése körül tapasztalt helytelen eljárá­sok megszüntetése. ........................................354 Kassai és aszódi javítóintézeteknek az 1884: XVII. t.-cz. 101. §-ához jelzett intézetek közé sorozása. 362 Keszü községben uralgott sertésvész megszűnte. . 363 Közkórházaknál közvetlenül befizetett ápolási díjak elszámolása............................................. . . 369 Kiskozár községben uralgott sertésorbáncz meg­szűnése.....................................................................375 Községi tűzrendészet! szabályrendelet-minta. . 390 Kéményseprési kerületek betöltésénéi a pályázati kérvények mikénti elbírálása .................................394 K ompoknak (réveknek) magánhasználatra szolgáló forgalomba helyezéséről körrendelet.....................400 Kö zúti kér. kir. fofölügyelök beosztása...................402 K itüntetések. ... ..............................403 K özségeket terhelő jegyzői nyugdíj-alap járulékok lefizetése...................................................................431 Külföldi anyakönyvi kivonatok tb. körrendelet. . 432 Kihágási büntetéspénzek szabályszerű beküldése. 443 Kivételes nősüiési engedély iránti kérvényeknél szükséges orvosi bizonyítványok kiállítása, . . 449 Községi jégvermek megtöltése............................ 465 Könyvnyomdászok és betűöntők segélyző egyesü­lete utazó tagjainak szabadon utazhatása. ' 467 Községi- és körjegyzők stb. sorsának biztosítása tárgyában módosított szabályrendelet...................476 Kat onai férőhelyek kimutatása.................................483 L . Leitner Zsigmond libériái tbeli konzul hatósági támogatása. ■.................................................. 130 Ló patkolási tanfolyam létesítése..............................204 L őcs községben föllépett sertésorbáncz....................249 L apáncsa községben föllépett sertésvász..................249 Lo thárd „ ,, sertésorbáncz. . . 267 Lovászhétény községben iöllópett sertésorbáncz. . 268 Lovászhetény ,, uralg, sertésorbáncz megszűnte. 287 Liptód községben föllépett sertésorbáncz. 333 Lőcs községben uralgott sertésorbáncz megszűnte. 363 Liptód „ „ „ „ 370 Lapáncsa „ „ sertésvész „ 870 Lothárd „ „ sertésorbáncz „ 375 Lánycsók,. „ lépfene „ 443 M Magánfeleknek kézbesítendő hivatalos iratok pos­tai portómentessége trb. körrendelet. 4 Mágoes községben uralkodott ragadós száj- és körömfájás-járvány megszűnte. ............. 35 Marhahús-árak kimutatása................... .58, 59 Mé rtékhitelesítőknek a közforgalmi mértékek ren- •dőrhatósági megbízás esetén eszközlendö meg­vizsgálása alkalmával napi- és fuvardíjban való részesítése. . . •....................... 75 M ecsekszabolcs községben föllépett sertósvész. . . 153 Mezei poczkok irtása............... . 188 M agyarbóly községben a sertésorbáncz föllépte. . 217 Magyar általános takarékpénztár részvénytársaság folyamodványa a takarékbetéti könyvecskéinek hírlapi biztosíték czéljaira való elfogadása. 228 Magyar országos tűzoltószövetség által tartandó XÍV. országos tűzoltó-tanfolyam...........................231 M ezei közös dülőutaknak kataszteri rendezése. . 233 Magyaregregy községben föllépett sertésorbáncz. . 248 Mexikói tb. konzul hatósági támogatása...................261 Mér tékhitelesítők helyettesítési ügye. . . 286 Máriakóménd községben föllépett fertőző hüvely­hurut megállapítása. ■ . . 287 Magyarmecske községben föllépett száj- és köröm­fájás.............................. • 287 M agyaregregy községben uralgott sertésorbáncz megszűnte. .................... . . 305 Mu nkakönyvek mikénti beszerzése...........................315 M ármarosmegye Fölsővison egy nyilvános kórház megnyitása. . .................317 Munkás-egyesületek helyi, vagy szakcsoportjainak megalakulása. . ............. . . 337 M aráza községben föllépett sertésvész............ 344 M agyarbóly községben uralgott sertésorbáncz meg­szűnte. ...............................................................363 M agyarmecske községben uralgott száj- és- köröm­fájás megszűnte...................... 363 M alom községben uralg, sertésorbáncz megszűnte. 375 Misleny „ „ „ „ 375 Mecsekszabolcs községben uralg, sertósvész meg­szűnte. .................... 376 M agyarbóly községben uralgott sertésvész meg­szűnte. . ................. • . 394 M aráza községben uralgott sertésvész megszűnte. 427 Munkásigazolványok kiállítása körül elkövetett visszaélések megszüntetése.............................. 440 M unkásigazolványok elvesztése, vagy megsemmi­sítésének bejelentése esetén kiállítandó községi bizonyítványok. ...... . . 468 Mekényes községben uralg, sertésvész megszűnte. 493 N. Németországba való kivándorlás korlátozása. . . 182 Nagypall községben föllépett sertésorbáncz. . . . 249 Németbóly községben föllépett sertésorbáncz. . . 281 Nemzetközi alkoholizmus elleni X. kongresszus. . 324 Németpalkonya községben föllépett sertésorbáncz. 333 Nagy és kisközségek részére postán érkező pénz­es értékküldemények kézbesítése.................... 359 N émetbóly községben uralgott sertésorbáncz meg­szűnte. .................... ... 363 N agypall községben uralgott sertésorbáncz meg­szűnte. ....................... 370 „ Neues Politisches Volksblatt“ czimű lap utczai elárusitásának engedélyezése. . . 375 Németpalkonya községben uralgott sertésorbáncz megszűnése. . . 427 ,.Nép-< czimű lap utczai elárusitásának engedélye­zése.....................•.............................. ... 468 0 Ó falu községben uralkodott sertésvész - járvány megszűntté nyilvánítása. ...................................10 O klevéllel nem biró gazdatisztek gazdatiszti gya­korlati vizsgájára vonatkozó szabályok kiegészí­tése. ■ ................. . . ............. 20 O ld községben föllépett sertésvész megállapítása. 35 Olasz főkonzul hatósági támogatása. ... 65 Old községben uraik, sertés vész-járvány megszűnte. 80 Országgyűlési képviselő-választók 1906. évi név­jegyzékéből kihagyandók értesítésének térti ve­, vénynyel postai utón eszközlése tb......................100 Ó vó- és tankötelesek összeírása 1905—6. tanévre. 151

Next

/
Thumbnails
Contents