Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1920 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1920-01-22 / 1-3. szám

XXh?. godina. broj 1-5. Službene Novine V Baranjske Županije fzlaze svakccs četvrtka. Pečuj, 22. januara 1920. Vlasnik: Opštinstvo baranjske županije. ——~ Urednik: Đamjan Stojšić žup. glavni arhivar. --------­B aranyavármegye Hivatalos Lapja Megieianik minden csütörtökön Laptulaidonos; Baranyavármegye közönsége. _____ Szer kesztő; Stojšić Damjan Ba­ranyavármegye főlevéltárnoka. Péc.5, 1920. január 22. Ministarstvo Unutrašnjih Dela Odelen je za Banat. Bačku i Baranju svojem naredbom broj 13731 19!9, razrešilo je g. Dr. Vladislava Pan- (lurovićo od dužnosti velikog Župana-vladinog komesara baranjske županije i slob. kr. varoši Pečuja i do imenovanja novoga velikog Župana Vladinog komesara poverilo vodjenje agendi tega zvanja g. Svetislavu Rajiću, podžupanu baranjske županije. Veliki Župan-Vladin komesar svojom na­redbom br. 3965. datiranom u Pečuju 17./XII. 1919. uvažio je ostavku na službu, koju je pođ- neo Poja Georgiević žup. II. veliki beležnik. A Belügyminisztérium Bánát, Bácska és Ba­ranya ügyosztálya 13731 1919. számú rendeleté­vel Dr. Pandurovits László úr Baranya vármegye és Pécs szab. kir. város kormánybiztos-főispánját ezen állásától felmentette és a kinevezendő kor­mánybiztos-főispán hivatala elfoglalásáig ,a kor­mánybiztos-főispán': teendők ellátásával Rajifs Szvetiszíáv úr, Baranya vármegye alispánját bizta meg. A kormánybiztos-főispán úr Pécsett 1919. XII. 17-én kelt 3965./1919. számú rendeletével. G eorgievics Pál vm. Uk főjegyző állásáról való lemondását elfogadta. lí. Naredbe opštega značaja, na temelju kojih se ima dalje postupati. II. Általános jellegű, további intézkedést igénylő rendeíetek. Ministarstvo Unutrašnjih Dola Kraljevstva Srba, Hrvafa i Slovenaca. Beograd. odejjenjé. za Banat, Bačku i Baranju. Broj 13270.11919. Svima velikim Županima i gradskim načelnicima sa Županskint pravom. Gospodin Ministar za Ishranu i Obnovu Zemlje izdao je pod I. Br. 21718. od 10 oktobra ^tek, god. naredbu: U smislu članka 1. uredbe o ustrojstvu Mi­nistarstva Ishrane, a po odobrenju Ministar­skog Save ta izdajem ovu • NAREDBU: o zabrani upotrebe šećerne repé za fabrikaciju alkohola (žeste). Član 1. Kako u nekim krajevima ima znatnih koli­čina šećerne repe. koju proizvodjaci uzgajaju bez ugovora da ju prodaju šećernim fabrikama, nego ju prodaju fabrikama žeste za proizvodnju alkohola, a jer proizvodnja šećerne repe nije dostatna ni za pokriću potrebe šećernih fabrika za proizvodnju šećera, na kom se i onako oseća velika oskudica, — zabranjuje se svaka upo­treba šećerne repe za proizvodnju alkohola, (žeste). Član 2. Prcizvdojači šećerne repe imajju prodava­ti proizvedenu repu fabrikama šećera na rampi najbliže željezničke stanice i to oni, ve­zani ugovorom uz cenu odredjenu od ovog Ministarstva, a oni, koji nemaju ugovora s fab­rikálna, po slobodnoj ceni. koja ne može biti niža od 15 kruna 100 kila šećerne repe. Član 3. Poljoprivrednim pecarama i drugim: fabri­kama špiriia (žeste) zabranjjeno je svako pred- uzimanje i preradjivanje šećerne repe u alkoholu. Izdajte odmah potrebna naredi em j a pođruč­■S H. S. királyság Belügyminisztériumának BBB. ügyosztálya, Beograd. 13270/19. sz. Valamennyi főispánnak és főispánt joggal fe/ru- házett városi polgármesternek. A közélelmezési és földrnegujítási miniszter úr 1919. évi október 10.-én 21718./I. sz. a. kiadta a következő szövegű rendeletet: A közélelmezési minisztérium szervezetéről szóló szabályrendelet I. ez, értelmében és a mi­nisztertanácstól nyert jóváhagyás alapján kiadom a következő RENDELETET, a szeszgyártási czélra szolgáló ezukorrépa fel- használásának tilalma tárgyában. 1, ez. Mivel némely vidék jelentékeny mennyiségű czukorrépával rendelkezik, melyet a termelők termelnek oly szerződés nélkül, mely szerint a ezukorrépát a czukorgyáraknak szállítani kellene, hanem a ezukorrépát a szeszgyáraknak szesz- gyártásra eladják, mivel azonban a ezukorrépa. termése még a cukorgyárak szükségletének fede­zésére czukor előállítására sem elégséges, mely­nek hiányát amúgy is nagyon érezzük, eltiltom a ezukorrépa mindennemű felhasználását szesz elő­állítására. 2, ez. A ezukorrépa termelők tartoznak a ezukor­répa termésüket eladni a czukorgyáraknak a leg­közelebbi vasúti rakodó állomáson, még pedig szerződéssel kötőitek, ezen minisztérium által maximált áron, az illetők pedig, kiknek a gyárak­kal kötött, szerződésük nincs, szabad áron, amely 100 kg. ezukorrépa után 15 koronától kisebb nem lehet. 3, ez; A mezőgazdasági- és egyéb szeszgyáraknak tilos a ezukorrépát szeszbe átdolgozni. Szíveskedjék az alárendelt hatóságait azon­*

Next

/
Thumbnails
Contents